Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

01 maj 2020

Retten på Frederiksberg

Afvisning m.v. af en række sager anlagt af Copyright Management Services

Afvisning m.v. af en række sager anlagt af Copyright Management Services Ltd. (CMS) og MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd. (MIRCOM)

CMS og MIRCOM har på nuværende tidspunkt hævet tilsammen i alt 18 sager ved Retten på Frederiksberg.

Sagernes nærmere omstændigheder er følgende:

Zentropa-film

Ved kendelser af henholdsvis den 29. og 30. januar og den 3., 20. og 25 februar 2020 har Retten på Frederiksberg afvist i alt 12 sager, der var anlagt af CMS, og som alle vedrørte påstået ulovlig download og fildeling af film produceret af Zentropa. Sagerne omfattede filmene ”Fasandræberne”, ”Flaskepost fra P”, ”Kollektivet” og ”The Model”.

Kendelserne har ensartede begrundelser, idet retten i alle sagerne fandt, at de foreliggende oplysninger viste, at rette sagsøger i sagerne ikke var CMS, men Zentropa.

To af kendelserne kan læses i deres fulde ordlyd her og her.

Disse kendelser og de 10 øvrige tilsvarende kendelser, der ikke ses (forsøgt) påkæret, fastslår, at CMS – uanset de i sagerne fremlagte (identiske) dokumenter, der skulle godtgøre, at der var et aftalegrundlag – ikke har indgået nogen aftale med Zentropa, herunder hverken den 2. november 2016 eller den 9. august 2019, med den virkning, at CMS er rette sagsøger i de anlagte sager om ulovlig download og deling af film produceret af Zentropa.

Efter afsigelsen af kendelserne har CMS endvidere den 19. marts 2020 selv hævet en sag, hvor CMS ikke havde fremlagt nogen bilag med stævningen, men hvor det af stævningen fremgik, at sagen drejede sig om filmen ”The Model”.

Overdragelse af eventuel søgsmålskompetence fra MIRCOM til CMS

Ved kendelse af 23. januar 2020 har Retten på Frederiksberg endvidere afvist en sag, der var anlagt af CMS, og som drejede sig om påstået ulovlig download og fildeling af en pornofilm. Retten fandt efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at det var åbenbart, at CMS ikke var rette sagsøger i sagen.

De nærmere omstændigheder i sagen var bl.a., at det var MIRCOM, og ikke CMS, der efter det oplyste havde indgået en aftale med det selskab, der havde produceret pornofilmen.

Retten fandt ikke, at et af CMS fremlagt aftaledokument udgjorde dokumentation for, at MIRCOM havde indgået en aftale med CMS, hvorved MIRCOM havde overdraget rettigheder, som MIRCOM måtte være indehaver af, til CMS.

Retten bemærkede i øvrigt, at hvis en sådan aftale forelå – og hvis den, som hævdet af CMS, indebar, at MIRCOM generelt havde overdraget rettigheder, som MIRCOM måtte være indehaver af, til CMS – så rejste dette spørgsmål om, på hvilket grundlag MIRCOM var sagsøger i en række verserende, såvel som afgjorte, sager ved retten. Retten fandt ikke grundlag for at tage stilling til, om MIRCOM eventuelt var rette sagsøger i sagen.

Retsbøgerne fra sagen kan læses her og her.

Kendelsen af 23. januar 2020 ses ikke (forsøgt) påkæret.

Hævede sager

CMS har den 17. marts 2020 meddelt retten, at man havde indgået forlig i en sag, hvor sagsøgte havde gjort gældende, at det rejste krav var forældet.

Retsbogen herom med tilkendelse af sagsomkostninger til sagsøgte kan ses her.

CMS og MIRCOM har endvidere den 19. og den 24. marts 2020 i i alt 17 sager meddelt retten, at CMS/MIRCOM ”på ny har gennemgået sagen og ønsker sagen afsluttet, hvorfor sagen hæves for retten.

I en del af disse sager, der alle i flere måneder har været sat i bero på principielle afgørelser i sagskomplekset – i første række fra Østre Landsret – var der i øvrigt tale om, at ingen af de sagsøgte for nærværende havde indleveret processkrifter eller oplysninger til sagen i øvrigt.

Retten på Frederiksberg fortsætter i den kommende tid gennemgangen af de resterende sager i sagskomplekset.