Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Hvad er gældssanering?

Ved gældssanering efter konkurslovens regler sker der en nedsættelse af en stor og håbløs gæld til et beløb, som ansøgeren (skyldneren) er i stand til at betale. Dette beløb (den nedsatte gæld) skal betales til kreditorerne. Det sker som regel ved en afdragsordning. Ordningen er baseret på en månedlig opsparing, hvor skyldneren opsparer sit budgetmæssige overskud og indsætter det på en separat konto. Én gang om året udbetales så et dividendebeløb til kreditorerne.

Gældssanering er en samlet ordning, der som udgangspunkt berører alle skyldnerens kreditorer. Gæld, der er sikret ved pant (for eksempel fast ejendom eller bil) eller ejendomsforbehold, kan dog ikke gældssaneres. Kautionister (der har kautioneret for en gæld, som bliver gældssaneret) er ikke omfattet af gældssaneringen. Kautionisten kommer derfor stadig til at betale den del af gælden, som skyldner har fået slettet, men kautionistens krav mod skyldneren er omfattet af gældssaneringen.

Ved afgørelsen om gældssanering nedsættes gælden til en procentdel af den oprindelige gæld. Det beløb, der skal betales til kreditorerne (den nedsatte gæld) fastsættes af skifteretten. Det sker efter en vurdering af, hvor meget skyldneren kan betale over en periode på typisk fem år. Afdragsperioden kan være længere eller kortere efter skifterettens vurdering.

Hvis skifteretten vurderer, at skyldneren på grund af sine indtægtsforhold ikke er i stand til at afdrage noget på gælden, kan skifteretten bestemme, at gælden helt bortfalder. Dette sker i reglen kun for folkepensionister.

Reglerne om gældssanering findes i konkurslovens afsnit IV Gældssanering.

Hvor ansøger du?

Det er kun fysiske personer, der kan søge om gældssanering.

Ansøgning om gældssanering skal indgives til skifteretten i den retskreds, hvor centret for dine hovedinteresser er. Centret for dine hovedinteresser anses som hovedregel for at være det sted, hvor du bor. Hvis du bor i Lyngby retskreds, Frederiksberg retskreds, Københavns retskreds eller Glostrup retskreds, skal du indsende ansøgningen til Sø- og Handelsretten. 

Driver du en personlig virksomhed, skal du dog som hovedregel indgive ansøgningen der, hvor din personlige virksomhed har adresse. 

 

Hvordan ansøger du?

Det er gratis at søge om gældssanering. 

Ved ansøgning om gældssanering skal du bruge en særlig blanket. Du kan finde blanketten i infoboksen til højre. 

Blanketten kan også fås både i Sø- og Handelsretten og i de lokale skifteretter. 

Du kan indsende ansøgningen pr. mail til Sø- og Handelsretten på insolvens@shret.dk. eller med almindelig post. Du skal huske at underskrive ansøgningen. 

Sammen med ansøgningen skal du indsende: 

  • kopi af årsopgørelse for de seneste tre år
  • kopi af forskudsregistrering for de seneste to år
  • lønsedler/pensionsmeddelelser eller tilsvarende for de seneste tre måneder

Er du gift eller har en samlever, skal de samme bilag også indsendes for din ægtefælle/samlever.

Betingelser for gældssanering

Du kan læse om betingelserne for gældssanering på domstolenes fælles hjemmeside. 

 

Sagens gang i Sø- og Handelsretten

Når skifteretten modtager din ansøgning, foretager skifteretten en indledende vurdering af sagen. Er gældssanering helt udelukket, kan skifteretten forhåndsafvise ansøgningen, uden at du indkaldes til et retsmøde. Er der oplysninger, der tyder på, at du ikke kan få gældssanering, kan skifteretten i nogle tilfælde kontakte dig pr. telefon.

Retsmøde:

Skifteretten indkalder i de fleste sager ansøgeren til et møde med en af skifterettens jurister. Mødet foregår enten i skifteretten eller telefonisk. Mødet er ikke offentligt. På mødet gennemgås ansøgningsskemaet. Du må være forberedt på at besvare spørgsmål om sine personlige, arbejdsmæssige og økonomiske forhold. Du kan finde de oftest stillede spørgsmål ved at trykke på linket nedenfor. 

Skifteretten afgør derefter ud fra de foreliggende oplysninger, om der kan indledes en gældssaneringssag for dig. Sagen indledes, hvis der er en rimelig udsigt til, at du kan opnå gældssanering. 

Hvis skifteretten nægter at indlede gældssanering, kan denne afgørelse indbringes for Østre Landsret ved kære/klage. Du kan læse om kærereglerne nedenfor.


Gældssaneringssag indledes:

Hvis gældssaneringssag indledes, vil skifteretten udpege en medhjælper til at stå for den videre behandling af sagen. Medhjælper er en advokat, som er fast medlem af Sø- og Handelsrettens medhjælperordning. Medhjælper skal bistå skifteretten og er ikke advokat for hverken skyldner eller kreditorerne. Det er statskassen, der betaler omkostninger til medhjælperen.

Der indrykkes annonce i Statstidende, når en gældssaneringssag indledes. Medhjælperen skriver desuden til alle kreditorerne. Fristen for kreditorernes anmeldelse af krav mod skyldneren er otte uger.

Gældssaneringsforslaget:

Medhjælperen udarbejder - i samarbejde med dig - følgende materiale:

  • redegørelse for, hvordan din økonomiske situation er opstået
  • opgørelse over værdier og gæld (statusoversigt)
  • budget for gældssaneringsperioden
  • forslag til nedbringelse og afvikling af gælden
Møder i skifteretten under sagen:

Skifteretten kan indkalde til møde i skiftretten under sagens behandling, hvis der kommer nye oplysninger frem, som kræver nærmere drøftelse.

Skifteretten kan under sagens gang beslutte at nægte gældssanering - det vil sige stoppe sagen, hvis der ikke længere er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering. Skifterettens beslutning om at stoppe gældssaneringssagen kan indbringes for Østre Landsret ved kære.

Afsluttende møde i skifteretten:

Når gældssaneringsforslag og redegørelse er udarbejdet og underskrevet af dig, sendes materialet til skifteretten og kreditorerne. Derefter indkaldes du og samtlige kreditorer til et møde i skifteretten. Medhjælper deltager også i mødet.

Skifteretten afgør, om der kan afsiges kendelse om gældssanering ud fra gældssaneringsforslaget. Hvis der i mødet fremkommer nye oplysninger, kan sagen eventuelt udsættes til et nyt møde.

Skifterettens kendelse kan indbringes for Østre Landsret ved kære. Både du og kreditorerne kan kære skifterettens afgørelse.

Link til skema med oftest stillede spørgsmål under mødet i skifteretten

Link til kærereglerne - klage over en afgørelse fra skifteretten

Genoptagelse og ophævelse

Genoptagelse:

En gældssaneringskendelse kan normalt ikke efterfølgende ændres.

Sagen kan dog genoptages, hvis ganske særlige hensyn til taler for det. Ved en genoptagelse kan skifteretten give dig yderligere henstand, således at afdragene bliver mindre. Skifteretten kan eventuelt også afsige kendelsen om bortfald af restgælden. Skifteretten kan derimod ikke forhøje den procent, hvortil gælden er nedsat.

Genoptagelse kan således ikke ske, hvis du på grund af sygdom eller arbejdsløshed midlertidig ikke har økonomi til at foretage den opsparing til kreditorerne, som blev bestemt i kendelsen om gældssanering. Så længe situationen er midlertidig, kan genoptagelsesreglerne ikke anvendes. Det skyldes, at skifteretten på dette tidspunkt ikke kan beregne den eventuelle ændrede afdragstid eller ændrede størrelse på afdragene.

Ansøgning om genoptagelse skal være skriftlig og indgives til den skifteret, som afsagde kendelsen om gældssanering.

Ophævelse:
  • det viser sig, at du under sagen har givet urigtige oplysninger eller bevidst undladt at give relevante oplysninger, eller
  • du groft tilsidesætter din betalingspligt ifølge gældssaneringskendelsen.

Hvis kendelsen ophæves, skal du igen betale hele den oprindelige gæld til kreditorerne med fradrag af betalte afdrag under gældssaneringssagen.

Anmodning om ophævelse skal være skriftlig og indgives til skifteretten.

Skifterettens afgørelser om genoptagelse eller ophævelse kan indbringes af Østre Landsret ved kære.

 

Sidst opdateret: 11. oktober 2023