Gå til sidens indhold

Københavns Byret

03 okt 2023

Københavns Byret

Dom i sag om erhvervslejemål på Christiania

Dom afsagt: 3. oktober 2023

Christianit fik medhold i, at hun var berettiget til at fortsætte brugen af nogle butikslo-kaler på Christiania

Sagen kort fortalt
Sagsøgeren havde under sagen nedlagt påstand om, at sagsøgte, Fristaden Christiania, skulle anerkende, at hun var berettiget til at fortsætte brugen af nogle lejede butikslokaler.

Sagsøgte havde nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens udfald
Af rettens præmisser fremgår blandt andet:

”Sagsøgeren har under sagen forklaret, at brugsretten til butikken fortsat lå hos hende og [A], uanset eksistensen af [anpartsselskabet]. [A] har til dels givet udtryk for samme opfattelse. Dette støttes imidlertid ikke af andet i sagen og må antages at have formodningen imod sig. Såvel sagsøgeren som [A] har således forklaret, at lejen blev betalt af [anpartsselskabet]. Det var også [anpartsselskabet], der betalte løn og feriepenge til [A], der stod i butikken. [A] har nærmere forklaret, at det var selskabet, der producerede og afleverede produkterne til salg i butikken, og at det var selskabet, han arbejdede for. Retten lægger efter forklaringen afgivet af vidnet [B] endvidere til grund, at sagsøgeren ikke selv havde nøgler til butikken. Endvidere fremgår det, at sagsøgerens advokat oprindeligt henvendte sig til sagsøgte i sagen som advokat for [anpartsselskabet].

Herefter og da sagsøgeren alene har en ejerandel på 15 % i [anpartsselskabet], finder retten efter en samlet vurdering, at sagsøgte har godtgjort, at sagsøgeren har overladt brugen af butikslokalerne til andre, uden at [område på Christiania] har godkendt dette. Der findes ikke at være grundlag for at antage, at sagsøgte, der efter forklaringerne afgivet af sagsøgeren, af [A] og af [B], først blev bekendt med ejerforholdene på områdemødet den 15. marts 2022, har udvist retsfortabende passivitet.

Spørgsmålet er dernæst, om sagsøgeren har rettet for sig, inden sagsøgte ophævede brugsretten den 10. maj 2022.

Retten lægger efter forklaringerne afgivet af sagsøgeren og til dels af [B] til grund, at sagsøgeren selv har betalt huslejen allerede fra april 2022. Det lægges som foran anført endvidere til grund, at sagsøgeren satte sig i besiddelse af butikken ved at foranledige udskiftning af låsene. Sagsøgeren har endvidere forklaret, at hun selv har stået i forretningen siden. Dette støttes af forklaringerne afgivet af [C] og til dels af [B]. Retten finder endelig, at sagsøgeren i tilstrækkelig grad den 22. april 2022 tilkendegav over for sagsøgte, at hun selv ville fortsætte som lejer uden [A].

Som følge af det anførte finder retten, at sagsøgeren har rettet op på forholdet inden op-hævelsen af brugsretten den 10. maj 2022 for så vidt angår sagsøgerens brug af det lejede.

Under de nævnte omstændigheder finder retten endvidere efter en samlet vurdering, at det forhold, at den anden lejer, [A], er udtrådt af virksomheden med sagsøgeren, ikke kan tillægges betydning. Retten bemærker herunder, at der ikke af de fremlagte brugsretsaftaler findes at fremgå en særlig forudsætning om [A’s] deltagelse. Ophævelsen af brugsretten findes herefter ikke at have været berettiget, jf. erhvervslejelovens § 69, stk. 1, nr. 6, jf. § 70, stk. 2.

Som følge heraf tager retten sagsøgerens påstand til følge. Det af sagsøgte i øvrigt anførte, herunder om at sagsøgeren først stiftede en ny enkeltmandsvirksomhed den 1. januar 2023, findes ikke at kunne føre til noget andet resultat.”

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Københavns Byret den 3. oktober 2023.

Sagsnummer: BS-16930/2022-KBH