Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.

Dokumenttyperne til relaksation anvendes, når pant eller en servitut er tinglyst på flere ejendomme, i flere andelsboliger eller køretøjer med samme dato-løbenr., og skal aflyses på en eller flere af disse ejendomme, andelsboliger eller køretøjer.

Skal pantet relakseres eller aflyses på en del af en samlet fast ejendom anvendes "Relaksation Hæftelse Fast Ejendom".

Skal en servitut aflyses på et helt (eller flere) matr.nr. af en samlet fast ejendom, eller der skal ske relaksation af delarealer, anvendes "Påtegning Servitut". 

”Påtegning Servitut" skal tillige anvendes, hvis én rettighed ud af flere - i samme dokument - skal aflyses/ændres.

Er pantet eller servitutten tinglyst med forskelligt dato-løbenr., og skal aflyses på en eller flere af disse ejendomme, anvendes dokumenttypen ”Aflysning Hæftelse Fast Ejendom” eller "Aflysning Servitut".

Skal dokumenttypen "Relaksation ..." kombineres med andre dokumenttyper, skal anmelder fordele rollerne i anmeldelsen til de indeholdte dokumenttyper. Dette gøres i trinnet ”Rollefordeling”.

Hver rolle skal være tilknyttet mindst én dokumenttype, og hver dokumenttype skal have tilknyttet mindst én rolle. Markeringen af de valgte roller har betydning for visning af rollerne i anmeldelsen og for tinglysningsresultatet.

Vejledninger Sidst opdateret
Aflysning Hæftelse Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Aflysning Servitut pdf

1. februar 2024

Aflysning Betinget Skøde pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Andel pdf

1. februar 2024

Aflysning Hæftelse Bil pdf

1. februar 2024

Påtegning Servitut pdf

1. februar 2024

Relaksation Hæftelse Fast Ejendom pdf

1. februar 2024

Relaksation Servitut pdf

1. februar 2024

Relaksation Andel pdf

1. februar 2024

Relaksation Bil pdf

1. februar 2024

Spørgsmål & svar

Hvordan slettes udlæg i henhold til konkurslovens § 71?

Anmodning om sletning anmeldes ved dokumenttypen ”Tinglysningslovens § 20”, hvor kuratorattesten og dokumentation for fristdagen vedhæftes som bilag.
Læs om sletning af rettigheder i henhold til tinglysningslovens § 20.

Hvordan aflyses et underpantebrev?

Der anmeldes dokumenttype ”Aflysning Hæftelse ...”, hvor underpantets dato og løbenummer indsættes i anmeldelsen.

Underpanthaver indsættes i anmeldelsen som rollen ”Kreditor”.

Hvordan skal et ejerpantebrev aflyses, hvis der også er tinglyst underpant?

Der anmeldes dokumenttype ”Aflysning Hæftelse ...”, hvor underpantets dato og løbenummer indsættes i anmeldelsen.

Underpanthaver indsættes i anmeldelsen som rollen ”Kreditor”.

Hvordan begæres udækkede pantehæftelser slettet efter retsplejelovens § 581 efter tvangsauktion?

Det kan begæres i anmeldelsen af auktionsskødet.
Læs om auktionsskøder.

Hvis det begæres senere, skal dokumenttypen ”Tinglysningslovens § 20” anvendes. Anmeldelsen skal vedhæftes relevant dokumentation, der skal være underskrevet af fogedretten. Alternativt kan fogedretten tiltræde anmeldelsen digitalt.
Læs om sletning af rettigheder i henhold til tinglysningslovens § 20.

Hvad er en bankhæftelse, og hvordan aflyses den?

Af lov nr. 157 af 12. juli 1907 § 3 fremgår om bankhæftelser:

"... En ved oprettelsen af rigsbanken 1813 forordnet prioritet paa alle faste ejendomme og tiender. De i sin Tid paalagte bankhæftelser ... er Nationalbanken uvedkommende ..."

Dokumenttypen "Tinglysningslovens § 20" anvendes. Tinglysningsretten vil konkret tage stilling til, om der kan ske aflysning. Da hæftelsen kan være udnyttet til ejerpant, skal anmeldelsen indeholde ejerens erklæring om, at hæftelsen ikke er pantsat til nogen håndpanthaver.
Læs om sletning i henhold til tinglysningslovens § 20.

Kreditor vil ikke underskrive aflysningspåtegning på et pantebrev. Byretten har nu afsagt dom om, at kreditor skal underskrive påtegningen. Kreditor nægter stadig. Kan dommen sendes til Tinglysningsretten, der så kan aflyse det pågældende pantebrev?

Dommen pålægger alene kreditor en pligt til at underskrive aflysningspåtegningen. Dommen fastslår ikke, at debitor kan foretage aflysning uden kreditors underskrift, og derfor kan Tinglysningsretten ikke aflyse pantebrevet. 

Du skal søge handlepligten for kreditor gennemtvunget - evt. med fogedrettens bistand.

Hvem skal underskrive en aflysning af et afgiftspantebrev?

Hvis kreditor har påtegnet pantebrevet om, at dokumentet i Tingbogen fremadrettet skal være et afgiftspantebrev, der alene er et afgiftstilgodehavende for ejendommen/ejendommene, kan ejer(ne) aflyse pantebrevet. Hvis ejer overlader opgaven til en anden, er det ikke nødvendigt at registrere en fuldmagt.

Den anmelder, der har overført afgift til et andet pantebrev, er forpligtet til at aflyse afgiftspantebrevet, jf. tinglysningsafgiftsloven. Aflysning sker ved at anvende dokumenttypen "Afgift Pantebrev Påtegn.", der skal underskrives med rollen "Anmoder".

Hvordan begæres udækkede pantehæftelser i Bilbogen aflyst efter tilbagetagelse i henhold til kreditaftalelovens § 45?

Dokumenttypen ”Aflysning Hæftelse Bil” skal anvendes. Alle udækkede pantehæftelsers dato-løbenummer kan tilknyttes. Anmeldelsen skal vedhæftes relevant dokumentation, der skal være underskrevet af fogedretten. Alternativt kan fogedretten tiltræde anmeldelsen digitalt.

Hvordan aflyser jeg et indfriet udlæg?

Aflysning af udlægget skal som udgangspunkt anmeldes med dokumenttypen ”Aflysning Hæftelse …”. Kreditor skal underskrive anmeldelsen. Vejledninger findes ovenfor.

Hvis det ikke er muligt at få kreditors underskrift på aflysningen, fx hvis kreditor er et ophørt selskab, skal du kontakte den fogedret, hvor der blev foretaget udlæg. De kan eventuelt genoptage fogedforretningen, jf. retsplejelovens § 504, nr. 5.
Se Vestre Landsretskendelse af 9. september 2022 B-0196-22.

Sidst opdateret: 24. januar 2024