Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten har landsdækkende kompetence med hensyn til behandling af retssager i det omfang, som følger af retsplejelovens §§ 225 og § 227. 

Desuden behandler Sø- og Handelsretten sager om midlertidigt forbud og påbud samt en række sager i medfør af regler i speciallovgivning.

 

Sager der skal anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten

Følgende sager skal anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 1:

Sager om EU-varemærker, jf. varemærkelovens § 43 a og sager om EF-design, jf. designlo­vens § 42.

Sager der kan anlægges direkte ved Sø- og Handelsretten

Følgende sager kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 1-7:

En række sager kan (medmindre parterne har aftalt noget andet) altid anlægges ved Sø-og Handelsretten.

Dette gælder for:

Nr. 1. Internationale erhvervssager

Sager hvor fagkundskab til internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning.

Nr. 2 Transportsager

Sager mellem erhvervsdrivende, hvor kendskab til sø-, land-, luft- og jernbanetransport har væsentlig betydning.

Nr. 3 Forbrugerombudsmandssager

Sager hvor Forbrugerombudsmandens er part og anvendelsen af markedsføringsloven, lov om finansiel virksomhed eller lov om betalinger har væsentlig betydning.

Nr. 4 Immaterialretssager

Sager, hvor varemærkeloven, fællesmærkeloven, designloven, patentloven, lov om brugsmodeller, lov om halvlederprodukters udformning (topografi), plantenyhedsloven eller ophavsretslovens regulering af rettigheder til brugskunst eller edb-programmer har væsentlig betydning.

Nr. 5 Konkurrencesager

Sager, hvor konkurrenceloven har væ­sentlig betydning.

Nr. 6 Markedsføringssager

Sager mellem erhvervsdrivende, hvor markedsføringsloven har væsentlig betydning.

Nr. 7 Sager om forretningshemmeligheder

Sager mellem erhvervsdrivende, hvor lov om forretningshemmeligheder har væsentlig betydning.

Anlægges en sådan sag ved byretten, vil sagen blive henvist til Sø- og Handelsretten, såfremt en part anmoder herom.

Sager der kan henvises til Sø- og Handelsretten

Følgende sager kan efter anmodning fra en part henvises til Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 227:
  1. Sager vedrørende ansættelsesforhold mellem arbejdsgivere og deres ansatte, hvis sagen er principiel og fagkundskab til arbejdsmarkedsforhold har væsentlig betydning.
  2. Sager om ophavsret, som ikke er omfattet af retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 4, hvis sagen er principiel og fagkundskab til erhvervsforhold har væsentlig betydning.

Det kræves ikke som ved henvisning fra byret til landsret efter retsplejelovens § 226, at sagen tillige har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Sager om midlertidigt forbud og påbud

Sø- og Handelsretten kan i medfør af retsplejelovens § 15, stk. 2, behandle anmodninger om midlertidigt forbud og påbud i sager, der er omfattet af rettens saglige kompetence efter retsplejelovens §§ 225 eller 227.

Se særskilt side om Forbud og påbud

 

Særlige sager

Efter retsplejelovens § 15, stk. 2, behandler Sø- og Handelsretten sager om begrænsningsfonde, jf. sølovens kap. 12

Efter Sølovens kap. 9 a-10 behandler Sø- og Handelsretten sager om ansvar for skade forvoldt af bunkerolie og om ansvar for olieskade.

Efter lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. § 5, stk. 3, behandler Sø- og Handelsretten endvidere civile sager om overtrædelse af fællesskabsretten vedrørende udbud for så vidt angår offshore sektoren.

Civil vejledning

Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra december 2019, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten, herunder at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter. 

Vejledningen indeholder blandt andet oplysninger om sagens forberedelse, forkyndelse i udlandet, udfærdigelse af påstandsdokumenter og kravene til ekstrakt.

Civil vejledning (pdf)

Sidst opdateret: 06. juni 2024