Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Esbjerg har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer ud af et lejemål, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Esbjergs boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling

Hvis du og din modpart ønsker det, kan I få hjælp fra en retsmægler, der er tilknyttet retten, til at finde frem til en fælles løsning på jeres konflikt. Det hedder retsmægling.

Retsmægling er ofte et godt alternativ til at gennemføre en almindelig retssag.

Retten kan som alternativ til en almindelig hovedforhandling og en dom tilbyde parter at få gratis hjælp fra en professionel retsmægler til at finde en fælles løsning på sagen, som begge kan leve med.

Retsmægleren er enten dommer eller advokat med en særlig uddannelse i mægling.

Du kan se en lille film her, om retsmægling

Hvordan udpeges retsmægleren, og hvilke opgaver har den pågældende?

Retsmægleren udpeges af retten og har til opgave at hjælpe parterne med selv at finde frem til en løsning. Det betyder, at retsmægleren ikke tager parti for nogen af parterne eller træffer afgørelse i konflikten. Retsmægleren hjælper med at få de egentlige årsager til konflikten frem i lyset og skabe en bedre forståelse for parternes forskellige synspunkter.

Retsmægleren hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning af konflikten, som i størst mulige omfang tager hensyn til begge parters interesser og behov.

Retsmæglerne ved Retten i Esbjerg er:
Dommer Helle Fløystrup, dommer Gitte Nymand Nielsen, advokat Mette Baungaard Hermann og advokat Carsten Hove.

Hvilke sager er egnede til retsmægling?

Stort set alle sager kan være egnede til retsmægling. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt:

  • sagen skal være anlagt som en sag enten ved byretten, landsretten eller Sø- og Handelsretten,
  • parterne i konflikten skal være enige om at prøve retsmægling,
  • retten skal vurdere, at sagen egner sig til retsmægling, og
  • partnerne i konflikten skal frit kunne indgå aftale om det spørgsmål, som konflikten drejer sig om.

Retsmægling tilbydes ikke i Højesteret og heller ikke i straffesager.

Hvordan får jeg tilbudt retsmægling?

Retten kan beslutte at lade en sag overgå til retsmægling, når som helst under retssagens behandling. Typisk rejser retten spørgsmålet om retsmægling over for sagens parter på det forberedende møde. Man kan også selv bede retten om retsmægling ved at skrive til retten via Minretssag.dk.

Hvad er fordelene ved retsmægling?

Retsmægling er ofte en billigere, enklere og hurtigere måde at få afsluttet en konflikt på end ved at gennemføre en traditionel retssag. Når man finder ind til kernen i striden, er det ikke altid en fordel at skulle igennem en retssag, hvor man fører beviser mod hinanden og modtager rettens dom.

En retsmægling tager udgangspunkt i parternes konflikt og fokuserer på, hvorfor man er blevet uenige, og hvordan man bedst kommer videre. I retsmægling har parterne indflydelse både på processen og på resultatet.

Retsmægling gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde, og det giver ofte en mere varig løsning.

Det er erfaringen, at over halvdelen af de sager, der er behandlet ved retsmægling, er blevet afsluttet med en aftale mellem parterne, så det ikke er nødvendigt med en retssag.

Hvordan foregår retsmæglingen?

Retsmægleren fastlægger forløbet sammen med parterne og/eller deres advokater.

Det er frivilligt at deltage i retsmægling, og man kan på et hvilket som helst tidspunkt beslutte, at man ikke ønsker at deltage længere.

Retsmægling foregår som samtaler mellem retsmægleren og parterne. Der holdes ét eller flere retsmæglingsmøder afhængig af behovet. Hvis parterne er enige om det, kan retsmægleren også holde en del af retsmæglingsmødet med parterne hver for sig.

Samtalerne vil oftest foregå i et af rettens lokaler. Hvis retsmægleren er advokat, kan møderne også foregå på advokatens kontor.

Det, der foregår under en retsmægling, er fortroligt medmindre parterne aftaler andet.

Ved retsmægling vil en løsning normalt kunne opnås hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom eller en kendelse.

Hvem kan bruge retsmægling?
En sag kan være egnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det, der er afgørende, er, at begge parter ønsker at medvirke til retsmægling, og at retten ikke på forhånd mener, at sagen af særlige grunde er uegnet.

Hvad koster det?
Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal selv betale salæret til din advokat, medmindre du har fri proces til sagen eller får salæret dækket gennem en retshjælpsforsikring.

Du kan også vælge at deltage i retsmæglingen uden advokat.

Vil du vide mere?
Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Du er velkommen til at kontakte retten, hvis du vil vide mere om retsmægling
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Sidst opdateret: 11. april 2023

 

Sidst opdateret: 13. april 2023