Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt til et møde i fogedretten.

Hvis du skal møde i fogedretten, har du modtaget en indkaldelse i din e-Boks.

Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, mødelokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid.

Der er ikke fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Retten i Hillerød, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt.

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Retten i Hillerød består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du gå til venteområdet i nærheden af det lokale, du er indkaldt til. Du bliver kaldt ind.

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte fogedretten direkte.  

Mere info om sager i fogedretten 

Du kan læse mere under "Oftest stillede spørgsmål om fogedret og tvangsauktioner" nedenfor.

Du kan også læse mere om sager i fogedretten og hvilke rettigheder og forpligtigelser man har, når man er indkaldt til møde i fogedretten på fællessiden for Danmarks Domstole.

Gå til fællessiden for Danmarks Domstole

Oftest stillede spørgsmål vedrørende fogedret og tvangsauktioner

Hvad sker der på et møde i fogedretten?

Du kan blive indkaldt til at møde i fogedretten, hvis du skylder penge i henhold til for eksempel et frivilligt forlig eller en dom og ikke betaler til tiden.

Den, som du skylder pengene, kan bede fogedretten om hjælp til

  1. at få en afdragsordning i gang og

  2. til at få sikkerhed – udlæg hedder det – i aktiver, som du ejer for eksempel fast ejendom, bil eller mobiltelefon.

Du vil derfor godt kunne opleve, at kreditor ikke vil kalde en fogedsag tilbage, selv om du tilbyder at betale afdrag, fordi man gerne vil have fogedretten til at foretage udlæg. Aktiver med udlæg kan nemlig sælges på auktion, hvis betalingerne stopper igen, så kreditor få sine penge.

Indkaldelsen til fogedretten sendes oftest til e-Boks med en automatisk kvitteringsfunktion for modtagelsen. Fogedretten kan også vælge at bede en stævningsmand om at tage ud på din adresse og aflevere den til dig eller en anden myndig person i din husstand. Begge måder at indkalde på er nødvendige, hvis fogedretten skal have mulighed for at få politiet til at anholde skyldnere, som ikke møder.

På mødet i fogedretten sidder du i et mødelokale eller en retssal sammen med rettens fogedmedarbejder. I mange tilfælde medvirker repræsentanten for kreditor pr. telefon. Det er oftest en advokat eller en ansat fra et inkassobureau. Du bliver stillet spørgsmål om, hvad du evt. kan stille til sikkerhed for gælden, og om du kan afdrage. Du har pligt til at oplyse, hvordan hele din husstands økonomi ser ud. Du har pligt til at svare, og du skal også tale sandt.

Mødet tager som regel 5-10 minutter. Hvis du ikke kan komme på grund af sygdom, kan fogedretten bede om en lægeerklæring, som du selv må betale for. Du kan godt lade en anden møde for dig med en skriftlig fuldmagt, hvis ikke indkaldelsen angiver, at du skal komme personligt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke møder op til et indkaldt møde i fogedretten?

Du kan blive anholdt og fremstillet af politiet i fogedretten, hvis du er blevet væk fra et møde, som du ellers var indkaldt til vedrørende gæld, der ikke er betalt til tiden.

Politiet har ret til at anholde dig på alle tider af døgnet og alle steder. Du kan blive opsøgt på din arbejdsplads eller hjemme midt om natten og anbragt i detentionen indtil næste dag, hvor retten åbner. Du kan godt få en anden til at møde for dig med en skriftlig fuldmagt, men hvis personen ikke kan svare på de spørgsmål, som bliver stillet om din økonomi og værdier, kan retten beslutte, at du skal anholdes.

Fogedretten kan når som helst beslutte at køre ud, hvor du bor og uden at oplyse tidspunktet på forhånd. Her vil fogedretten skaffe sig adgang med en låsesmed og foretage udlæg i alle værdigenstande, der måtte findes på adressen og tage dem med, så de kan blive solgt på auktion.

Selve mødet tager som regel 5-10 minutter.

Jeg er blevet indkaldt til fogedretten, men kan ikke komme den dag - Hvad gør jeg?

Du kan som udgangspunkt ikke få udsat sagen til et senere tidspunkt medmindre du er syg. 

Jeg er blevet syg, så jeg kan ikke komme til fogedmødet – Hvad gør jeg?

Du skal hurtigst muligt orientere retten pr. telefon om, at du ikke kan give møde. Du kan samtidig blive bedt om at sende en lægeerklæring til fogedretten, sådan at den modtages senest 3 hverdage efter retsmødet. Lægen skal attestere, at din sygdom har en sådan karakter, at den forhindrer dig i at møde i fogedretten. 

En uarbejdsdygtighedsattest er ikke tilstrækkelig. Du skal selv betale regningen for lægeerklæringen. Du vil herefter modtage en ny indkaldelse.

Jeg er blevet indkaldt til fogedretsmødet, men vil gerne betale – Hvad gør jeg?

Du skal kontakte advokaten eller inkassofirmaet, som har indgivet sagen for retten. Kontaktoplysninger står i det første afsnit i den indkaldelse du har fået fra fogedretten. Når beløbet er modtaget, vil kreditors repræsentant tilbagekalde sagen fra fogedretten.

Du kan ikke betale pengene til fogedretten.

Behøver jeg at møde i retten, når jeg ikke ejer noget?

Det er nødvendigt, at du møder personligt for at fortælle retten under strafansvar, at du ikke ejer noget og ikke kan betale din gæld. Det kaldes at afgive en insolvenserklæring. Erklæringen gælder i forhold til alle dine kreditorer og betyder, at du er fredet for at skulle møde i fogedretten i 6 måneder. I visse tilfælde kan du dog stadigvæk godt blive indkaldt til nyt møde i fogedretten, også selvom du indenfor de seneste 6 måneder, har afgivet en insolvenserklæring i fogedretten.

Må jeg sende en anden i retten i stedet for mig?

Ja, det må du gerne. I dette tilfælde skal den fuldmagt, der var vedlagt indkaldelsen, udfyldes og afleveres i retten af den, der møder på dine vegne. Vedkommende skal kunne svare på spørgsmål om din økonomi og eventuelle aktiver. Ejer du intet og kan du ikke betale, skal du dog møde selv, se pkt. 5.

Hvordan får jeg – som privat udlejer – sat en lejer ud, der ikke betaler leje?

Du skal indsende en anmodning til fogedretten vedlagt kopi af lejekontrakten samt påkravs- og ophævelsesskrivelser som skal være fremsendt til lejer. Det koster 750 kr. i retsafgift, som skal sendes sammen med anmodningen.

Du og lejer bliver herefter indkaldt til et møde i retten, hvor I får lejlighed til at fremlægge jeres synspunkter. Hvis fogedretten er enig i, at betingelserne for at sætte lejer ud er opfyldt, kan der gennemføres en udkørende fogedforretning. Du skal selv bestille låsesmed og rekvirere et flyttefirma og foreløbig lægge ud for omkostningerne.

Er der mulighed for at besigtige en ejendom inden tvangsauktionen?

Ja. Hvis tidspunktet ikke er offentliggjort på nettet, skal du henvende sig til den advokat, som repræsenterer rekvirenten af auktionen

Hvad skal jeg have med som sikkerhed for at få lov til at byde på en auktion?

Minimum 10.000 kr. eller en skriftlig indeståelse fra en advokat. 

Det er muligt at betale "den lille sikkerhed" enten kontant eller via mobilepay: 46 24 46. Husk at notere sagsnummer (AS nr.) og "lille sikkerhed". 

 

Hvordan får jeg udleveret mine ting, som opbevares hos en anden, der ikke frivilligt vil aflevere dem?

Du skal sende en skriftlig anmodning til fogedretten sammen med en beskrivelse af de ting, som du ønsker udleveret. Hvis det er muligt, skal du dokumentere dit ejerskab (ved købsaftale, kvittering eller lignende). Anmodningen skal sendes til den fogedret, hvor den, der tilbageholder tingene, bor. Det koster 750 kr. i retsafgift, som skal sendes sammen med anmodningen.

Du og modparten bliver herefter indkaldt til et møde i retten, hvor I får lejlighed til at fremlægge jeres synspunkter. Hvis fogedretten er enig i, at du har ret til at få tingene, og modparten ikke frivilligt vil aflevere dem, kan det blive aktuelt at holde en udkørende fogedforretning for at hente dem. 

Hvad skal jeg have med, hvis jeg på en auktion vil byde på andres vegne?

Ved bud på vegne af andre personer skal du medbringe en skriftlig fuldmagt. Ved bud på vegne af et selskab, skal du medbringe fuldmagt fra den tegningsberettigede og en udskrift fra Erhvervsstyrelsen.

Skal jeg stille fuld sikkerhed straks, hvis jeg bliver højestbydende på en auktion?

Som udgangspunkt kan du nøjes med at stille ”den lille sikkerhed” på 10.000 kr. Du får samtidig en frist på en uge til at stille den fulde sikkerhed over for fogedretten, typisk ved en bankgaranti eller en indeståelse fra en advokat.

Det er muligt at betale "den lille sikkerhed" enten kontant eller via mobilepay: 46 24 46. Husk at notere sagsnummer (AS nr.) og "lille sikkerhed". 

Kan jeg som auktionskøber undgå at stille den fulde sikkerhed ved at aflevere de samtykkeerklæringer (betalingskvitteringer), som jeg har fået inden fristen?

Nej – med mindre du er i stand til at aflevere samtlige samtykkeerklæringer inden fristudløb.

Hvornår kan en stillet sikkerhed frigives?

Når fogedretten har modtaget de originale samtykkeerklæringer fra alle berettigede på auktionen, dvs. pant- og udlægshavere, kommunen og oftest også ejendommens brandforsikringsselskab.

Hvornår skal ejeren af en ejendom solgt på tvangsauktion flytte ud?

Når auktionskøber har stillet den fulde sikkerhed, kan der gives endeligt hammerslag, og det er først på dette tidspunkt, at den tidligere ejer skal flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt efter skriftligt påkrav herom, kan køberen anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.

Hvordan får man som auktionskøber skøde på ejendommen?

www.tinglysning.dk kan man anmode om at få et digitalt auktionsskøde, som fogedretten underskriver digitalt, når alle relevante dokumenter er lagt op. Selve auktionsskødet er gratis, men der skal betales en afgift for at få det tinglyst.

Information om sikkerhedsstillelse til købere af ejendomme på tvangsauktion kan læses ved at klikke her.

 

Sidst opdateret: 26. november 2021