Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

Retten i Lyngby

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt som vidne i en retssag ved Retten i Lyngby.

Hvordan forholder jeg mig som vidne?

Hvis du skal vidne, vil du normalt have modtaget en vidneindkaldelse i din e-Boks.

Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. Der er ikke fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Retten i Lyngby, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte den afdeling, der har indkaldt dig.

Hvad er et "vidne"?

Et vidne er en person, som ikke er "part" i en retssag, men som skal afgive forklaring som en del af bevisførelsen i sagen.

Har jeg pligt til at møde i retten som vidne?

JA. Du har pligt til at møde i retten på det sted og tidspunkt, som står i indkaldelsen, uanset om du mener, at du ikke kan give oplysninger af betydning for sagen eller eventuelt tidligere har afgivet forklaring, for eksempel i retten eller over for politiet.

Du kan kun lade være med at møde, hvis du har en gyldig grund (lovligt forfald).

Det kan være sygdom. Det skal du kunne bevise ved en lægeattest. Almindelig travlhed, forretningsmøder og lignende er ikke en gyldig grund til at lade være med at møde. Hvis du har en gyldig grund til ikke at møde, skal du hurtigst muligt give besked til retssekretariatet i Retten i Lyngby eller til den, som ifølge indkaldelsen har indkaldt dig, for eksempel en advokat, men din grund til afbud skal kunne dokumenteres.

Hvis du uden gyldig grund ikke møder til retsmødet, risikerer du at blive hentet af politiet og fremstillet i retten samme dag, som retsmødet holdes, eller på et andet tidspunkt. Du risikerer også at blive idømt en bøde. Der kan også være andre virkninger af, at du ikke møder i retten. Disse fremgår af retsplejelovens § 178.

Hvad skal jeg foretage mig inden mødet i retten?

Inden du møder i retten, skal du prøve at genopfriske din hukommelse om sagen. Du kan for eksempel læse dine notater, breve, dokumenter og lignende materiale. Du bør ikke tale med andre om det, du skal forklare om.

Hvordan foregår retsmødet?

Du skal komme til retten i god tid og vente uden for retssalen. Da behandlingen af en retssag kan rumme uforudsete ting, kan der desværre forekomme ventetid. Du bliver kaldt ind i retssalen, når du skal afgive forklaring.

Hvert vidne bliver afhørt hver for sig, og et vidne må ikke høre andre vidners forklaringer, før vidnet selv har afgivet forklaring.

Når du bliver kaldt ind i retssalen, vil dommeren spørge dig om dit navn. Det gør dommeren for at være sikker på din identitet. Derefter får du at vide, at du har pligt til at afgive forklaring, og at du udsætter dig for straf (normalt ubetinget fængsel), hvis du lyver. Det skyldes, at dommeren skal vejlede om dette.

Hvis du eller din nærmeste familie på nogen måde er indblandet i sagen, kan det være, du ikke har pligt til at vidne. Du skal selv gøre opmærksom på, hvis du eller din familie er indblandet, eller hvis anklageren, forsvareren eller medlemmer af retten, for eksempel domsmændene, tilhører din familie eller din vennekreds.

Afhøringen foregår i en formel, men venlig tone. Det forventes ikke, at du på egen hånd skal kunne fortælle hele din forklaring. Der vil blive stillet spørgsmål til dig. Den, der har indkaldt dig som vidne (for eksempel anklageren i en straffesag eller en parts advokat i en borgerlig sag), stiller spørgsmål først. Derefter får modparten mulighed for at stille spørgsmål. Dommeren kan også stille supplerende spørgsmål.

En forklaring skal belyse faktiske forhold. Du skal derfor ikke fremkomme med din mening om noget, der er sket. Du skal fortælle, hvad der er sket, og du skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Du skal kun oplyse om det, du kan huske. Oplysninger, som er "andenhåndsviden", eller som nogen har gættet sig til, kan ikke normalt bruges i retssagerne.

Du kan forlade retssalen, når dommeren har sagt, at du er færdig med at afgive forklaring. Du kan dog normalt også få lov til at blive og overvære resten af sagen, hvis du ønsker det.

Skal jeg være bekymret for at afgive vidneforklaring?

NEJ. Erfaring fra domstolene viser, at det er yderst sjældent, at et vidne udsættes for ubehageligheder i forbindelse med afgivelse af vidneforklaring. Skulle det helt undtagelsesvis ske, at du bliver chikaneret eller lignende i anledning af, at du skal afgive eller har afgivet vidneforklaring, bør du omgående meddele dette til politiet. Sager af denne karakter behandles meget hurtigt og se på med største alvor, både af politiet og af retten. Der er en særlig regel i straffeloven, hvorefter det er strafbart at udøve vold, trusler eller ulovlig tvang mod vidner. I praksis kan der straks ske anholdelse og varetægtsfængsling af den, der bliver sigtet for en sådan overtrædelse af reglen i straffelovens § 123.

Hvad med mine udgifter til at møde som vidne i retten?

Du får normalt en vidnegodtgørelse. Godtgørelsen bliver beregnet efter, hvor mange timer du bruger. Grundbeløbet, 80 kr., dækker op til 4 timer. Du får også penge til transport til og fra retten, for eksempel udgifter til bus, tog- og færgebilletter. Hvis du kører i egen bil, kan du efter de gældende regler få kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer efter statens takster.

Det er også muligt at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for vidnegodtgørelsen på 80 kr. Hvis du mener, at du skal have erstattet tabt arbejdsfortjeneste, skal du selv gøre dommeren opmærksom på det og medbringe dokumentation fra din arbejdsgiver til retsmødet. Det er dommeren, der bestemmer, om du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvor stort et beløb du i givet fald kan få. Tabt arbejdsfortjeneste er B-indkomst og skal derfor oplyses på din selvangivelse.

Hvis det er nødvendigt for dig, kan du bede om at få udbetalt forskud på din vidnegodtgørelse, f.eks. til dækning af dine transportudgifter. Forskuddet bliver udbetalt af den, som har indkaldt dig som vidne.

Mere info om at vidne

Alle øvrige oplysninger om det være vidne i retten, er generelt gældende for alle vidner i Danmark. Det kan du derfor læse mere om på fællessitet for Danmarks Domstole. Her kan du fx få svar på, hvordan din vidneforklaring foregår inde i retslokalet samt hvilke pligter og ansvar, der følger med at skulle vidne i retten.

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

 

Sidst opdateret: 26. juni 2020