Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med f.eks. dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor f.eks. penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Find videovejledning til bobehandling ved skifteretten.
Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 
Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten i Holbæk

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 


Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller f.eks. sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan f.eks. dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Holbæks boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Berammelsestider i Holbæk Byret

Om berammelsestider

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Holbæk.

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 8-52 uger. 

Familieretlige sager

Der går 3-4 uger fra retten har modtaget sagen til telefonmøde, hvor sagen tilrettelægges. 

Retten kan tilbyde tid til forberedende retsmøde eller hovedforhandling indenfor 2-4 måneder. 

I sager om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller aftale om samvær eller om tilbagelevering af et barn til bopælsforælderen afholdes der som udgangspunkt retsmøde i sagen 1 – 2 uger efter modtagelsen af sagen.

Dødsboer

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra Kirkeministeriet.

Senest 8-10 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Senest 10-12 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Civile sager

Der går 1-3 måneder fra retten har modtaget svarskriftet til det første (telefon)møde. 

Hvis sagens parter tager imod rettens mæglingstilbud, er der 3 ugers ventetid til retsmægling.

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

* Hovedforhandling á 1 dags varighed: Om ca. 12 måneder. 

 

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering er 3-4 uger
  • Konkurs er 3-9 dage
  • Tvangsopløsning er 6-8 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 4-5 uger, fra retten modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager 9-11 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten
  • Særlige fogedsager, herunder udsættelse af lejemål - udekørende: berammelsestid 8-10 uger
  • Tvangsauktioner: berammelsestid 15 uger
  • Betalingspåkrav: sagsbehandlingstid 8-10 uger

Notar

Der skal bookes tid til notaren gennem vores bookingsystem, som du finder ved at klikke her

Nærmeste tid hos notaren er om 2 ½ måned. 

Sidst opdateret: 23. januar 2024