Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Prøvesager, Retsplejelovens § 133 (møderet for landsret)

Prøvesager ved Sø- og Handelsretten foregår på samme måde som prøvesager ved Østre Landsret og Vestre Landsret.

Præsidenterne for Østre Landsret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten har lavet et sæt fælles retningslinjer, der gælder for prøvesager ved de tre retter.

Du kan læse mere om prøvesager ved at gå til retningslinjer for prøvesager her

Retssagsprøve, Retsplejelovens § 119, stk. 2, nr. 5: (advokatbeskikkelse)

For at blive advokat skal man fremover både bestå en teoretisk prøve og en praktisk prøve, der enten kan være en rigtig retssag eller en fiktiv retssagsprøve (et processpil). En fuldmægtig kan højst indstille sig til retssagsprøven tre gange, medmindre der er særlige grunde.

Retten skal (ligesom ved prøvesager) godkende sagen som egnet til retssagsprøve. Se kriterier og yderligere praktisk information i de vejledende retningslinier om retssagsprøven (link nedenfor).

I alle sager, bortset fra konkurskarantænesager og fordringsprøvelsessager, skal der foreligge en proceduretilladelse, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4. Det skal ved ansøgning oplyses, om der foreligger proceduretilladelse, eller senest ved fremmødet til hovedforhandlingen vil foreligge proceduretilladelse til fremvisning. Proceduretilladelser udstedes af landsretterne. Læs mere om proceduretilladelse på Østre Landsrets hjemmeside.

Når sagen er godkendt af retten skal prøvekandidaten anmelde sagen til Advokatsamfundet senest fire uger inden domsforhandlingen, idet der skal udpeges censor i de sager hvor der kun er én juridisk dommer.

Links

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for beskikkelse som advokat:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113903

Vejledende retningslinjer om retssagsprøven i henhold til rpl. § 119, stk. 2, nr. 5:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140040

For derefter at møde i landsretterne eller Sø- og Handelsretten, skal advokaten bestå to prøvesager ved disse retter.

Sidst opdateret: 05. juli 2021