Gå til sidens indhold

Københavns Byret

18 aug 2022

Københavns Byret

Dom i sag om medvirken til omfattende moms- og skattesvig samt hvidvask

Københavns Byret har den 18. august 2022 afsagt dom i en sag vedrørende medvirken/forsøg på medvirken til moms- og skattesvig samt hvidvask for meget betydelige beløb. 17 personer og 3 sel-skaber var tiltalt i sagen, der bl.a. omhandlede udstedelse af fiktive fakturaer.

Sagens baggrund

13 personer og et selskab var under sagen tiltalt for medvirken, til dels forsøg på medvirken, til moms- og skattesvig ved, sammen med flere identificerede og uidentificerede medgerningsmænd, i forskelligt omfang at have samvirket om, at der blev udstedt fiktive fakturaer fra dertil oprettede stråmandsselskaber til en lang række virksomheder, og derved at have medvirket eller forsøgt at medvirke til, at fakturaerne blev benyttet af virksomhederne over for SKAT til moms- og skattesvig. I gerningsbeskrivelsen indgik, at fakturabeløbene blev indbetalt af virksomhederne til de forskellige stråmandsselskaber og derefter videreført til navnlig vekselbureauer, hvor pengene blev afhentet af de tiltalte eller andre.

Der var rejst alternative tiltaler for bl.a. hæleri.

Fire personer og to selskaber var, hhv. som direktører i forskellige vekselkontorer og to af vekselkontorerne, tiltalt for hæleri, til dels forsøg herpå, ved at modtage penge, som stammede fra ovennævnte fakturaindbetalinger, i vekselkontorerne med henblik på veksling og efterfølgende udbetaling. Også disse tiltalte var tiltalt for at have handlet i forening med flere identificerede og uidentificerede medgerningsmænd.    

Sagen har været behandlet som en domsmandssag med to juridiske dommere og tre domsmænd over 153 retsmøder, og 162 vidner er afhørt. Hovedforhandlingen blev påbegyndt i december 2018, og i februar 2022 blev sagen optaget til dom.  

Politiet foretog anholdelsesaktion i sagen den 10. oktober 2017 efter en længerevarende efterforskningsindsats, og 11 personer blev herefter fremstillet i grundlovsforhør den 11. oktober 2017 og varetægtsfængslet. Seks af de fængslede blev løsladt i hhv. juni, juli og november 2018 og de øvrige i oktober 2019, heraf tre mod pasdeponering. En af de tiltalte blev fængslet igen i december 2019 og løsladt igen i juni 2020 mod pasdeponering. En anden tiltalt blev fængslet igen i juni 2021 og løsladt igen i august 2021. Pasdeponeringen blev ophævet for alle ved sagens optagelse til dom.

Sagen har omfattet et sagsmateriale af et helt ekstraordinært stort omfang. 

Dommens resultat

 Retten fandt det bevist, at der var tale om et professionelt organiseret set-up med salg af fiktive fakturaer fra flere dertil oprettede stråmandsselskaber, som var ledet af samme personkreds, og at dette set-up byggede på og forudsatte et samvirke mellem de involverede personer, som varetog forskellige opgaver såsom udfærdigelse af fakturaer, fremskaffelse af kontanter, fremskaffelse af identiteter på personer til indsættelse som direktører i stråmandsselskaberne, åbning af selskabskonti, etc., og som tilsammen udgjorde et kriminelt netværk. De involverede personer bidrog ved deres deltagelse og gjorde netværkets samlede aktivitet mulig. Et kontor udgjorde centrum for netværkets aktiviteter.

 Retten fandt det bevist, at der i den samlede gerningsperiode fra 1. januar 2015 til 10. oktober 2017 var udstedt fakturaer på i alt mere end 532 mio. kr., samt at nogle af de tiltalte havde deltaget i netværket i den fulde periode og andre i kortere perioder.

Salget af fiktive fakturaer skete i et samspil med virksomhederne, der modtog fakturaerne med henblik på at kunne benytte dem over for SKAT, og som indbetalte fakturabeløbene til netværket og efterfølgende modtog pengene retur efter fradrag af et honorar til netværket på 13-15%. Ved salget af de fiktive fakturaer medvirkede netværket til moms- og skattesvig i de nævnte virksomheder, til dels forsøg herpå.

Retten fandt det endvidere bevist, at størstedelen af pengene stammende fra fakturaindbetalingerne herefter blev overført fra de nævnte stråmandsselskaber gennem flere vekselkontorer i Danmark og i den sidste del af gerningsperioden også via et af netværket oprettet selskab i Polen, inden pengene gik retur til virksomhederne, samt at de fire tiltalte, der var tiltalt som direktører i vekselkontorerne, og to af vekselkontorerne, som også var tiltalt i sagen, havde forsæt til hvidvask, til dels forsøg på hvidvask, af udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.      

En tiltalt, som havde en helt central rolle som leder af netværket, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 296 mio. kr. og idømt fængsel i 7 år, en tillægsbøde på 175 mio. kr. samt konfiskation bl.a. af et udbytte på 26.630.157 kr.

To tiltalte, som havde centrale roller i netværket, blev fundet skyldige i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 296 mio. kr. og hver især idømt fængsel i 6 år og 6 måneder, en tillægsbøde på 175 mio. kr. samt konfiskation bl.a. af et udbytte på 8.876.719 kr. En af disse tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. 

En tiltalt, som også havde en central rolle i netværket, men først fra juni 2016, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 155 mio. kr. og idømt fængsel i 5 år og 6 måneder, en tillægsbøde på 90 mio. kr. samt konfiskation bl.a. af et udbytte på 5.255.208 kr.

Disse fire tiltalte blev endvidere frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet eller i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser indtil videre.

En tiltalt, som havde en omfattende rolle på et mere underordnet niveau, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 89 mio. kr. og idømt fængsel i 3 år og 6 måneder samt konfiskation bl.a. af et udbytte på 16.750 kr.

En tiltalt, som havde en omfattende rolle og bl.a. havde virket som sælger, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 158 mio. kr. og idømt fængsel i 4 år og 6 måneder og konfiskation bl.a. af et udbytte på 180.780 kr. Straffen blev fastsat delvist som en tillægsstraf til en tidligere dom for lignende kriminalitet. Den tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. 

Tre tiltalte, som havde virket som sælgere i forskellige perioder, men for ingens vedkommende i den fulde gerningsperiode, blev fundet skyldige i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring hhv. 57, 57 og 117 mio. kr. og idømt fængsel i hhv. 3 år, 3 år og 3 år og 6 måneder. De tiltalte fik konfiskeret udbytte på mellem 136.559 kr. og 354.493 kr.

En tiltalt, som havde virket som sælger i en helt kort periode, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 300.000 kr. og idømt fængsel i 40 dage samt konfiskation af et udbytte på 14.623 kr. Den tiltalte blev alene fundet skyldig i relation til tre fakturaer udstedt i maj og juni 2017.

To tiltalte, som havde mere afgrænsede roller, blev fundet skyldige i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring hhv. 68 og 117 mio. kr. og idømt fængsel i hhv. 2 år og 2 år og 6 måneder. De tiltalte fik hver især bl.a. konfiskeret udbytte på 50.000 kr. En af disse tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt. 

Et tiltalt selskab, som havde stillet ejendomme til rådighed for netværket som adresser for stråmandsselskaber og -direktører, blev fundet skyldig i medvirken til moms- og skattesvig, til dels forsøg herpå, for omkring 258 mio. kr. og idømt en bøde på 65 mio. kr. samt konfiskation.

En tiltalt blev i det hele frifundet.

Tre tiltalte, der var ejere og direktører i hver sit vekselkontor, blev dømt for hvidvask af omkring hhv. 9½, 125 og 255 mio. kr. og idømt fængsel i hhv. 2 år og 6 måneder, 3 år og 11 måneder og 3 år og 11 måneder. De tiltalte fik konfiskeret udbytte på hhv. 24.000 kr., 102.000 kr. og 255.000 kr. En af disse tiltalte blev endvidere udvist med et indrejseforbud i 6 år. 

En tiltalt blev som ejer og direktør af to vekselkontorer dømt for hvidvask af omkring 400 mio. kr. og idømt fængsel i 3 år og 11 måneder. Retten fandt det bevist, at den tiltalte havde haft et betydeligt udbytte herved. Hos den tiltalte konfiskeredes bl.a. kontanter og bankindeståender. Den tiltalte blev endvidere udvist med et indrejseforbud for bestandigt. De pågældende to vekselkontorer, som også var tiltalt i sagen, blev idømt bøder på hhv. 50 og 145 mio. kr. Hos det ene af selskaberne blev konfiskeret et udbytte på 1.194.719 kr.

De fire tiltalte personer, der blev dømt for hvidvask, blev endvidere frakendt retten til at udøve valutavekslingsvirksomhed og foretage pengeoverførsler/udstede elektroniske penge indtil videre.

Sagen har journalnummer SS 3-27430/2018.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.