Gå til sidens indhold

Københavns Byret

01 nov 2023

Københavns Byret

Dom i sag om falsk forklaring

Dom afsagt: 1. november 2023

To polititjenestemænd idømt 30 dages betinget fængsel. Statskassen blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Sagens omstændigheder

Den kinesiske præsident, Hu Jintau, besøgte Danmark den 14.-16. juni 2012. Under besøget besøgte præsidenten bl.a. Amalienborg, Langelinie, Rosenborg Slot og Christiansborg Slot.

6 personer mente, at de havde været frihedsberøvet ved Langelinie, i Kongens Have ved Rosenborg Slot og ved Christiansborg Slot/Højbro Plads.

Den 20. juli 2012 anlagde disse 6 personer civil sag mod Københavns Politi med påstand om, at frihedsberøvelsen af dem blev kendt ulovlig (administrativ frihedsberøvelse).

De to polititjenestemænd blev af Københavns Politis advokat indkaldt til at afgive forklaring i sagen. De afgav begge forklaring den 13. august 2013.

Under sagens behandling, men efter de to polititjenestemænd afgav forklaring, indgik en række videoer i sagen. Videoerne var optaget på bl.a. Højbro Plads. Der blev afsagt dom den 18. februar 2014. Alene frihedsberøvelsen af en af personerne fandtes ulovlig.

Dommen blev anket til Østre Landsret, der afsagde dom den 22. september 2015. Byrettens dom blev stadfæstet. De to polititjenestemænd afgav ikke forklaring i landsretten.

Den 28. september 2015 indgav daværende politidirektør anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed vedrørende muligt urigtige oplysninger til Folketingets Retsudvalg.

Den 2. oktober 2015 indgav [advokat 1] klage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed angående de tiltaltes forklaringer i retten.

Samme dag besluttede justitsministeren, at der skulle nedsættes en undersøgelseskommission om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg m.v. (Tibetkommissionen). Kommissionen blev nedsat den 23. december 2015.

Tibetkommissionen afgav sin beretning den 18. december 2017.

Den 1. maj 2018 traf Statsadvokaten i København afgørelse om at rejse tiltale mod de to polititjenestemænd for overtrædelse af straffelovens § 158 (falsk forklaring for retten).

Den 4. juli 2018 blev Tibetkommission II nedsat, idet der fremkom nye oplysninger.

Straffesagen mod de to polititjenestemænd blev herefter udsat på beretningen fra Tibetkommission II.

Tibetkommission II fremkom med sin beretningen den 28. marts 2022.

Straffesagen mod de to polititjenestemænd blev herefter den 22. april 2022 på ny modtaget af byretten, og sagen blev på et retsmøde den 12. oktober 2022 berammet til foretagelse i perioden 11. september 2023 til 1. november 2023. Der er afholdt 9 retsmøder i sagen.

I sagen har de to tiltalte afgivet forklaring. Endvidere har 23 vidner afgivet forklaring.

Efter bevisførelsen fandt domsmandsretten, at den ene polititjenestemand i et enkelt tilfælde havde afgivet bevidst usand forklaring, mens den anden polititjenestemand i flere tilfælde havde afgivet bevidst usand forklaring. I et enkelt tilfælde havde de begge udeladt væsentlige oplysninger i deres svar. De to polititjenestemænd blev derfor dømt for overtrædelse af straffelovens § 158 om falsk forklaring.

Domsmandsretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at straffen for falsk forklaring sædvanligvis bliver fastsat til ubetinget fængsel i 60 dage.

Der var gået mere end 10 år, siden de tiltalte afgav forklaring, og mere end 5 år fra tiltalen blev rejst. Endelig blev de tiltalte indledningsvist forflyttet og siden suspenderet fra deres stillinger i politiet. Domsmandsretten nedsatte derfor både udmålingen af straffen til 30 dages fængsel samt fulgte anklagemyndighedens begæring om at gøre straffen rent betinget. De tiltalte blev tillige kompenseret således, at statskassen blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Se hvad de tiltalte var anklaget for og domsmandsrettens præmisser her

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Københavns Byret den 1. november 2023.

Sagen har journalnummer SS 3-12715/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 2024 2176.