Gå til sidens indhold

Københavns Byret

23 aug 2021

Københavns Byret

Amager Fælled

Forbud betinget af sikkerhedsstillelse.

I en forbudssag vedrørende bygge- og anlægsaktiviteter på Amager Fælled har Københavns Byret i dag afsagt kendelse om, at forbudsbegæringen indbragt af Amager Fælleds Venner mod bygherre, Fælledby P/S, vil blive taget til følge, hvis foreningen senest den 24. august 2021 stiller en sikkerhed på 2 mio. kr.

Af rettens kendelse fremgår:

”…

Rettens begrundelse og resultat

Den frivillige forening Amager Fælleds Venner har partsevne, og retten finder, at Amager Fælleds Venner har en aktuel og konkret retlig interesse i, at retten tager stilling til, om den aktivitet, der aktuelt pågår på byggeområdet Vejlands Kvarter, foreløbigt skal forbydes på grundlag af den opsættende virkning, som Miljø- og Fødevareklagenævnet den 7. juli 2021 har tillagt klagerne over VVM-tilladelsen, og på grundlag af den opsættende virkning, som Planklagenævnet den 7. juli 2021 har tillagt klagerne over kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599.

Aktiviteten udøves af Fælledby P/S som byggeherre på området, og Fælledby P/S er derfor rette sagsøgte i denne sag. Det forhold, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed for Fælledby P/S’ aktiviteter ikke har fundet grundlag for at standse Fælledby P/S’ aktuelle aktiviteter, kan ikke føre til andet resultat.

Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, i det væsentlige er baseret på tilladelser udstedt af Københavns Kommune i maj og juni 2021 med grundlag i VVM-tilladelsen, kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599, som er påklaget af blandt andet Amager Fælleds Venner. Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har ved afgørelser af 7. juli 2021 tillagt klagerne over VVM-tilladelsen, kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599 opsættende virkning. Det følger af nævnenes afgørelser, at den opsættende virkning betyder, at VVM-tilladelsen, kommuneplantillægget og lokalplanen ikke må udnyttes, mens klagesagerne verserer. Retten finder, at Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at de aktiviteter, som Fælledby P/S aktuelt udøver på byggeområdet Vejlands Kvarter, strider mod den opsættende virkning, som nævnene har besluttet at tillægge de verserende klager fra blandt andet Amager Fælleds Venner.

Fælledby P/S’ aktuelle aktiviteter er under hovedforhandlingen belyst ved blandt andet videooptagelser fra byggeområdet og ved forklaringerne afgivet af XX og YY. På baggrund heraf finder retten, at Amager Fælleds Venner har sandsynliggjort, at Fælledby P/S’ adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, ligesom det er sandsynliggjort, at Amager Fælleds Venners mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis Amager Fælleds Venner henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse.

Herefter, og da ingen af de i retsplejelovens § 414 nævnte forhold findes at foreligge, er betingelserne i retsplejelovens § 413 for at meddele forbud opfyldt.

Forbuddets meddelelse vil i medfør af retsplejelovens § 415 være betinget af en sikkerhedsstillelse på 2.000.000 kr. som nedenfor bestemt. Sikkerhedsstillelsens størrelse er fastsat skønsmæssigt på grundlag af sagens oplysninger sammenholdt med YYs forklaring for retten.

THI bestemmes:

Hvis Amager Fælleds Venner senest den 24. august 2021 stiller sikkerhed på 2.000.000 kr., vil retten med­dele følgende forbud:

Fælledby P/S forbydes at foretage bygge- og anlægsaktiviteter på arealet benævnt Vejlands Kvarter som gengivet i bilag 1, så længe Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet ikke har truffet endelig afgørelse i de af Amager Fælleds Venners indgivne klager til de pågældende nævn (jour.nr. 21/03706 og 21/03709 og 21/05338) over Københavns Kommunes udstedelse af VVM-godkendelse (bilag 2) og godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området (bilag 3). Forbuddet nedlægges for alle igangværende bygge- og anlægsaktiviteter på arealet iværksat i henhold til følgende tilladelser meddelt af Københavns Kommune:

  1. § 8 tilladelse efter jordforureningsloven (bilag 4) – herunder terrænnivellering på arealet
  2. Kap. 5-godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven (bilag 5)
  3. Midlertidig tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven (bilag 6)
  4. Nedrivningstilladelse efter byggeloven (bilag 7) – herunder nedrivning af de på arealet værende bygninger.

Retten vil træffe afgørelse om sagens omkostninger, når fristen for sikkerheds­stillelse er udløbet.”

Sagen har journalnummer BS-28650/2021-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.