Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

01 jul 2022

Retten i Hillerød

Drabstiltalt dømt for vold med døden til følge

Mand på 43 år fra Vellerup er straffet med fængsel i 4 år for i juli 2021 at udøve vold mod nevø på 19 år med stik og snit med kniv og stump genstand, hvorved nevøen afgik ved døden.

Sagsnummer: SS 714-2022

Sagen kort fortalt

Den 21. juli 2022 lidt før kl. 4 om morgen i Vellerup blev gerningsmanden overfaldet af sin nevø med mange slag, herunder med et ukendt slagvåben, hvorved han blev påført flere skader. Baggrunden var, at nevøen beskyldte tiltalte for at have taget en pose med euforiserende stoffer. Under overfaldet tildelte gerningsmanden med steakkniv sin nevø et 10 cm dybt stiksår i venstre side af brystkassen, som ramte hjertet, hvilket medførte at nevøen afgik ved døden.

Herudover havde gerningsmanden tildelt nevøen et 5-10 cm dybt stiksår i højre side af ryggen, som ramte lungen, samt flere snit ig stiksår med kniven og en stump genstand.

Der var rejst tiltale for drab jf. straffelovens § 237.

Anklagerens påstand var domfældelse for drab med en straf af fængsel i 12 år.

Tiltalte nægtede sig skyldig og påstod frifindelse på grund af lovligt nødværge.

Sagen er behandlet ved en domsmandsret efter tiltaltes beslutning om, at sagen ikke skulle behandles ved et nævningeting jf. retsplejelovens § 687, stk. 1.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte tildelte sin nevø de stik- og snitsår, herunder det knivstik, som medførte, at nevøen afgik ved døden.

Retten fandt det ikke efter de foreliggende omstændigheder bevist, at tiltalte havde haft forsæt til at dræbe sin nevø.

Retten fandt henset til den udøvede vold herefter tiltalte skyldig i vold med døden til følge jf., straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Retten fandt, at der ikke var tale om lovligt nødværge eller en rimelig overskridelse af grænserne for lovligt nødværge, selvom tiltalte afværgede et påbegyndt uretmæssigt overfald, idet tiltalte er gået udover, hvad der i den foreliggende situation var rimeligt i forhold til angrebets farlighed, hvorfor tiltalte ikke er straffri.

En enig domsmandsret fastsat straffen til fængsel i 4 år.

Der blev ved straffastsættelse lagt vægt på som formildende omstændighed, at gerningen grænser til at være omfattet af straffrihedsgrund og at gerningen er udført i oprørt tilstand, der er fremkaldt af forurettedes uretmæssige overfald af tiltalte jf. straffelovens § 82, nr. 3 og 5.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 1. juli 2022.