Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Her kan du finde nyttige oplysninger, hvis du skal møde i landsretten.

Besøgende

Det er som alt overvejende hovedregel muligt at overvære retssager i Vestre Landsret som tilhører i retssalen. Dette gælder dog ikke for visse typer af sager, der skal eller på begæring kan behandles for lukkede døre.

Under Retslister kan du finde oplysninger om de sager, der behandles i Viborg og på bitingstederne.

Grupper af besøgende bedes på forhånd orientere Vestre Landsret om, at de vil overvære en retssag. Vestre Landsret vil af praktiske grunde gerne have besked herom senest 14 dage før retsmødet. Du kan ringe på telefonnummer 99 68 80 00 eller sende en mail til post@vestrelandsret.dk. Retsmøder kan blive aflyst med kort varsel, så det er derfor en god ide at ringe om morgenen for at høre, om dette er sket.

Skoleklasser, praktikanter og undervisningsmateriale

Det er vigtigt, at unge i uddannelsessystemet får indsigt i domstolenes arbejde og betydning for demokratiet og retssikkerheden i Danmark. 

Skoleklasser er velkomne til at besøge landsretten med deres lærer. Dette gælder både på hovedtingstedet i Viborg og på landsrettens bitingsteder. Det anbefales, at det er elever, der går i 9. og 10. klasse eller på ungdomsuddannelserne, der kommer på besøg i landsretten.

Landsrettens behandling af en ankesag bygger ovenpå den dom, som byretten har afsagt i sagen. Klassen vil derfor som udgangspunkt have lettere ved at følge med i retsmødet i landsretten, hvis eleverne på forhånd har læst byrettens dom. Udskrift af byretsdommen skal bestilles ved henvendelse til den byret, der har afsagt dommen i den sag, som klassen ønsker at overvære i landsretten.

Det anbefales at kontakte landsretten pr. mail post@vestrelandsret.dk eller telefonnummer 99 68 80 00 mindst 14 dage før besøget. Landsrettens information vil herefter hjælpe med at finde en passende sag til klassen.

Eleverne skal under besøget udvise god ro og orden. Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder.

Hvis klassen bliver forsinket eller forhindret i at komme, bedes I kontakte landsrettens information. 

Praktikanter

Vestre Landsret modtager erhvervspraktikanter, der går i 9. eller 10. klasse. Landsretten tager i 2023 erhvervspraktikanter ind i uge 41. Interesserede kan skrive til post@vestrelandsret.dk.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til kend din ret

Pjecen "Tæt på Danmarks Domstole" indeholder en introduktion til Danmarks Domstole, herunder information om rollen som den tredje statsmagt, det danske retssystem samt viden om retssager og aktører i en retssag.

Hent den digitale pjece her (pdf)

I ”Domstolsdysten” kan man teste sin viden om emnerne ”Ret og retfærdighed”, ”Rettens arbejde”, ”Det europæiske perspektiv” og ”Korruption”. I "Grundlovsdysten" kan man quizze om grundloven. Domstolsdysten eller grundlovsdysten kan f.eks. spilles som en optakt til besøget i landsretten, eller mens klassen venter på at komme ind i retssalen.

Gå til Domstolsdysten

Gå til Grundlovsdysten

I kan også spille ”Domsmandsspillet”, hvor man kan prøve at være domsmand i en retssag og vurdere, om en tiltalt er skyldig eller ej. Det bemærkes, at Domsmandsspillet tager udgangspunkt i en retssag i byretten, som på visse punkter afviger fra retssager i landsretten, f.eks. deltager der tre juridiske dommere og tre domsmænd i behandlingen af en straffesag i landsretten, i modsætning til i byretten, hvor sagerne afgøres af en juridisk dommer og to domsmænd.

Gå til Domsmandsspillet

Pressen

Vestre Landsret har en pressekontaktdommer, landsdommer John Lundum, der skal hjælpe journalister med spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis generelt.

Landsdommer John Lundum kan træffes ved henvendelse til landsrettens information tlf. 99 68 80 00, mail Post@VestreLandsret.dk

Du kan læse mere om pressekontaktdommerordningen her

Du kan henvende dig til pressekontaktpersonen om blandt andet generelle spørgsmål om aktindsigt, dørlukning og navne- og referatforbud. Pressekontaktpersonen kan også være behjælpelig med at fremskaffe visse statistiske oplysninger.

Hvis du vil bestille en udskrift af en afgørelse, skal du henvende dig til Vestre Landsrets information, tlf. 99 68 80 00 - mail SektionC@VestreLandsret.dk

 

Tiltalt

Vestre Landsret beskikker forsvarer for tiltalte i straffesager, der behandles ved landsretten. Hvis du ikke har ønske om en bestemt forsvarer, vælger landsretten en forsvarer blandt et antal advokater, der er særligt antaget til at virke som forsvarer.

Der vil i forbindelse med sagens afslutning blive taget stilling til, om det er tiltalte eller statskassen, der skal betale sagens omkostninger.

Domsmand og nævning

Få svar på de ofte stillede spørgsmål om at være nævning og domsmand (lægdommer) i Vestre Landsret.

Gå til FAQ for nævninger og domsmænd (pdf)

På den fælles side for Danmarks Domstole kan du få mere generel viden om det at være nævning og domsmand.

Gå til fællessiden for Danmarks Domstole

Vejledning til domsmænd og nævninge

Domstolsstyrelsen har lavet en vejledning, der giver en grundig indføring i området og hvervet som domsmand og nævning. Du kan læse en elektronisk udgave af vejledningen her:

Vejledning til domsmand og nævning (pdf)

Vidne

På den vidneindkaldelse som du har modtaget, finder du praktiske informationer om mødetidspunkt og mødested.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. 

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte den afdeling, du er indkaldt af. 

Mere info om det at vidne 

På linket nedenfor kan du fx få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet, vidnegodtgørelse samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten. 

Læs mere om det at være vidne på fællessitet for Danmarks Domstole

Tolk

Generelle regler for tolkning og oversættelser
for Vestre Landsret

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets områder. Vestre Landsret har derfor fastsat retningslinjer for honorering af tolkning og oversættelse, som gælder for tolke, der yder bistand til sager, der foretages i Vestre Landsret. 

Tolketakster gældende fra 1. januar 2024

Sidst opdateret: 17. juni 2024