Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Du kan under visse betingelser klage over (appellere) afgørelser, der er truffet af Østre Landsret.

Du kan også klage over adfærd udvist af landsdommere og andre aktører i retten.

Der gælder særlige frister for, hvornår du kan klage. Hvis du klager efter udløbet af fristerne, vil du som udgangspunkt ikke kunne få behandlet din klage.

Klage over landsrettens afgørelser

Hvis du mener, at Østre Landsret har truffet en forkert afgørelse, kan du i særlige tilfælde indbringe sagen for Højesteret.
Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en kendelse, er appelformen kære. Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en dom, er appelformen anke.

Gå til Højesterets hjemmeside for at læse mere om anke og kære

Klage over rettens dommere kan ikke gøres gældende ved anke eller kære. Der er særlige regler for klage over dommere.

Klage over adfærd udvist i landsretten

Hvis du mener, at en landsdommer, en dommerfuldmægtig eller et sagkyndigt retsmedlem har opført sig forkert under behandlingen af en sag, kan du klage over ham eller hende.

Du kan klage til landsretspræsidenten eller til Den Særlige Klageret.

Klager over landsrettens øvrige personale behandles af landsretspræsidenten. Sådanne klager behandles ikke af Den Særlige Klageret.
Reglerne om klage over adfærd findes i retsplejelovens § 48 og 49.

Klage til landsretspræsidenten

Retspræsidenten kan alene tage stilling til, om en landsdommer eller en dommerfuldmægtig ”har gjort sig skyldig i forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen” eller har udvist ”utilbørligt eller usømmeligt forhold”. Retspræsidenten kan ikke foretage en vurdering af rigtigheden af afgørelserne i sagen.

Der er ikke faste kriterier for, hvilke typer opførsel der er omfattet af forsømmelse, skødesløshed og utilbørlige eller usømmelige forhold.

Det er ikke afgørende, om forholdet er sket under et retsmøde eller under den øvrige behandling af sagen.

Du kan ikke klage til præsidenten over afgørelser truffet ved behandlingen af en konkret sag. Landsdommere er efter grundloven uafhængige, når de træffer afgørelser i konkrete retssager. Præsidenten kan derfor ikke ændre judicielle afgørelser. Hvis du er utilfreds med en konkret afgørelse, må du benytte retsplejelovens muligheder for at klage over (appellere) afgørelsen til Højesteret som omtalt ovenfor.

Du kan heller ikke klage til præsidenten, hvis du mener, at en landsdommer har begået et strafbart forhold. Strafbare forhold skal meldes til politiet.

Din klage skal være modtaget inden 4 uger efter, at du er blevet bekendt med det forhold, som du vil klage over. Retsplejeloven giver ikke mulighed for at dispensere fra denne frist. Hvis du klager efter udløbet af fristen, vil du derfor ikke få behandlet din klage.

Klager skal være skriftlige. Klager kan sendes pr. mail til praesident@oestrelandsret.dk

Præsidentens afgørelse i klagesagen er endelig og kan ikke indbringes for andre instanser.

Klage til Den Særlige Klageret

Klage over landsdommere, dommerfuldmægtige og sagkyndige retsmedlemmer kan ligeledes indbringes for Den Særlige Klageret. Dette gælder uanset, om klagen allerede bliver behandlet eller er blevet behandlet af landsrettens præsident.

Det gælder også for Den Særlige Klageret, at klagen skal indgives inden 4 uger efter, at klageren er blevet bekendt med det forhold, som giver anledning til klagen. Klageretten kan se bort fra en overskridelse af klagefristen, når særlige forhold taler herfor.

Læs mere om Den Særlige Klageret

Sidst opdateret: 26. august 2022