Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

De fleste retsmøder er åbne for offentligheden. Skoleklasser og større grupper bør kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære et retsmøde.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne.

Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Pladsen i nogle retssale er begrænset. Hvis en skoleklasse eller en større gruppe ønsker at overvære en retssag, skal det af praktiske grunde på forhånd aftales med retten. Retten kan samtidig give oplysninger om, hvilke sager der kan have særlig interesse. Det kan ske, at retsmøder bliver aflyst med kort varsel. Det kan derfor være en god ide at give retten kontaktoplysninger, så retten kan give besked i tilfælde af en aflysning.

 

Skoleklasser, gymnasier og erhvervsskoler

Retten i Hillerød tilbyder normalt folkeskoleklasser eller gymnasieklasser at komme på besøg og overvære en retssag.

Vi kan i øjeblikket ikke tilbyde særlige undervisningsforløb for gymnasieklasser om retsvæsenet.

Folkeskoleklasser mv.

Dette henvender sig til SSP-lærere og lærere i 9. og 10. klasse

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv. Det er dog en stor fordel at lave en aftale med retten på forhånd.   

Hvis muligt tilbyder vi, at I kan komme 30 minutter før, retssagen begynder, og tale med en af rettens dommere for at forberede jer på, hvad der skal ske. Det vil samtidig være muligt at få generel information om retssystemet og rettens opgaver. Normalt vil det også være muligt at stille spørgsmål til sagens dommer, efter at sagen er slut, og eventuelt også til forsvareren og anklageren. Somme tider er der dog for travlt til, at det kan lade sig gøre.

Overværelse af retssager

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår. På retslisterne her på hjemmesiden kan du se, hvilke sager, der skal behandles i retten den kommende uge. 

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, og enhver kan derfor komme ind og høre på. Dommeren kan nægte adgang for personer under 15 år, men det er normalt ikke noget problem, hvis der er tale om besøg af en skoleklasse, som ledsages af en lærer.

Dommeren kan også nægte personer adgang, hvis alle pladser i retssalen er optaget. Som skoleklasse er det derfor vigtigt at få lavet en aftale med retten om at overvære en sag, så retten har mulighed for at sørge for, at der er plads til jer. 
 
Når du kontakter retten kan vi samtidig hjælpe dig med at finde en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter 2-3 måneder frem i tiden. 

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

www.kenddinret.dk er et website om Danmarks Domstole og retssystemet beregnet til samfundsfagsundervisningen i folkeskolens 8. og 9. klasse, gymnasieklasser, erhvervsskolernes EUD-klasser og erhvervsskolernes EUX-klasser, men kan også være relevant i historieundervisningen.

Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Kontakt retten

Skriv til Anja på abk@domstol.dk eller ring på tlf. 47 33 87 39 i  åbningstiden for at aftale et besøg i retten.

Et retsmøde kan blive aflyst med kort varsel. Selv om du har lavet en aftale med retten, er det derfor en god ide at ringe samme morgen for at høre, om sagen bliver til noget. En sag kan også blive aflyst ved retsmødets start, for eksempel fordi den tiltalte ikke kommer. Det kan retten naturligvis ikke vide på forhånd.

Særligt forløb for gymnasieklasser - Kan desværre ikke tilbydes i øjeblikket. 

Danmarks Domstole lancerede i 2015 et undervisningsforløb om retssystemet og kriminalitet målrettet undervisningen i samfundsfag på gymnasier mv.

Undervisningsforløbet er bygget op over 10 moduler (16-20 lektioner), som dels består af almindelig undervisning og gæster i klassen, dels af overværelse af en rigtig retssag og gennemførelse af et rollespil i retsbygningen i Hillerød.

Retten i Hillerød tilbyder løbende gymnasieklasser at overvære en retssag, få besøg i klassen og lave rollespil i retten, hvis det indgår som en del af det beskrevne undervisningsforløb. Hvis I har lyst til at deltage med en klasse, så kontakt retten på adm.hil@domstol.dk

Undervisningsmodulerne og forslag til undervisningsmateriale er nærmere beskrevet på www.gymnasie.kenddinret.dk.

Rettens deltagelse i undervisningsforløbet 

Den del af undervisningen, som retten er involveret i, omfatter for det første et modul, hvor en dommer og en forsvarsadvokat besøger klassen helt uformelt. De fortæller om grundlæggende principper i retssystemet og om den praktiske betydning heraf i deres daglige arbejde. Derudover besvarer de spørgsmål fra eleverne.

Dernæst er der et modul, hvor klassen overværer en straffesag i retten og efter sagen får mulighed for at stille spørgsmål til dommeren, forsvareren og anklageren.

Undervisningsforløbet slutter med et modul, hvor klassen gennemfører et rollespil om en voldssag af ca. 2 timers varighed i en retssal. Der er til brug for rollespillet udviklet en drejebog, som beskriver sagen, de enkelte aktørers roller og instruktioner til de enkelte grupper. Rollespillet er bygget over en fiktiv voldssag, og eleverne agerer domsmandsret, anklager, forsvarer, tiltalte, forurettede og andre vidner i sagen. Under rollespillet er en-to af rettens medarbejdere til stede for at understøtte rollespillet og indlæringen.

Kontakt retten

Skriv til administrationen på adm.hil@domstol.dk

 

 

Skolepraktikant

Retten tager praktikanter 2 gange om året, næste gang i uge 45.

Ved Retten i Hillerød arbejder flere faggrupper sammen, herunder dommere, øvrige jurister og kontorpersonale.

Under dit praktikophold vil du følge arbejdet i skifteretten, retssekretariatet, familieretten, fogedretten og administrationen.

Her et eksempel på, hvordan et praktikforløb kan se ud:

Mandag:
Formiddag: Introduktion til retten + overvære straffesag
Eftermiddag: Samtale med elever eller jurastuderende

Tirsdag:
Formiddag: Overvære fogedsager
Eftermiddag: Information om arbejdet i Fogedretten 

Onsdag:
Formiddag: Overvære små straffesager
Eftermiddag: Information om arbejdet i Skifteretten

Torsdag:
Formiddag: Overvære skiftesager (konkurs m.v.)
Eftermiddag: Information om arbejdet i retssekretariatet

Fredag:
Rollespil, afslutning og evaluering

Du vil desuden møde nogle af vores øvrige samarbejdspartnere:

  • Advokater
  • Politi
  • Anklagemyndighed

Hvis du ønsker at komme i erhvervspraktik ved Retten i Hillerød sender du en mail til praktik.hil@domstol.dk

Du skal helst være over 15 år og gå i 9. klasse.

Du bedes skrive lidt om dig selv og oplyse, hvorfor du ønsker at komme i praktik ved domstolene.

Alle vil modtage svar om ansøgningen om praktik er blevet imødekommet.

På www.kenddinret.dk kan du læse mere om domstolene og retssystemet i Danmark.

Vidner

Enhver har med enkelte undtagelser pligt til at møde og afgive forklaring som vidne. Et vidne skal tale sandt og kan blive straffet for at lyve i retten. Vidner kan dog begære sig fritaget for at vidne, eksempelvis hvis de er i nær familie med tiltalte. De skal dog stadig møde op i retten.
 
Under visse omstændigheder er der mulighed for, at vidnet kan afgive forklaring, uden at tiltalte er til stede i retslokalet. 
 
Vidner må ikke overvære retsmødet, inden de skal afgive forklaring, og skal derfor vente uden for retslokalet, indtil de bliver kaldt ind. 

Et vidne skal opfriske sin viden om sagen, inden vidnet møder i retten. 

Vidner har krav på godtgørelse på mindst 80 kr. Hvis et vidne vil have dækket tabt arbejdsfortjeneste, skal dette dokumenteres overfor retten, som herefter tager stilling til kravet. Vidner har krav på at få dækket udgifter til transport. Udbetaling af ovennævnte håndteres rent praktisk ved henvendelse i rettens Information i stueetagen.  

Andre grupper

Alle møder i retten er som udgangspunkt offentlige. Det vil sige at enhver, der har lyst til at overvære et retsmøde, har adgang dertil.

Dommeren kan bestemme, at du ikke må få adgang til retslokalet, fx hvis du er under 15 år, eller hvis du er beruset og lignende. 

Det kan også være, at der ikke er plads til flere tilhørere i retslokalet, og at dommeren derfor bestemmer, at du ikke kan få adgang. Dommeren kan også nægte en person adgang, hvis det er nødvendigt for at få en sand forklaring fra et vidne eller en part i sagen.

Hvis du er vidne?
Hvis du er vidne i sagen, må du ikke overvære retsmødet, før du har afgivet forklaring. Herefter vil du normalt få lov til at blive i retslokalet, så du kan overvære resten af retsmødet.

Hvis du er sigtet/tiltalt?
Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du som regel ret (og pligt) til at overvære alle retsmøder i sagen. Retten kan i enkelte tilfælde gøre undtagelser herfra.

Hvad foregår der i retten?
Du kan finde ud af, hvad der foregår i retten, ved at se på informationsskærmene i retten eller læs retslisterne på hjemmesiden. 

Hvad er lukkede døre?
Retten kan i særlige tilfælde bestemme, at ingen andre end sagens parter må overvære retsmødet. 

Dørlukning finder altid sted i sager om skilsmisse og separation mv. Dørene kan også lukkes, når der skal afgives forklaring om forretningshemmeligheder eller i straffesager, når det er særligt påkrævet - fx i sager om seksualforbrydelser. Dørene kan også lukkes af til sagens efterforskning.

Hvis du allerede er inde i retssalen og retten bestemmer, at dørene skal lukkes, skal du gå ud med det samme. 

Hvad er referatforbud?
Det er normalt tilladt at fortælle andre, hvad der er sket i en offentlig retssag, som du har overværet. I straffesager kan retten dog nedlægge "referatforbud". 

Hvad er navneforbud?
Retten kan nedlægge "navneforbud". I så fald er det forbudt at nævne vedkommendes navn, stilling eller bopæl eller andet, der kan identificere den pågældende, for andre.

Må jeg tage billeder eller optage lyd?
I retslokalet er det forbudt at tage billeder, lave videooptagelse eller optage lyd uden at have fået lov til det af dommeren.

Overtrædelser kan straffes med bøde.

 

Sidst opdateret: 21. juni 2023