Gå til sidens indhold

Københavns Byret

07 jul 2023

Københavns Byret

Opgørelse af pensionsforsikringsselskabs lønsumsafgift

Dom afsagt: 7. juli 2023

Sagen angik PFA Pensions opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012.

Sagen kort fortalt

Sagens hovedproblem var, om betingelserne for at tilsidesætte PFA Pensions skøn over fordelingen af de ansattes arbejde mellem lønsumsafgiftspligtige og ikke-lønsumsafgiftspligtige aktiviteter vedrørende fast ejendom var opfyldt, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, og stk. 4. Dernæst angik sagen, om skattemyndighedernes skøn havde været egnet til at give et mere retvisende
billede af det faktiske tidsforbrug end det skøn, som PFA Pension havde foretaget.

Sagens udfald

Retten fastslog, at PFA Pensions skøn var misvisende, og at skattemyndighedernes skøn var mere retvisende.

PFA Pension havde pligt til at udarbejde skriftlige aftaler om koncerninterne transaktioner af enhver art, og koncernen havde opfyldt denne forpligtelse med administrationsaftaler mellem PFA Pension og koncernens ejendomsselskaber. Ydelser mellem selskaberne var faktureret og bogført.

Skattemyndighedernes skøn var baseret på disse aftaler, og skattemyndighederne havde lagt til grund, at de skriftlige aftaler omfattede alt arbejde, som PFA Pension udførte for ejendomsselskaberne.

PFA Pension blev tilpligtet at betale sagens omkostninger.
Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Sagsnummer: BS-11583/2020-KBH