Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald og gældssanering, eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Helsingør har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Om dødsfald, arv og gældssanering

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der behandler skilsmissesager og sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær. Familieretten behandler også sager om tvangfuldbyrdelse af samvær, hvis en forælder ikke vil udlevere et barn til eller fra samvær.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

 

Familierettens venteværelse 

mødelokale 12 retten i helsingør

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøde eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om lejemål og husleje

Det er boligretten der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Helsingørs boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling - 
Konfliktløsning uden tabere


Retten i Helsingør tilbyder retsmægling i alle sager bortset fra straffesager.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning på deres problem. Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, der foregår under retsmæglingen, er fortroligt.

Retsmægleren er ved Retten i Helsingør enten en af rettens dommere eller en advokat, der er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler. Både dommere og advokater, der fungerer som retsmæglere, har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Retsmæglerne ved Retten i Helsingør er:
Retspræsident Henrik Johnsen, dommerfuldmægtig Birgitte Lund, retsassessor Henriette Frölich, advokat Karin Muff, advokat Thomas Samsø Bloch og advokat Trygve S. Nielsen.

Retsmægleren leder mæglingsprocessen. Retsmægleren bistår gennem samtale parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper dem herigennem med at opnå større forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Retsmægleren hjælper herefter parterne med selv at finde frem til en løsning af konflikten, som i størst mulige omfang tager hensyn til begge parters interesser og behov.

Hvorfor vælge retsmægling?

Når man når ind til kernen i det, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at en dom eller en kendelse er en tilfredsstillende løsning for parterne.

Ved retsmægling bliver forløbet tilpasset parternes individuelle behov.

Modsat traditionel konfliktløsning ved domstolene fokuserer man ved retsmægling på de bagvedliggende årsager til konflikten med henblik på at gøre det nemmere for begge parter at komme videre. Det gør det også lettere at fortsætte et eventuelt samarbejde, og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Det er erfaringen, at over halvdelen de sager, der er behandlet ved retsmægling, er blevet afsluttet med en aftale mellem parterne, således at sagen sluttes med retsmæglingen.

Ved retsmægling vil en løsning normalt kunne opnås hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom eller en kendelse.

Hvem kan bruge retsmægling?

En sag kan være egnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det, der er afgørende, er, at begge parter ønsker at medvirke til retsmægling, og at retten ikke på forhånd mener, at sagen af særlige grunde er uegnet.

Hvad koster det?

Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal selv betale salæret til din advokat, medmindre du har fri proces til sagen eller får salæret dækket gennem en retshjælpsforsikring.

Du kan også vælge at deltage i retsmæglingen uden advokat.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om retsmægling i denne pjece.

Du kan også læse mere om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Du er velkommen til at kontakte retten, hvis du vil vide mere om retsmægling.

Se kontaktoplysninger for Retten i Helsingør

Sidst opdateret: 11. juni 2024