Gå til sidens indhold

Københavns Byret

22 feb 2024

Københavns Byret

Dom i sag om udtrykkelig billigelse af terror.

Dom afsagt: 22. februar 2024

Københavns Byret har den 22. februar 2024 ved en enig domsmandsret idømt en 26-årig mand 4 måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste for udtrykkeligt at have billiget terrororganisationen Hamas’ terrorangreb den 7. oktober 2023.

Det fremgår af dommen bl.a.:
 

”…

Skyldsspørgsmålet

Retten lægger på baggrund af den forefundne bevisførelse, herunder tiltaltes forklaring, til grund, at tiltalte den 8. oktober 2023 i et opslag på sin Snapchatprofil med mere end 80.000 følgere og heriblandt børn delte en video, hvori han udtalte sig som anført i anklageskriftet.

Det fremgår af den omhandlede video, der er blevet forevist for retten, at tiltalte i umiddelbar tilknytning til disse udtalelser afspillede musik, som han dansede til.

Henset til at opslaget blev delt på Snapchat via en profil med mere end 80.000 følgere, finder retten, at opslaget må anses for at være offentligt i straffelovens § 136, stk. 2's forstand. 

På baggrund af indholdet af udtalelserne og datoen herfor finder retten endvidere, at det er bevist, at udtalelserne relaterede sig til og også fremstod som relaterede til det angreb, der den 7. oktober 2023 blev begået af organisationen Hamas mod deltagerne på en festival i Israel, hvor mere end 250 civile blev dræbt. Dette støttes endvidere af, at tiltalte har forklaret, at han havde læst om angrebet på sociale medier, og at han på baggrund heraf foretog opslaget på Snapchat. Det kan derfor ikke føre til et andet resultat, at tiltalte ikke direkte har nævnt Israel eller Hamas i opslaget.    

Organisationen Hamas er på EU's liste over terrororganisationer, jf. Rådets afgørelse af 18. juli 2022, bilag, II Grupper og enheder, nr. 9. Herefter og henset karakteren af angrebet og den sammenhæng, hvori det blev begået, lægger retten til grund, at angrebet og drabene mv. på de civile festivaldeltagere blev begået med et forsæt, som er omfattet af straffelovens § 114, stk. 1, og endvidere var egnet til at tilføje alvorlig skade til et land eller en international organisation. Angrebet må derfor betegnes som terrorisme som omfattet af straffelovens § 114, stk. 1. Dette gælder uanset om Hamas' angreb måtte være rettet mod en besættelsesmagt mv., som det er anført af tiltalte, idet retten finder, at karakteren af angrebet i sig selv må føre til, at dette ikke falder uden for straffelovens § 114, stk. 1.

Tiltalte har forklaret bl.a., at han ikke var bekendt med de faktiske omstændigheder ved angrebet, som han kun havde læst om i et opslag delt af en ikke navngiven følger på hans Snapchatprofil, der forsikrede ham om, at det vedkommende havde skrevet, var rigtigt. Ifølge tiltaltes forklaring fremgik det ikke af følgerens opslag, at der var tale om drab på civile deltagere på en festival. Tiltalte har på denne baggrund påberåbt sig, at han befandt sig i en faktisk negativ vildfarelse, da han delte videoopslaget.

Tiltalte har endvidere forklaret, at hans opslag og aktivitet på Snapchat dengang udelukkende handlede om satire og gøgl, og at han ikke interesserede sig for politik. Opslaget var således udelukkende ment som et sjovt og satirisk opslag og var ikke udtryk for hans holdning til terrorangrebet. Tiltalte ville ifølge sin forklaring endvidere ikke have delt videoopslaget, hvis han havde været klar over, at det var civile, der var blevet dræbt.

Tiltaltes forklaring om, at han ikke var interesseret i politik, og at videoopslaget den 8. oktober 2023 ikke var udtryk for hans holdning til terrorangrebet, der var rettet mod civile, står imidlertid i kontrast til udtalelser, som tiltalte har vedstået at være fremkommet med til BT i et interview udgivet af BT den 16. oktober 2023. Det fremgår heraf bl.a., at tiltalte sondrede mellem "uskyldige civile" og "civile", idet han udtalte bl.a.: "...Når man går ind for besættelse og drab på civile, kvinder, mænd og børn, så er man ikke uskyldig...", og at "...Jeg hylder drabene på børnemorderne, undertrykkerne og zionisterne..."

Dertil kommer, at tiltalte i et efterfølgende videoopslag på Snapchat om Israel ikke har beklaget eller taget afstand fra indholdet af videoopslaget af 8. oktober 2023, selvom han på dette tidspunkt ifølge sin forklaring var blevet bekendt med, at Hamas' angreb den 7. oktober 2023 havde ramt civile festivaldeltagere. Derimod udtalte tiltalte da, at han "taler sandheden", uanset hvad han risikerede.

På denne baggrund finder retten, at det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han befandt sig i en vildfarelse om de faktiske forhold, herunder at de 250 dræbte ved Hamas' angreb var civile, og at det anførte i videoopslaget, kun var ment som spøg og satire og endvidere ikke var udtryk for tiltaltes holdning til terrorangrebet.

Retten finder endvidere efter en samlet helhedsvurdering, at tiltalte ved videoopslaget, der fremstår som en fejring med musik og dans, udtrykkeligt har billiget terrororganisationen Hamas' terrorangreb den 7. oktober 2023.

På denne baggrund finder retten, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, dog således at gerningstidspunktet som anført af anklagemyndigheden i de afsluttende bemærkninger er den 8. oktober 2023.             
 

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 136, stk. 2, jf. § 89.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 100 timer, jf. straffelovens §§ 62 og 63.

Retten har ved udmålingen af straffen lagt vægt på forholdets karakter og grovhed, herunder at tiltalte overfor et stort antal følgere, heriblandt børn, udtrykkeligt har billiget et alvorligt terrorangreb dagen efter, at angrebet fandt sted. Retten har endvidere lagt vægt på den ved ændringen ved lov nr. 883 af 16. juni 2020 forudsatte skærpelse. I formildende retning har retten lagt vægt på tiltaltes personlige forhold, herunder at han ikke tidligere er straffet af betydning for sagen. Efter en samlet vurdering har retten på denne baggrund fundet det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

…”

Sagen har journalnummer SS 1-29997/2023