Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Læs om almene boligorganisationers køb og salg, fusion, sammenlægning, opdeling, pantsætning samt håndtering af fuldmagter i forbindelse med tinglysning i fast ejendom.

De enkelte afdelinger har ikke cvr-nr. og kan heller ikke få cvr-nr. Afdelingerne identificeres som kombination af den almene boligorganisations navn med cvr-nr. og afdelingsbetegnelse.

I henhold til almenboligloven er afdelingen en selvstændig uafhængig økonomisk enhed men ikke en selvstændig juridisk enhed, jf. højesteretsafgørelse 2008.1983H og landsrets afgørelse V.L. B-0400-19.

Ejer i Tingbogen

Almene boligorganisationer vil være registreret således i Tingbogen:

Ejer er den almene boligorganisation

Er ejendommen ejet af den almene boligorganisations hovedorganisation, vil den almene boligorganisation alene være anført med cvr-nr., jf. bekendtgørelse nr. 451 af 13.04.2015 § 6.

Ejer er en afdeling af den almene boligorganisation

Er ejendommen ejet af en afdeling af den almene boligorganisation, vil den almene boligorganisation være anført med cvr-nr. som adkomsthaver, og afdelingsbetegnelsen vil fremgå af tillægsteksten.

Køb og salg

Køb

Køber hovedorganisationen en fast ejendom, skal den almene boligorganisations cvr-nr. indsættes som køber i skødet.

Er køber af en fast ejendom en afdeling af den almene boligorganisation, skal køber være angivet med boligorganisationens cvr-nr. Angivelse af afdelingsbetegnelse for køber indsættes ved afgivelse af erklæring T315.

Dokumentation

Dokumentation for repræsentantskabets beslutning om købet  kan vedhæftes som bilag. Se evt. vejledningen ”Vedhæft bilag 2” (pdf).

Salg

Sælger den almene boligorganisation en ejendom til tredjemand, skal dette anmeldes med dokumenttypen endeligt/betinget skøde. Der skal gives tilladelse til salget fra kommunen og evt. fra Boligministeriet iht. almenboliglovens § 27.
Find vejledninger til anmeldelse af skøder.

Dokumentation

Tilladelser og dokumentation for repræsentantskabets beslutning om salget kan vedhæftes som bilag.
Se evt. vejledningen ”Vedhæft bilag 2” (pdf).
Det anbefales som alternativ hertil, at eventuelt godkendende myndighed underskriver anmeldelsen digitalt i rollen ”Myndighed”.

Intern overdragelse

Ved interne overdragelser i samme boligorganisation (fra hovedorganisation til/fra afdeling eller mellem 2 afdelinger) er der ikke tale om overdragelse fra en juridisk enhed til en anden juridisk enhed, og der kan anmeldes ”Navneændring Fast Ejendom” med begæring om notering.
Læs om dokumenttypen ”Navneændring Fast Ejendom”.

Dog skal der anmeldes ”Anden Adkomst” med begæring om notering, hvis adkomstdokumentet er tinglyst på flere ejendomme med samme dato-løbenr., og ændringen ikke skal gælde for alle ejendommene.
Læs om dokumenttypen ”Anden Adkomst”.

Fusion/omdannelse

Det er en betingelse for tinglysning af fx pant eller servitut, at adkomsten er berigtiget efter en gennemført fusion eller omdannelse fra selvejende institution til almen boligorganisation. Den nye adkomsthaver skal fremgå af Tingbogen.

Fusion

Almene boligorganisationer kan fusionere med en eller flere andre almene boligorganisationer uden samtykke/tilladelse fra Boligministeriet samt kommunalbestyrelsen, jf. almenboligloven § 15.

Fusion mellem almene boligorganisationer anmeldes med dokumenttypen ”Navneændring Fast Ejendom" med begæring om notering.
Læs om dokumenttypen ”Navneændring Fast Ejendom”.
Den fortsættende boligorganisation indsættes med cvr-nr. som køber på trinnet ”Navneændring”.

Evt. angivelse af afdelingsbetegnelse for fremtidig adkomsthaver indsættes ved afgivelse af erklæring T315.

Der skal vedhæftes dokumentation for, at fusionen er besluttet af de almene boligorganisationers generalforsamlinger eller repræsentantskaber.
Se evt. vejledningen ”Vedhæft bilag 2 (pdf)”. 
Er fusionen besluttet før 1. januar 2010, kræves tillige godkendelse/tiltrædelse fra kommunen i rollen ”Myndighed”.

Omdannelse fra selvejende institution til almen boligorganisation

Overdragelse af fast ejendom som følge af omdannelse af selvejende institution til afdeling i en almen boligorganisation anmeldes med dokumenttypen ”Anden Adkomst”. Læs om dokumenttypen ”Anden Adkomst”.

Evt. angivelse af afdelingsbetegnelse for fremtidig adkomsthaver indsættes ved afgivelse af erklæring T315.

Der skal vedhæftes dokumentation for, at omdannelsen er besluttet af den selvejende institution.
Se evt. vejledningen ”Vedhæft bilag 2 (pdf)”.

Der kræves tillige godkendelse/tiltrædelse fra kommunen i rollen ”Myndighed”.

Tinglysning af pant

Boligorganisationen oprettes som debitor med cvr-nr. i pantebrevet. Da afdelingen ikke er en selvstændig, juridisk enhed, er der ikke krav om oplysning om afdelingsnavn, men det kan indsættes med erklæring T320.

Godkendelse af pantsætning

Udstedelse af pant, såvel konvertering som omprioritering kan – med visse undtagelser – kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Pantebrevet skal enten:

  1. indeholde erklæring om, at der foreligger en tilladelse, 
  2. indeholde erklæring om, at tilladelse ikke er nødvendig, jf. almenboligloven § 29, stk. 1 
    eller
  3. være underskrevet af myndigheden.

Underskriftsforhold

Underskrift af tegningsberettigede

Anmeldelser kan underskrives med MitID eller medarbejdersignatur af de tegningsberettigede for boligorganisationen.

Anvendelse af fuldmagt

Det er muligt at anvende tinglysningsfuldmagt, som oprettes på tinglysning.dk
Find vejledninger og læs om fuldmagter.

Fuldmagten oprettes med den almene boligorganisations cvr-nr. som fuldmagtsgiver, også når ejendommen ejes af en afdeling.

Er anmeldelsen underskrevet iht. tinglysningsfuldmagt, skal dokumentation for tegningsregler ikke vedhæftes som bilag.

Sidst opdateret: 24. januar 2024