Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for advokater i landsretten, såsom møderet, proceduretilladelser og prøvesager.

Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for advokater i landsretten.

For mere generel information til advokater om fx autorisation kan du læse mere på den fælles side for Danmarks Domstole.

Gå til fællessiden for Danmarks Domstole

Møderet for landsret


En advokat har møderet for landsret, når advokaten har bestået en prøve i procedure.

Prøven består i, at advokaten udfører to egnede retssager, der slutter med en mundtlig forhandling. I særlige tilfælde kan prøven erklæres for bestået alene på grundlag af en sag.

De nærmere regler om møderet for landsret og om landsretsprøven findes i retsplejelovens § 133 og i landsretternes og Sø- og Handelsrettens vejledning om prøvesager.

Møderet for Højesteret

I retsplejelovens § 134, stk. 1, er anført, at en advokat har møderet for Højesteret, når den pågældende har indgivet anmeldelse til Højesterets justitskontor vedlagt en erklæring fra Advokatrådet om, at advokaten i mindst 5 år har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret, og en erklæring fra vedkommende landsret om, at advokaten er øvet i procedure (øvethedserklæring).

I det følgende omtales betingelserne for, at Vestre Landsret udsteder øvethedserklæring.

Ansøgningen skal være skriftlig. Der skal vedlægges en liste over relevante sager (jf. herom nedenfor), som advokaten har ført inden for de seneste 5 år for Vestre Landsret, Østre Landsret og Sø- og Handelsretten. For så vidt angår sager, der er ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed kan oplysning og erklæringer om sådanne sager vedlægges i det omfang, der er nævnt nedenfor.

For hver sag påføres

• Hvilken ret, der har behandlet sagen
• Afdelingsnummer
• Sagsnummer
• Parternes navne
• Tidspunktet for hovedforhandlingen
• Eventuelt særskilte bemærkninger, jf. herom nedenfor

Klik her for eksempel på skema, der kan anvendes ved ansøgning

Kriterierne for udstedelse af øvethedserklæring:

Øvethedserklæring udstedes efter en kvantitativ og kvalitativ vurdering.

Som udgangspunkt skal advokaten have udført en halv snes almindelige civile sager inden for de seneste 5 år, og sagsførelsen skal have været forsvarlig. Et mindre antal sager kan efter omstændighederne accepteres, hvis der foreligger særlige oplysninger, der taler for, at den pågældende advokat må anses for øvet i procedure. Hvis advokaten mener, at udførelsen af en eller flere af de oplistede sager bør tillægges særlig betydning for afgørelsen, bør ansøgningen indeholde en udførlig begrundelse herfor.

Om de enkelte sagstyper bemærkes:

Almindelige civile sager:

- Der skal i den enkelte sag have været afholdt mundtlig hovedforhandling. Sagerne skal således have været procederet, men ikke nødvendigvis afsluttet med en dom. En sag, der er forligt efter procedure og rettens tilkendegivelse, kan således indgå i vurderingen.

Skriftligt behandlede civile kæremål indgår ikke i vurderingen.

Sager behandlet i Sø- og Handelsrettens skifteret indgår ikke i vurderingen.

Børnefjernelsessager tæller som udgangspunkt ikke med i vurderingen.

Mundtligt behandlede kæremål vil efter omstændighederne kunne indgå i vurderingen.

Ægteskabssager og/eller straffesager:

- Sagsførelsen vil efter omstændighederne kunne danne grundlag for udstedelse af øvethedserklæring.

- Såfremt der foreligger sådanne omstændigheder med hensyn til sagernes karakter og omfang, at der er samme grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed som ved en udførelse af almindelige civile sager, vil ægteskabssager/straffesager i det hele indgå i bedømmelsen med samme vægt som civile sager. Såfremt den ansøgende advokat er af den opfattelse, at en eller flere ægteskabssager/straffesager opfylder denne betingelse, skal dette anføres med en udførlig begrundelse i forbindelse med ansøgningen.

- Bortset herfra er det ikke muligt at fastsætte et nærmere antal straffesager eller ægteskabssager, som advokaten skal have udført, før kravet om øvethed må anses for opfyldt. Afgørende er, at advokaten på tilfredsstillende måde har udført et antal sager af et vist omfang og i øvrigt af en sådan beskaffenhed, at de giver et forsvarligt grundlag for at bedømme den pågældendes øvethed.

 

Sager for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed:

Indtil 5 sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed med mindst én dommer fra de overordnede domstole kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for 5-års perioden. Det er herved en forudsætning, at advokaten indhenter en erklæring fra Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde. Erklæringerne fra de pågældende formænd vedlægges ansøgning til landsretten.

Proceduretilladelse

Proceduretilladelse

Landsrettens præsident udsteder proceduretilladelse, jf. retsplejelovens § 136, stk. 5.

Proceduretilladelse kan udstedes til advokater og advokatfuldmægtige under følgende betingelser, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4:

 1. Advokater skal være autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret.
 2. Advokatfuldmægtige skal være autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret, og forinden i mindst to år have deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder behandling af retssager, som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der udøver advokatvirksomhed eller i arbejde i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet, hvori behandling af retssager indgår som en væsentlig del

Før der kan udstedes proceduretilladelse skal der således foreligge en autorisation, jf, retsplejelovens § 135. Autorisation udstedes af præsidenten i den byretskreds, hvor principalen har kontor Link til Domstolsstyrelsens hjemmeside

Alle ansøgninger om proceduretilladelse eller ændring af disse, skal være vedlagt en principalerklæring, hvoraf fremgår, at der stadig består et fuldmagtsforhold. Se nærmere nedenfor vedr. yderligere krav for ad­vokatfuldmægtige samt eksempel på formulering m.v.

Ansøgning om proceduretilladelse skal være vedlagt følgende dokumentation:

Vestre Landsret udsteder proceduretil­ladelser for de advokater og advokatfuldmægtige, hvis principal har kontor i Vestre Landsrets kreds. Anmodning om proce­duretilladelse adresseres til landsrettens præsidentsekretariat.

Advokater:
 1. Original autorisation fra byretspræsidenten, jf. § 135, stk. 2, sammenholdt med § 136, stk. 5. Original autorisation vil blive returneret til ansøgeren.
 2. Ny principalerklæring. Det skal fremgå af erklæring, at der fortsat består et autorise­ret fuldmagtsforhold. (se eksempel her)
 3. Kopi af advokatbeskikkelsen

Advokater kan indstille sig til den i retsplejelovens § 133 nævnte prøve uden at have proceduretilla­delse.

Advokatfuldmægtige:
 1. Original autorisation fra byretspræsidenten, jf. § 135, stk. 2, sammenholdt med § 136, stk. 5. Original autorisation vil blive returneret til ansøgeren.
 2. Ny principalerklæring, der nøje bør følge retsplejelo­vens formulering med hensyn til den praktiske uddannelse (§ 119, stk. 3) samt ansættelsesvarighed og art,(klik her og se et eksempel)
 3. Oplysning om tidligere autorisationer, så­fremt ansættelsen hos den nuværende principal ikke har varet i 2 år. Oplysning om deltidsbeskæftigelse og længere fraværsperioder i autorisati­onsperioden. Det er tilstrækkeligt med en kopi af de tidligere autorisationer. Alternativt kan oplysningerne anføres i følgebrevet.

Advokatfuldmægtige skal være ansat som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der har møderet for landsret og udøver advokatvirksomhed. Advokatfuldmægtige skal i mindst to år have deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder be­handling af retssager, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4., 1. punktum, jf. § 119, stk. 3.

Arbejde i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet, hvori behandling af retssager indgår som en væsentlig del, kan sidestilles hermed, jf. § 119, stk. 3 og § 136, stk. 4, 1. punktum.

Virksomhed i andre juridiske stillinger end de i retsplejelovens § 119, stk. 3 nævnte medtælles ikke ved vurderingen af, om 2-års kravet er op­fyldt. Dette er en følge af, at der i retsplejelovens § 136, stk. 4, ikke er henvist til den i § 119, stk. 4, nævnte virksomhed. Det nævnte gælder uanset, at sådan virksomhed medtælles ved vurderingen af, om betingelserne for advokatbeskikkelse er opfyldt.

Advokatfuldmægtige skal derfor fremsende oplysning om tidligere autorisationer, så­fremt ansæt­telsen hos den nuværende principal ikke har varet i 2 år. Det er tilstrækkeligt med en kopi af de tid­ligere autorisationer, eller det kan erklæres i følgebrevet.

Endvidere bør der gives oplysning om deltidsbeskæftigelse og længere fraværsperioder.

Ved den 2-årige ansættelse forudsættes det, at der er tale om fuldtids/heldagsbeskæftigelse. For halvdags­stillinger vil 3 – 3 ½ års virksomhed som en gennemsnitsregel give grundlag for medde­lelse af pro­ceduretilladelse. Længere sammenhængende fraværsperioder med en varighed på over 3 måneder, som f.eks. barselsorlov, sygdom eller afvikling af værnepligt vil som udgangspunkt blive medregnet samlet med 3 måneder.

Advokatfuldmægtige, der skal indstille sig til den i retsplejelovens § 133 nævnte prøve, skal dokumentere, at de opfylder betingelserne for at opnå proceduretilladelse.”

Ansøgning om forlængelse af proceduretilladelse

Proceduretilladelsen gælder i 2 år fra den første procedure, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4, 2. pkt. Når det findes rimeligt, kan landsretten forlænge dette tidsrum, jf. § 136, stk. 4, 3. pkt. Der forlæn­ges typisk med 1 år ad gangen. Den samlede forlængelse vil bero på begrundelsen for anmodning om forlængelse.

Proceduretilladelsen forlænges fra der anmodes og således ikke i forlængelse af den oprinde­lige procedu­retilladelses udløb eller fra andet givent tidspunkt. Som følge heraf bør anmodning om forlængelse først indgives kort tid før proceduretilladelsen skal bruges ved møde i retten.

Som eksempler på tilfælde, hvor landsretten har meddelt forlængelse af proceduretilladelser, kan nævnes uddannelsesophold, arbejde i udlandet eller barselsorlov. Der henses også til, om der gøres en indsats for opnåelse af møderet gennem prøvesager.


Ansøgning om forlængelse skal være vedlagt følgende:
 1. Den oprindelige originale proceduretilladelse, så det fremgår, hvornår den har været an­vendt, herunder den originale autorisation
 2. Ny principalerklæring
Ansøgning om ændring, ny principal:
 1. Den oprindelige og originale proceduretilladelse, så det fremgår, hvornår den har været an­vendt
 2. Den originale nye autorisation
 3. Ny principalerklæring

Det er muligt at være autoriseret under flere advokater.

I retsmødet

Den originale proceduretilladelse skal medbringes og forevise for landsretten inden retsmødets be­gyndelse. Proceduretilladelsen vil blive påstemplet ved hver procedure.

Beskikkelse af forsvarer/advokat


Der beskikkes forsvarer/advokat i straffesager og i sager, hvor parten har fri proces. Hvis den pågældende ikke har ønske om en bestemt forsvarer/advokat, vælger landsretten en forsvarer/advokat. Valget sker blandt et antal advokater, der er særligt antaget til dette.

I civile sager har enhver som udgangspunkt ret til at møde for sig selv, eller man kan lade visse nærtstående personer møde for sig. Retten kan pålægge en part at møde ved advokat.

Retningslinjer for prøvesager

Efter retsplejelovens § 133 har en advokat møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten, når advokaten har bestået en prøve i procedure.

Prøven består i, at den pågældende udfører to retssager, der afsluttes med en mundtlig hovedforhandling. Prøven er bestået, når de retter, hvor sagerne er udført, finder udførelsen tilfredsstillende. Ud fra den første sags karakter og udførelsen heraf kan prøven dog erklæres for bestået alene på grundlag af denne sag. Det er alene landsretterne eller Sø- og Handelsretten, der kan erklære prøven bestået på grundlag af udførelsen af en enkelt sag.

Prøven kan aflægges af advokater og af autoriserede advokatfuldmægtige, der kan give møde for landsret eller i alle sager for Sø- og Handelsretten i henhold til en såkaldt proceduretilladelse udstedt i medfør af retsplejelovens § 136, stk. 4.

Den ene retssag kan være en byretssag med kollegial behandling eller med medvirken af sagkyndige dommere. Mindst én af retssagerne skal således aflægges for en af landsretterne eller for Sø- og Handelsretten. Hvis begge prøvesager aflægges for landsretterne eller Sø- og Handelsretten, kan de to sager udføres ved hver sin ret.

Advokaten/advokatfuldmægtigen kan enten ved sagens anlæg i et brev, der vedlægges stævningen, angive, at sagen ønskes ført som prøvesag, eller senere i et brev til den ret eller landsretsafdeling, hvor sagen behandles, meddele, at sagen ønskes ført som prøvesag. Det skal angives, om det er 1. eller 2. prøvesag.

Brevet skal indeholde oplysning om prøvekandidatens cpr-nr. samt en kort beskrivelse af sagen og prøvekandidatens vurdering af, hvorfor sagen skønnes egnet som prøvesag. Desuden skal vedlægges kopi af advokatbeskikkelse (advokat) eller proceduretilladelse (advokatfuldmægtig).
Det bemærkes, at landsrettens senere kan afvise, at sagen er egnet som prøvesag.

Gå til vejledning i retningslinjer for prøvesager

Retssagsprøven for at blive advokat

For at blive advokat skal man både bestå en teoretisk prøve og en praktisk prøve, der enten kan være en rigtig retssag eller en fiktiv retssagsprøve (et processpil). Det fremgår af retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5. Man kan højst indstille sig til retssagsprøven tre gange, medmindre der er særlige grunde.

Retssagsprøven kan f.eks. bestå i at føre en sag for landsretten.

Retten skal (ligesom ved prøvesager) på forhånd godkende sagen som egnet til retssagsprøve. Anmodningen sendes til pågældende afdeling. Når sagen er godkendt af retten, skal den pågældende anmelde sagen til Advokatsamfundet tidligst muligt og senest fire uger inden hovedforhandlingen.

Retten vurderer efter hovedforhandlingen, om retssagsprøven er bestået.

Du kan læse mere om retssagsprøven på Advokatsamfundets hjemmeside

Når retssagsprøven aflægges for landsretten, skal den pågældende have en proceduretilladelse for at kunne møde i landsretten, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4. Det skal ved ansøgningen om godkendelse af sagen til retssagsprøven oplyses, om der foreligger en proceduretilladelse, og proceduretilladelsen skal fremvises ved hovedforhandlingens start.

Du kan læse om udstedelse af proceduretilladelser her

Sidst opdateret: 01. februar 2024