Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Generelle regler for tolkning og oversættelser for Retten i Hillerød

Vejledende takster for tolkning og oversættelse for Retten i Hillerød

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets område. Retten i Hillerød har fastsat nedenstående vejledende takster. De vejledende takster gælder fra 15. april 2023, og taksterne anvendes ved betaling for tolkninger foretaget efter dette tidspunkt.

Retten i Hillerød anvender som udgangspunkt tolke, der er anført i Rigspolitiets Tolkefortegnelse, og som derved opfylder de kriterier, der er nødvendige for at foretage tolkning for retten, herunder bl.a. med sikkerhedsgodkendelse og tavshedspligtserklæring.

Alle tolkeopgaver ved Retten i Hillerød skal bekræftes skriftligt pr. mail. Når en tolkeopgave bekræftes, bekræfter tolken samtidig, at nedennævnte vilkår er gældende.

Kategorisering af tolke

Tolke aflønnes efter uddannelse, og opdeles i nedenstående tre kategorier, jf. Rigspolitiets Tolkerfortegnelse:

Kategori 1: Statsautoriserede translatører: Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse.

Kategori 2: Statsprøvede tolke: Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller Aarhus.

Kategori 3: Øvrige tolke: Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen i København eller Aarhus.

Hvis tolken ikke er registreret på Rigspolitiets Tolkefortegnelse med en kategori, aflønnes vedkommende efter kategori 3.

Kun i særlige tilfælde og helt undtagelsesvis kan de nedenfor angivne satser fraviges for tolke omfattet af kategori 2 og 3. Dette gælder fx, hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering sammenholdt med omstændighederne i den konkrete sag tilsiger dette. En afvigelse af satserne kræver, at tolken har aftalt dette skriftligt med den pågældende afdeling ved Retten i Hillerød forud for opgavens løsning.

Satser for tolkning i retsmøder

Tolkekategori

Pr. time fra 15. april 2023

Kategori 1

681,40 kr.

Kategori 2

454,26 kr.

Kategori 3

389,36 kr.

 

Honorar beregnes pr. påbegyndt time og beregnes for det antal timer, tolken har tolket i retsmødet. Er tolken fx indkaldt til at tolke i 2,5 timer og tolker i 2,5 timer, honoreres for 3 timer. Er tolken fx indkaldt til at tolke i 6 timer, men tolker i 4 timer, honoreres der for 4 timer.

Er retsmødet væsentlig kortere end oprindelig berammet kan tolken, efter en konkret vurdering fra retten, tildeles halvt tolkehonorar for de aflyste timer. Er tolken f.eks. indkaldt til at tolke i 6 timer, men ender med kun at tolke i 2 timer, så honoreres tolken for 2 timer med tillæg af halvt tolkehonorar for de sidste 4 timer. Det samlede salær bliver derfor 4 timer. Der honoreres altid for minimum en time.

Hvis et retsmøde aflyses med kortere varsel end 24 timer forud for retsmødets begyndelse, fastsættes honoraret under hensyntagen til den tid, der har været afsat til retsmødet, med op til ½ honorar, dog minimum én time. For aflysninger med 24 timers varsel eller mere tillægges ikke honorar.

Der tillægges ikke honorar, hvis aflysningen skyldes tolkens egne forhold, fx sygdom eller lignende.

For tolkning på hverdage inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de nævnte satser.

Satser for skriftlige oversættelser

Tolkekategori

Linjetakst, alm. tekst

Pr. 15. april 2023

Linjetakst, svær tekst

Pr. 15. april 2023

Kategori 1

27,60 kr.

29,56 kr.

Kategori 2

20,31 kr.

21,70 kr.

Kategori 3

17,01 kr.

18,28 kr.

En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linjeantal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.

Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.

Udgifter til transport

Vederlag for tid:

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra tolkens kontoradresse, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Opholder tolken sig forud for tolkningen tættere på det sted, hvor tolkningen foregår end tolkens kontoradresse, anvendes det nærmeste sted ved beregning af afstand og tid. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej.

I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af timesatsen for tolken, uanset i hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted

Tolkekategori

Transportvederlag pr. time

Pr. 15. april 2023

Kategori 1

340,70 kr.

Kategori 2

227,13 kr.

Kategori 3

194,68 kr.

 

Transportgodtgørelse:

Hvis der ydes vederlag for transporttid, ydes der tillige godtgørelse for transport.

Ved benyttelse af offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til befordring.

Ved benyttelse af egen bil godtgøres udgiften med den højeste af de til enhver tid af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. maj 2022 er satsen 3,70 kr. pr. km.

Godtgørelse beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.

Ved benyttelse af egen bil godtgøres dokumenterede udgifter til broafgift m.v.

Hvis tolken er momsregistreret, skal honorar, vederlag for befordringstid og befordringsgodtgørelse for transport i egen bil tillægges 25 % moms.

Fakturering

Efter endt tolkeopgave skal tolken sende en faktura til Retten i Hillerød, EAN-nr. 5798 0001 61399 – uanset, om tolken er momsregistreret eller ej. Af fakturaen skal fremgå rettens sagsnummer, mødedato og tolkens navn (ikke kun tolkefirmaets navn), adresse og cpr.nr./cvr.nr. Hvis tolken er momsregistreret, skal tolken anføre registreringsnummer og kontonummer til den bank, hvortil beløbet skal overføres. Tolken skal fremsende en faktura pr. sag pr. dag. Fakturaen skal fremsendes senest 2 uger efter retsmødet.

 

Sidst opdateret: 20. april 2023