Gå til sidens indhold

Københavns Byret

20 mar 2024

Københavns Byret

Dom i sag om videreførelse af den opløste forening Loyal to Familia

Dom afsagt: 20. marts 2024

Københavns Byret har den 20. marts 2024 ved en enig domsmandsret idømt 11 personer fængselsstraffe på mellem 30 dage og 4 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 132 a, stk. 1, om forbuddet mod videreførelse af en ved dom opløst forening.

Det fremgår af dommen bl.a.:

”…
Der blev den 4. september 2018 nedlagt et administrativt og foreløbigt forbud mod foreningen Loyal to Familia (LTF). Foreningen er efterfølgende opløst ved Københavns Byrets dom af 24. januar 2020, Østre Landsrets dom af 12. november 2020 og Højesterets dom af 1. september 2021.

Der er i forhold 2 rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 132 a, stk. 1, hvoraf følger, at den, der deltager i videreførelsen af en forening, efter at den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at hvor foreningen er foreløbig forbudt af regeringen eller opløst ved dom, skal der være en reel sammenhæng mellem de aktiviteter, der foregik i den forbudte eller opløste forening, og de aktiviteter, der efterfølgende er konstateret, og som danner grundlag for den rejste tiltale for videreførelse af foreningen, for at der kan være tale om en strafbar videreførelse af en forening efter det tidspunkt. I relation til den foreliggende sag fastslås således i forarbejderne, at der må foretages en konkret vurdering af, om en samling af personer har sådanne kendetegn, at der ikke blot er tale om et socialt arrangement uden reel sammenhæng til den forbudte eller opløste forening.

Efter bevisførelsen sammenholdt med vidneforklaringen fra P10 lægges det til grund, at personer med tilknytning til LTF forud for det foreløbige forbud og den efterfølgende opløsning af foreningen ved at forsamle sig i grupper i det offentlige rum, herunder på områder som blev anset som LTF’s territorium, forsøgte at dominere de pågældende områder samt at sprede budskaber relateret til foreningen.

På baggrund af vidnerne P1, P2, P3, P4 og P5’s forklaringer om deres observationer den 26. marts 2022 støttet af omfattende billedemateriale fra observationerne lægges endvidere til grund, at der den pågældende dag omkring kl. 17 på Blågårds Plads foran kirken forsamledes en større gruppe af mænd, der ankom enten til fods eller i større og larmende biler, som de parkerede i området eller på pladsen, og at personerne i gruppen kendte hinanden, samt at de holdt afstand til de øvrige borgere, der opholdt sig på pladsen, og at forsamlingen på 50-60 personer efter kort tid og under støj og hujen fra forsamlingen tog opstilling på plateauet på Blågårds Plads, ligesom det lægges til grund, at der samtidig foregik en form for vagtvirksomhed i området omkring Blågårds Plads, idet unge personer, der på cykler befandt sig i og omkring Blågårds Plads, holdt øje med adgangsvejene til pladsen.

Det fremgår af de i sagen fremlagte fotos, at der på pladsen blev taget et gruppebillede, på hvilket flere af personerne bærer maskering, er iført kasketter og hættetrøjer, og at flere af personerne laver et håndtegn, der efter politiets opfattelse er kendetegnende for LTF, idet ingen i øvrigt på billedet ses at anvende de logoer mv., der er kendetegnende for LTF. Billedet blev efterfølgende i en udgave, hvor der hen over det er skrevet ”LTF” og ”BB”, delt på Instagram af profilerne ”ukendtfamilia”, “familiagang62” og ”familiaworldwide66”, der ifølge politiet tidligere har delt materiale vedrørende LTF.

Det lægges efter vidnernes forklaringerne til grund, at forsamlingen, efter gruppebilledet blev taget, opløstes og forlod Blågårds Plads, og at flere af personerne forlod pladsen i de biler, der havde været parkeret på pladsen og omkring pladsen, samt at bilerne kørte derfra i kortege. Flere af bilerne blev efterfølgende standset i området omkring Blågårds Plads, i hvilken forbindelse bl.a. de tiltalte T9, T2, T10, T8 og T7 blev registreret, og en af bilerne, der under forsamlingen holdt parkeret på pladsen, var registreret til T7. Vidnet P5 har forklaret, at flere af bilerne, der efter episoden kom i retning fra Blågårds Plads, forsøgte at undkøre ham, og at de tiltalte T10, T8 og T7 befandt sig i den bil, han standsede.

Vidnet P1 har forklaret, at han under sin observation genkendte tre af personerne på pladsen som værende de tiltalte T2, T6 og T8, og som han opfattede som en del af forsamlingen. Vidnet P2 har forklaret, at han genkendte fem af personerne på pladsen som værende de tiltalte T2, T1, T11, T3 og T7, og som han opfattede som en del af forsamlingen. Vidnet P3 har forklaret, at han genkendte to af personerne på pladsen som værende de tiltalte T2 og T6.

T9 har forklaret bl.a., at han var på Blågårds Plads den pågældende dag, og at han fremgår af gruppebilledet, men at han ikke vidste, at billedet blev taget, og at han bare var på pladsen for at drikke. T7 har forklaret bl.a., at han var i området omkring Blågårds Plads den pågældende dag for at gå på café, og at han kender mange i området, samt at han ikke fremgår af gruppebilledet, og at han ikke har tilknytning til LTF. T5 har forklaret bl.a., at han var i området for at besøge sin fætter, og at han ikke rigtig var en del af arrangementet på Blågårds Plads. Han kan ikke genkende sig selv på gruppebilledet, og han har ikke stillet op til et billede.

Det er oplyst, at politiet den 26. marts 2022, efter at have oprettet observationsposter kl. 18.30 omkring Restaurant Savana, kl. 19.10 indrammede restauranten og foretog registrering af de 60 personer, der befandt sig på restauranten. Alle de tiltalte, med undtagelse af T8 blev registreret på Restaurant Savana. Yderligere fremgår af registreringerne, at 21 af personerne ifølge politiets registreringer havde tilknytning til LTF, at 9 af personerne ifølge politiets registreringer havde tilknytning til Brabrandgruppen, Gellerup/Norden, at 16 personer var registeret med folkeregisteradresse i Århus/Brabrand området, og at 14 Personer var registeret med folkeregisteradresse i København, Københavns Vestegn og Helsingør.

På baggrund af navnlig politiets videooptagelser sammenholdt med vidnerne P2 og P4’s forklaringer lægger retten til grund, at de tiltalte T1 og T11 hovedsageligt opholdt sig omkring restaurantens indgang, hvor det efter vidnernes observationer, og uanset at de ikke ses at afvise eller vise folk væk fra restauranten, må antages, at de udøvede en vis form for vagtvirksomhed.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder bl.a. P10’s forklaring og det oplyste i dokumentationsrapportenerne udarbejdet af Københavns Politi, Efterretnings- og Analysesektionen, finder retten det godtgjort, at alle de tiltalte den 26. marts 2022 i overensstemmelse med politiets registreringer havde tilknytning til LTF, herunder den ledende gruppering i LTF, National Nomads, og LTF-grupperinger fra andre områder end Nørrebro. De tiltaltes tilknytning understøttes endvidere i en vis grad af tiltalte T5’s forklaring om, at han var medlem af LTF frem til det foreløbige forbud mod LTF i 2018 samt af de LTF relaterede tatoveringer, som de tiltalte T10 og T2 havde fået udført på et tidspunkt forud for forbuddet.

Herefter finder retten det efter en samlet vurdering af sagens oplysninger godtgjort, at der til trods for den omstændighed, at flere af de forsamlede personer er vokset op i området og er barndomsvenner, ved forsamlingen på Blågårds Plads den 26. marts 2022 ikke blot var tale om et socialt arrangement, og at den adfærd, som forsamlingen på Blågårds Plads udviste, må betragtes som en adfærd, der havde til hensigt at manifestere LTF’s tilstedeværelse i og dominans af området omkring Blågårds Plads, som før opløsningen af foreningen blev betragtet som LTF’s territorium. Retten finder det endvidere bevist, at forsamlingen fandt sted på væsentlig samme måde, som forsamlinger relateret til LTF foregik forud for det foreløbige forbud mod LTF. Retten finder herefter, at forsamlingen på Blågårds Plads og forsamlingen på Restaurant Savana den 26. marts 2022 i forening udøvede aktiviteter af en sådan karakter, som udgør en overtrædelse af forbuddet mod videreførelse af foreningen LTF.

Retten har herved lagt vægt på navnlig, at det under vidnernes observationer den 26. marts 2022 kunne konstateres, at der foregik en form for vagtvirksomhed i området forud for og under optrinnet på pladsen, at flere af de biler, der ankom til Blågårds Plads, var registreret til medlemmer eller personer med relation til LTF eller bandegrupperingen, Brabrandgruppen, at flere af personerne i forsamlingen blev genkendt som værende registrerede medlemmer fra flere forskellige afdelinger af LTF, at det håndtegn, flere af personerne laver på gruppebilledet, har tilknytning til LTF, at gruppebillede efterfølgende med tilføjelserne ”LTF” og ”BB” blev delt på Instagram af flere LTF relaterede profiler, som en markering af LTF og Brabrandgruppens alliance, og at flere civile borgere på grund af forsamlingens fremtoning blev opmærksomme på forsamlingen og foranlediget heraf forlod stedet.

Det bemærkes, at selvom det ikke er belyst, om personerne, der befandt sig inde på Restaurant Savana foretog sig handlinger, som er særligt kendetegnende for LTF, må forsamlingen på Restaurant Savana, betragtes som en fortsættelse af begivenheden på Blågårds Plads, og dermed ligeledes udgøre en overtrædelse af forbuddet, når henses til den utryghedsskabende adfærd og den udøvede vagtvirksomhed foran restauranten samt personsammenfaldet mellem personerne i den forsamling, der to timer tidligere havde været til stede på Blågårds Plads, og de personer, der ved politiets registrering opholdt sig på Restaurant Savana.

Straffastsættelse


Der er herved taget udgangspunkt i forarbejdernes tilkendegivelser om straffen i førstegangstilfælde, når den tiltalte ikke er uden tilknytning til den forbudte eller opløste forening, ligesom retten i skærpende retning har lagt vægt på, at forholdet er begået af mange i forening efter nærmere planlægning og over en længere periode på flere adresser.
…”

Sagen har journalnummer SS2-26855/2022

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontakt dommer Jens Stausbøll på telefon 20242176.