Gå til sidens indhold

Københavns Byret

12 jul 2022

Københavns Byret

Dom i en sag om groft bedrageri mm.

En enig domsmandsret i Københavns Byret har den 12. juli 2022 idømt 3 mænd betingede fængselsstraffe på henholdsvis 3 år, 4½ år og 4 år. 2 af mændene blev endvidere idømt bøder på henholdsvis 4.775.000 kr. og 7.300.000 kr. 1 mand blev frifundet.

Sagsnummer: SS 3-4503/2014

De 4 mænd var tiltalt for gennem en række entreprenørselskaber i et større antal tilfælde i 2006-2008 at have indgået fiktive leasingaftaler. De indgåede aftaler medførte uberettigede udbetalinger fra en række leasingselskaber. Udbetalingerne var samlet på mere end 80 millioner kroner. Retten fandt efter en omfattende bevisførelse det for godtgjort, at de angiveligt leasede genstande ikke eksisterede eller ikke var solgt i Danmark eller til en dansk køber. Retten fandt det dog ikke bevist, at den mand, som blev frifundet, havde haft et sådant kendskab til aftalernes fiktive indhold, at han kunne dømmes for bedrageri.

2 af mændene var endvidere tiltalt for bedrageri ved at have indgået en leasingaftale, hvor værdien af en leaset maskine var fastsat til en for høj pris. Begge mænd blev frifundet herfor, idet retten ikke fandt det bevist, at maskinens værdi væsentligt oversteg maskinens markedsværdi i Danmark.

Under sagen var der yderligere mod 2 af mændene rejst tiltale for grov overtrædelse af blandt andet moms- og skattelovgivningen. Beløbene for de 2 mænd var på henholdsvis ca. 4.775.000 kr. og 7.300.000 kr. Begge blev fundet skyldige heri.

Retten lagde ved strafudmålingen for alle de domfældtes vedkommende blandt andet vægt på, at bedrageriforholdene var begået over en ikke kort periode og i forening. Retten tillagde ved strafudmålingen det endvidere betydning, at sagen omfattede store værdier og store beløb. Retten fandt dog grundlag for at gøre fængselsstraffene på henholdsvis 3 år, 4½ år og 4 år betingede. Retten tillagde det herved afgørende betydning, at forholdene var gamle, og at der i sagen blev rejst sigtelser i 2009. Sagens lange tidsmæssige forløb beroede ikke på de domfældtes egne forhold. De domfældtes ret efter Den Europæiske Menneskeretskonvention til rettergang inden for en rimelig tid var derfor krænket. Som kompensation herfor skulle fængselsstraffene derfor ikke afsones, ligesom de domfældte ikke blev pålagt sagsomkostninger.   

Anklagemyndigheden havde under sagen nedlagt påstand om, at de domfældte, foruden straf, skulle frakendes retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt eller ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Retten tog ikke denne påstand til følge. Retten lagde herved vægt på den hengåede tid, og at ingen af de domfældte efterfølgende er blevet dømt for tilsvarende kriminalitet. 

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon +45 20242176.