04 sep 2020

Københavns Byret

Dom i en erstatningssag om kursmanipulation

Københavns Byret har den 4. september 2020 afsagt dom i en civil erstatningssag anlagt af rederiet Clipper Group A/S mod Parken Sport & Entertainment A/S og i en tilknyttet sag, Parken har anlagt mod en tidligere bestyrelsesformand og en tidligere administrerende direktør.

Ved dommen, der er blevet behandlet af 3 dommere, bestemmer retten, at Parken skal betale 3.750.000 til Clipper, og at en tidligere bestyrelsesformand og en tidligere administrerende direktør solidarisk skal friholde Parken for beløbet på 3.750.000 kr.

Af rettens begrundelse for afgørelserne fremgår følgende:

“Ad sag 1832/2016 (Clipper Group A/S mod Parken Sport & Entertainment A/S)

Ved Østre Landsrets dom af 23. marts 2017 blev Parken, XX (en tidligere bestyrelses-

formand) og YY (en tidligere administrerende direktør) dømt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 299 d, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. bl.a. markedsmisbrugsforordningens artikel 15, jf. artikel 12, stk. 1, litra a, pkt. i og ii, for Parkens opkøb af egne aktier. Parken blev straffet med en bøde på 13.000.000 kr., og XX og YY blev hver straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder. Landsretten lægger blandt andet til grund, at Parken i forbindelse med sine køb af egne aktier også varetog andre hensyn end at opfylde sine retslige forpligtelser i forbindelse med optionsprogrammer og aftaler med tredjeparter.

Landsretten finder det godtgjort, at det indgik som centrale gennemgående hensyn i Parkens strategi at sikre, at der var likviditet i aktien, og at kursen på aktien var stabil og kom op på eller ikke under bestemte niveauer. Landsretten finder det i den forbindelse godtgjort, at Parkens handelsordrer og indgåede handler på Københavns Fondsbørs sikrede, at kursen blandt andet i perioden fra 12. november 2007 til 7. marts 2008 (periode A) og fra 31. marts 2008 til 2. maj 2008 (periode B), i hvilke perioder Clipper traf beslutninger om køb af aktierne, lå på et unormalt eller kunstigt niveau over aktiens værdi i markedet.

Landsretten lægger til grund, at kursmanipulationen kan tilregnes XX og YY som forsætlig, og at Parkens strategi i forbindelse med aktieopkøbene var afstemt mellem XX og YY. Landsretten henviser i den forbindelse specifikt til forløbet vedrørende Clippers køb af aktierne i januar 2008 og udnyttelsen af optionen i maj 2008. I dommen henviser landsretten til mailkorrespondancen mellem XX og YY den 16. januar 2008 og 21. januar 2008 og lægger til grund, at XX og YY havde en klar interesse i, at kursen holdt sig på kurs 1200. Landsretten lægger også til grund, at Parken var i stand til og rent faktisk have understøttet kursen. Landsretten bemærker endelig, at fordi kursmanipulationen er begået systematisk og i forening af ledende medarbejdere i Parken over en periode på 8 måneder ved opkøb af egne aktier for et beløb på ikke under 100 mio. kr., er der tale om kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.

Under de foreliggende omstændigheder finder retten, at XX og YYs adfærd, i de to perioder hvor Clipper traf beslutning om at købe for 90 mio. kr. aktier i Parken, hvilken adfærd Parken hæfter for, gav urigtige eller vildledende signaler med hensyn til efterspørgslen og kursen på aktien.

Efter de afgivne vidneforklaringer fra ledelsespersonerne i Clipper, A, B og C, som ikke er modbevist ved forklaringerne fra XX eller YY eller på andet grundlag, lægges det til grund, at den aftalte købskurs på 1200 spillede en afgørende rolle for Clippers beslutning om at købe aktieposten på de 75.000 aktier for 90 mio. kr. Retten finder endvidere, at det kan lægges til grund, at Clipper ikke kendte til, at Parkens køb af egne aktier også skete for at påvirke kursen og sikre, at kursen på tidspunkterne, hvor Clipper traf beslutning om at købe aktieposterne lå stabilt omkring den aftalte kurs på 1200. Når det som anført ovenfor kan lægges til grund, at kursen var afgørende for Clippers køb, finder retten, at der er en formodning for, at aktiekøbet ikke var blevet foretaget, hvis Clipper havde haft kendskab til Parkens strafbare kursmanipulation. Under disse omstændigheder finder retten, at Parken har handlet svigagtigt og derved ansvarspådragende i forbindelse med salget af de i alt 75.000 stk. aktier til kurs 1200 i januar og maj 2008.

Parken har herefter krav på erstatning, hvis Clipper kan bevise at have lidt et tab som følge af kursmanipulationen, med mindre kravet, som påstået af Parken, er forældet.

Af Finanstilsynets pressemeddelelse af 1. september 2011 fremgår, at Finanstilsynet havde anmeldt Parken for at have deltaget i kursmanipulation ved i perioden 12. november 2007 - 27. oktober 2008 at have været en aktiv opkøber af egne aktier i markedet. Da C, som var Clippers økonomidirektør, var til afhøring hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet den 13. december 2011, fik han oplyst, at det var en vidneafhøring i forbindelse med politiets efterforskning i sagen mod Parken og Clippers køb af Parken-aktier i 2008. Retten finder imidlertid, at Clipper ikke på dette grundlag fik kendskab til eller burde have fået kendskab til sådanne konkrete og relevante omstændigheder, som kunne begrunde et erstatningskrav mod Parken. Retten finder herefter, at Clipper først fik kendskab til oplysninger, som kunne begrunde et erstatningskrav ved Københavns Byrets dom af 8. september 2015, hvor Parken blev dømt for kursmanipulation, hvorfor forældelsesfristen løber fra dette tidspunkt, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. Der findes således ikke at være indtrådt forældelse

ved sagens anlæg den 23. september 2016. Hertil kommer, at Clipper ved skrivelse af 12. februar 2016 fremsatte anmodning om, at erstatningskravet, opgjort til 82.978.800 kr., blev forfulgt af anklagemyndigheden under ankesagen, hvilket anklagemyndigheden tilsluttede sig, men hvor Østre Landsret den 27. april 2016 henviste erstatningskravet til civilt søgsmål, jf. retsplejelovens § 991, stk. 4.

Da Østre Landsret ved endelig dom af 23. marts 2017 tillige fandt Parken skyldig i kursmanipulation, og da nærværende sag er anlagt den 23. september 2016, finder retten under alle omstændigheder, at Clippers erstatningskrav er omfattet af forældelseslovens § 13, hvorfor forældelse også af denne grund ikke er indtrådt.

Efter bevisførelsen i denne sag og på baggrund af Østre Landsrets dom af 23. marts 2017, er det godtgjort, at købet af aktieposten på de 90 mio. kr., som følge af den strafbare kursmanipulation, skete til en kurs på et kunstigt niveau over Parken-aktiens værdi i markedet, og det er derfor bevist, at Clipper har lidt et tab i forbindelsen købet af Parken aktierne.

Clipper har gjort gældende, at Clipper skal stilles som om, at handlerne med Parken-aktierne aldrig var blevet gennemført og har principalt påstået, at Parken skal betale 82.978.800 kr., svarende til differencen mellem købsprisen på 90.000.000 kr. og det samlede beløb på 7.021.200 kr., som Clipper opnåede ved salget af aktierne den 5. februar 2010, den 8. februar 2010 og den 16. december 2011.

Efter forklaringerne fra C og navnlig D, kan det lægges til grund, at Clippers salg af aktierne på de anførte tidspunkter ikke skete som følge af en mistanke om strafbar kursmanipulation, men fordi Clipper som følge af eftervirkningerne af finanskrisen manglede likviditet. Det tillægges i den forbindelse betydning, at Clipper foruden betydelige aktiesalg også solgte ud af ejendomme blandt andet i København for flere hundrede millioner kr. Retten finder på den baggrund, at Clippers tab væsentligst hidrører fra andre forhold end den ansvarspådragende kursmanipulation. En erstatning

kan derfor ikke fastsættes til påstandsbeløbet. I øvrigt bemærkes, at Clipper ikke på noget tidspunkt inden sagsanlægget formelt ses at have hævet aftalen om aktiekøbet over for Parken.

Clippers tab findes derfor at skulle fastsættes til forskellen mellem den aftalte købskurs på 1200, og den kurs som Clipper i et uafhængigt marked, uden kursmanipulation, kunne have erhvervet de pågældende aktieposter til i henholdsvis januar 2008 og maj 2008, og tabet må fastsættes skønsmæssigt.

Parkenaktien var efter skønsmandens forklaring omfattet af KAX indekset. Dette indeks faldt med 7,5% i perioden fra 28. december 2007 til den 10. januar 2008, hvor købet af de 50.000 aktier blev effektueret, mens Parkenaktien i den tilsvarende periode alene faldt med 1,5%. I perioden fra 22. april 2008 til den 14. maj 2008, hvor købet af den anden portion på 25.000 aktier blev effektueret, steg KAX indekset, mens kursen på Parkenaktien faldt. Der henvises til skønsmandens besvarelse af spørgsmål 5b. I forbindelse med købet af de 50.000 aktier i januar finder retten herefter, at Clippers tab skønsmæssigt kan fastsættes til 3.750.000 kr., mens det ikke kan lægges til grund, at Clipper led et tab som følge af kursmanipulationen ved købet af de 25.000 aktier.

Vedrørende sagsomkostningerne finder retten efter en samlet vurdering, at hver part skal betale egne omkostninger. Retten lægger herved vægt på, at Clipper må anses for at have vundet sagen for så vidt angår ansvarsgrundlaget, mens Parken må anses for at have vundet sagen for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse. Efter indholdet af skønsrapporterne og på baggrund af sagens

udfald finder retten herunder, at Clipper endeligt skal afholde udgifterne til syn og skøn.

Ad sag 1833/2016 (Parken Sport & Entertainment A/S mod de adciterede XX og YY)

Adciterede XX:

Vedrørende Parkens konkrete forhandlinger med Clipper om køb af Parkenaktier i efteråret 2007, hvilke forhandlinger særligt foregik i perioden fra den 1. december 2007 og til aftaleindgåelsen den 4. januar 2008, finder retten, at XX, som handlede i sin egenskab af bestyrelsesformand, var den centrale person såvel i forhandlingerne som i aftaleindgåelsen. Retten lægger til grund, at det var XX, som på vegne af Parken deltog i møderne med Clipper, og som forhandlede om kursværdierne og stod for (en del af) korrespondancen og telefonsamtalerne med Clipper i forbindelse med forhandlingerne.

Der er ikke grundlag for at antage, at XX under disse forhandlinger har givet Clipper oplysninger om aktiviteten med og omfanget af Parkens opkøb af egne aktier m.v. i efteråret 2007, det vil sige oplysninger om de aktiviteter, der danner grundlag for Østre Landsrets dom om, at der foregik

kursmanipulation, som kan tilregnes YY og XX som forsætlig.

Retten finder, at XX herved over for Clipper svigagtigt har fortiet oplysninger, som ville have haft væsentlig betydning for Clippers beslutning om køb af aktieposten på 50.000 stk. aktier i Parken, hvorfor Parken har regres over for XX.

XX skal herefter friholde Parken for betaling af de 3.750.000 kr. Retten finder ikke grundlag for at nedsætte beløbet i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.

Parken har principalt nedlagt en friholdelsespåstand over for XX i forhold til hovedsagen, hvor Clippers principale påstand over for Parken vedrører betaling af 82.978.800 kr. Da Parken må anses for at have vundet sagen for så vidt angår ansvarsgrundlaget, mens XX må anses for at have vundet sagen for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse, finder retten efter en samlet vurdering, at hver part skal betale egne sagsomkostninger.

Adciterede YY:

Efter de afgivne forklaringer og den dokumenterede korrespondance må retten lægge til grund, at YY ikke var involveret i forhandlingerne med Clipper om køb af aktieposten på 50.000 stk. Parkenaktier, ligesom retten efter bevisførelsen må lægge til grund, at YY ikke forud for handlens indgåelse blev orienteret af XX om forhandlingerne eller indholdet heraf.

Som anført foran blev YY imidlertid ved Østre Landsrets dom af 23. marts 2017 dømt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder vedrørende blandt andet den periode, hvori Clipper traf beslutningen om køb af de 50.000 stk. Parkenaktier. Herefter, og uanset at YY efter

bevisførelsen ikke konkret var involveret i aftalen med Clipper finder retten, at YY som administrerende direktør i Parken ved sin generelle medvirken til kursmanipulation er erstatningsansvarlig over for Parken.

YY skal herefter - solidarisk med XX – friholde Parken for betaling af beløbet på 3.750.000 kr. Retten finder ikke grundlag for at nedsætte beløbet i medfør af erstatningsansvarslovens § 24.

Parken har principalt nedlagt en friholdelsespåstand over for YY i forhold til hovedsagen, hvor Clippers principale påstand over for Parken vedrører betaling af 82.978.800 kr. Da Parken må anses for at have vundet sagen for så vidt angår ansvarsgrundlaget, mens YY må anses for at have

vundet sagen for så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse, finder retten efter en samlet vurdering, at hver part skal betale egne sagsomkostninger.”

Sagsnr. j. nr. BS-1832/2016

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.