Gå til sidens indhold

Københavns Byret

27 feb 2020

Københavns Byret

Kendelse i sag om udlevering til Letland

Københavns Byret har den 24. februar 2020 bestemt, at en lettisk statsborger skal udleveres til Letland med henblik på strafforfølgning for forhold begået i Sydafrika.

Københavns Byret har den 24. februar 2020 bestemt, at en lettisk statsborger skal udleveres til Letland med henblik på strafforfølgning for forhold begået i Sydafrika.

I sagen har anklagemyndigheden den 20. februar 2020 i medfør af udleveringslovens § 35, stk. 1, indbragt spørgsmålet om udlevering af den lettiske statsborger, K, til Letland med henblik på strafforfølgning for forhold begået i Sydafrika.

K har meddelt samtykke til udlevering og har tilsluttet sig anklagemyndighedens indstilling om udlevering.

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at K blev anholdt i Danmark den 9. december 2018 på baggrund af en international arrestordre fra Sydafrika, og ved kendelse af 10. december 2018 besluttede Københavns Byret, at K skulle varetægtsfængsles i medfør af udleveringsloven.

Under grundlovsforhøret nægtede K sig skyldig og oplyste, at hun ikke havde taget sit barn ud af Sydafrika, og at hun protesterede imod udlevering.

I januar 2019 informerede Rigsadvokaten de lettiske myndigheder om anholdelsen af K og om den sydafrikanske udleveringsanmodning, og ligeledes i januar 2019 tilkendegav de lettiske myndigheder, at de ikke havde fundet det fornødne grundlag for at overtage behandlingen af den sydafrikanske udleveringsanmodning.

Den 2. april 2019 traf Rigsadvokaten afgørelse om, at K kunne udleveres til Sydafrika.

Den 21. juni 2019 afsagde Københavns Byret kendelse om, at Rigsadvokatens afgørelse om udlevering af K til Sydafrika kendtes lovlig, og den 1. august 2019 stadfæstede Østre Landsret byrettens kendelse.

Den 18. februar 2020 fremsendte de lettiske myndigheder en europæisk arrestordre.

Af rettens kendelse af 24. februar 2020 fremgår bl.a.:

”…

Det følger af EU-Domstolens dom i sag C-182/15 (Petruhhin-dommen), at fuldbyrdelsesstaten (i nærværende sag Danmark), såfremt statsborgermedlemsstaten (i nærværende sag Letland) ved en arrestordre anmoder herom, skal udlevere den pågældende (i nærværende sag K) til dette land.

I nærværende sag har den europæiske arrestordre fra Letland således forrang i forhold til udleveringsanmodningen fra Sydafrika.

Anklagemyndigheden og K er enige om, at K skal udleveres til de lettiske myndigheder til strafforfølgning for de i arrestordren anførte forhold.

Efter indholdet af den dokumenterede europæiske arrestordre findes be­tin­gel­ser­ne i udleveringslovens § 13 opfyldt.

Herefter, og da der i øvrigt ikke ses at være omstændigheder, som, jf. udleveringslovens §§ 2-6, §§ 14-16 og § 39, kan begrunde afslag på anmodningen om udlevering eller udsættelse heraf, tages indstillingen om udlevering af K til følge.

Udleveringen sker på de i udleveringslovens § 17 anførte vilkår.

…”

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 2024 2176.

Sagen har været behandlet under rettens sagsnr. 3-5704/2020.