Gå til sidens indhold

Københavns Byret

16 jan 2024

Københavns Byret

Om frigørelse for tilskudsdeklaration

Dom afsagt: 16. januar 2024

Københavns Byret har den 16. januar 2024 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en andelsboligforening kunne forlange sig frigjort for en deklaration baseret på SKATs værdiansættelse af ejendommenes værdi.

Sagen kort fortalt

En andelsboligforening anmodede i 2017 kommunen om at modtage tilbud om frigørelse for en deklaration, der i 1923 var tinglyst på andelsboligforeningens ejendomme. Kommunen anmodede SKAT om en vurdering af ejendommenes værdi til brug for kommunens beregning af et frigørelsestilbud. Efter SKAT havde afgivet udtalelse om ejendommens værdi pr. 1. maj 2018, begærede andelsboligforeningen deklarationen aflyst mod betaling af et beløb baseret på SKATs værdiansættelse af ejendommene. Kommunen påstod frifindelse herfor.

Sagens udfald

Retten fastslog, at kommunen efter frigørelseslovgivningen og forarbejderne hertil ikke var forpligtet til at lægge SKATs værdiansættelse af ejendommenes værdi til grund for beregningen af et frigørelsestilbud.

Afgivelse af et frigørelsestilbud på grundlag af SKATs vurdering om ejendommenes værdi ville ikke være i overensstemmelse med frigørelsesbekendtgørelsens regler om, hvorledes ejendommene efter frikøbsordningen skulle værdiansættes. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om ikke at fremsætte frigørelsestilbud på grundlag af SKATs værdiansættelse.

Andelsboligforeningen havde ikke begæret frigørelse på et andet grundlag end baseret på SKATs værdiansættelse. Kommunen havde herefter ikke haft pligt til at fremsætte tilbud baseret på en anden værdiansættelse af andelsboligforeningens ejendomme.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.
Sagen har journalnummer BS-22921/2018-KBH.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.