Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten behandler insolvensskiftesager i Storkøbenhavn (Frederiksberg retskreds, Glostrup retskreds, Københavns retskreds og Lyngby retskreds).

Den, der indgiver en konkursbegæring, skal stille en sikkerhed for omkostningerne ved boets behandling, jf. konkurslovens § 27. 

Sikkerheden skal overføres straks efter retsmødet til kurator. Sikkerheden udgør 40.000 kr. Du vil få sikkerheden retur, hvis konkursboets midler kan dække omkostningerne ved konkursboets behandling. Hvis du er ansat eller har været ansat i selskabet eller hos den person, der begæres konkurs, og dit krav vedrører løn eller lignende, kan skifteretten undlade at kræve sikkerhed.

Vær opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen er 10.000 kr. højere ved Sø- og Handelsretten end ved de øvrige skifteretter.

Konkursbegæring fra en kreditor og egen konkursbegæring

Egen konkursbegæring

Du skal ikke betale retsafgift, når du indgiver en konkursbegæring, men du skal kunne stille en sikkerhed på kr. 40.000 i kontanter. Se ovenfor.

Når du indgiver konkursbegæringen, skal du medsende en opgørelse over de aktiver og passiver samt en liste over fordringshavere. Du kan med fordel bruge denne liste

Link til blanket om egen konkursbegæring: https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/konkurs-og-erhverv/

 

Konkursbegæring fra kreditor

Når du som kreditor indgiver en konkursbegæring mod en skyldner, skal du betale 1.500 kr. i retsafgift. Beløbet skal overføres til rettens konto og du skal i bemærkningsfeltet oplyse skyldners navn. 

Følgende skal fremgå af konkursbegæringen:

 • Skyldnerens navn
 • Personnummer/CVR nummer
 • Bopæl/adresse
 • Eventuelt udskrift fra virk.dk

Link til blanket om konkursbegæring fra kreditor: https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/konkurs-og-erhverv/

 

Hvornår er det første møde i skifteretten?

Det første møde i skifteretten vil blive holdt hurtigst muligt efter, at retten har modtaget konkursbegæringen.

 

Skal jeg møde som kreditor?

Ja. Hvis kreditor ikke møder, bortfalder konkursbegæringen.

Skal jeg møde som skyldner?

Hvis der er indgivet en konkursbegæring mod dig eller et selskab, som du er direktør i, skal du også møde i skifteretten.

Hvis du ikke møder, kan skifteretten:

 • afsige konkursdekret, uden at du er til stede, eller
 • bestemme, at politiet henter dig til skifteretten.

Hvorfor bliver det første møde udsat?

Det første møde i skifteretten kan blive udsat til et senere møde, hvis:

 • enten kreditor eller skyldner har lovligt forfald,
 • hvis skyldneren vil forsøge at få en ordning med kreditorerne, og skifteretten mener, at det har rimelige udsigter, eller
 • hvis der er en helt særlig grund

Hvad er lovligt forfald?

Lovligt forfald er fx, hvis du er blevet syg og derfor må aflyse et møde, du er indkaldt til i retten.

Du skal i sådanne tilfælde indsende denne lægeattest til retten.

Når konkursdekret er afsagt

Konkursdekret

Skifteretten træffer afgørelse om, hvorvidt en skyldner skal tages under konkurs. Hvis skifteretten afsiger konkursdekret, kan skyldneren ikke længere råde over sine aktiver.

Skifteretten indrykker en annonce i Statstidende, og kurator sender brev til kreditorerne om konkursen. Hvis skifteretten erklærer et selskab konkurs, giver skifteretten også besked til Erhvervsstyrelsen, som registrerer konkursen i CVR.

Kurator og kreditorudvalg

Det er en eller flere kuratorer, der bestyrer konkursboet. Skifteretten udpeger kurator, når konkursdekretet bliver afsagt. Kreditorer, der er til stede, kan komme med forslag til hvem, de gerne vil have udpeget som kurator. 

Senest tre uger efter at konkursdekretet har været bekendtgjort i Statstidende, kan kreditorerne bede om et møde i skifteretten til valg af kurator.

Kurator skal give kreditorerne og skifteretten løbende orientering om konkursboets behandling.

I større konkursboer, hvor boet fx fortsætter driften af virksomheden, kan der blive nedsat et kreditorudvalg. Kurator skal holde kreditorudvalget orienteret om alle vigtige dispositioner i konkursboet.

Fordringsprøvelse

Hvis du som kreditor har et krav mod en, der er gået konkurs, skal du inden fire uger fra dekretets annoncering i Statstidende sende en opgørelse af dit krav til kurator (anmelde din fordring).

Kurator udarbejder en liste over de anmeldte krav (gældbogen) og vurderer kravene. Dette sker ved en fordringsprøvelse. Fordringsprøvelsen foregår på kurators kontor. Tidspunktet bliver annonceret i Statstidende. 

Hvis kurator ikke er enig med dig om fx kravets størrelse, får du besked herom inden mødet. Hvis kurator og du ikke bliver enige om kravet, skal du inden fire uger fra fordringsprøvelsen anlægge retssag mod konkursboet. Du skal betale retsafgift som ved civile sager. Hvis du ikke anlægger retssag til tiden, står kurators indstilling ved magt og er endelig.

Regnskab og udlodning

Kurator udarbejder et regnskab, når konkursboet er færdigbehandlet.

Dette skema skal bruges ved fremsendelse af regnskaber.

Hvis der kun er penge til kurators salær og de øvrige faktiske omkostninger ved bobehandlingen, vil boet blive afsluttet uden dividende til kreditorerne (et såkaldt § 143-bo).

I konkursboer, hvor der er penge ud over det, der går til boomkostninger, skal overskuddet fordeles mellem kreditorerne. I disse konkursboer laver kurator også et udlodningsregnskab, som er en opgørelse over, hvordan overskuddet skal fordeles. Det sker i en bestemt rækkefølge (konkursordenen).

Konkursboets afslutning

Konkursboet bliver afsluttet på en skiftesamling i skifteretten. Kurator indkalder kreditorerne, og skifteretten annoncerer skiftesamlingen i Statstidende. 

Skyldnerens retsstilling

Pligter og rettigheder

En skyldner har visse pligter og rettigheder under konkursboets behandling.

 • Skyldneren skal give skifteretten og kurator adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af konkursboet. Hvis skyldner er en juridisk person, gælder denne oplysningspligt for direktører, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, likvidatorer og andre, der tidligere har beklædt disse hverv.
 • Den personlige skyldner må ikke forlade landet, medmindre skifteretten tillader det
 • Den personlige skyldner skal give skifteretten besked, inden denne flytter
 • Skyldneren har ret til at deltage i alle skiftesamlinger

Postspærring

Det er almindeligt, at skifteretten på et retsmøde beslutter, at kurator skal modtage breve og forsendelser, der er sendt til skyldneren (postspærring). Personlige skyldnere skal være indkaldt til retsmødet og have mulighed for at udtale sig, inden skifteretten træffer afgørelse om postspærring.

Kurator kan åbne og læse al post, som kurator modtager via postspærringen, medmindre det er åbenbart, at posten ikke vedrører konkursboet. Skyldner har ret til at være til stede, når kurator åbner posten, og kurator skal derfor give skyldneren oplysning om tid og sted for åbning. Kurator skal hurtigst muligt udlevere post, der ikke vedrører konkursboet.

Postspærring gælder også digital post.

En postspærring gælder i tre måneder, men skifteretten kan forlænge perioden. En postspærring skal ophæves, når den ikke længere er nødvendig.

Advokatbeskikkelse

Skifteretten kan beskikke en advokat for en personlig skyldner, når skifteretten vurderer, at der er behov for det. Advokatbeskikkelse kan både ske i forbindelse med behandling af en konkursbegæring og senere under konkursboets behandling.

Skifterettens kuratorer og medhjælpere

Ved Sø- og Handelsretten er der udpeget et antal faste kuratorer, der har insolvensskifteret som speciale. Der er i øjeblikket 21 faste kuratorer. Disse bliver udpeget til kurator i de konkursboer, hvor boets kreditorer ikke vælger en anden kurator. Endvidere er der udpeget et antal medhjælpere til brug for rettens sager om gældssanering. 

Liste over Sø- og Handelsrettens faste kuratorer

B

Bendtsen, Anders

Bigaard, Pernille

Brusell, Agnete Krus 

E

Elmer, Christian

G

Gammeljord, Anne Birgitte

Gullitz-Wormslev, Teis

H

Happe, Gunvor Sundgaard

Haslev, Thomas Munkhøj

J

Jakobsen, Preben

Jensen, Søren Aamann

Jepsen, Finn

K

Krarup, Peter

Kønigsfeldt, Anders Hoffmann

L

Larsen, Ole

Lauritzen, Bo

M

Mylin, Andreas Kærsgaard

P

Poulsen, Henrik Selchau

R

Roepstorff, Michala

S

Sanders, Henrik

Sjørslev, Henrik

Skanvig, Lars

 

Gå til advokatnøglen for adresser mv.

Liste over Sø- og Handelsrettens medhjælpere i gældssaneringssager

H

Haslev, Thomas Munkhøj

Hermann, Christoffer Trier

L

Lundin, Lotte

S

Sjørslev, Janne

V

Valdal, Kresten

Gå til advokatnøglen for adresser mv.

Hvordan kan jeg blive fast kurator/medhjælper ved Sø- og Handelsretten?

Sø- og Handelsretten slår de faste stillinger som kurator og medhjælper op, når der er et konkret behov. Opslagene offentliggøres blandt andet på Sø- og Handelsrettens hjemmeside og i Statstidende.

Rapport fra udvalg om Sø- og Handelsrettens kurator-/medhjælperordning afgivet den 3. april 2013 til Præsidenten for Sø- og Handelsretten

Sidst opdateret: 03. juni 2024