Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat på i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.

Retten i Næstved har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet.

Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og boligret samt en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager.

Om dødsfald, arv, gældssanering, konkurs, ægtefælleskifte mv.

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre.

Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.
Læs om dødsfald og arv på Danmarks Domstoles fællesside
Læs om konkurs på Danmarks Domstoles fællesside 
Læs om gældssanering på Danmarks Domstoles fællesside
Læs om ægtefælleskifte på Danmarks Domstoles fællesside

Om inkasso, gæld, tvangsauktioner og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.
Læs om sager i fogedretten på Danmarks Domstoles fællesside
Læs om tvangsauktioner på Danmarks Domstoles fællesside

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige.

Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.
Læs om sager i familieretten på Danmarks Domstoles fællesside

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab.

Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.
Læs om straffesager på Danmarks Domstoles fællesside

Offentligheden har adgang til at overvære forhandlingerne i straffesager. Det betyder, at du som almindelige borger kan gå ind og overvære de straffesager, som du måtte finde af interesse. Såfremt der er flere, som ønsker at overvære straffesagen, end der er plads i lokalet, kan visse tilhørere blive afskåret fra at få adgang til retslokalet. Retten kan vælge at give tilhørere med tilknytning til sagen, eksempelvis familiemedlemmer til den tiltalte eller de forurettede i henhold til anklageskriftet, forrang til at overvære sagen.

Retten kan efter begæring i visse situationer vælge at lukke dørene af hensyn til de parter, der er omfattet af sagen. Retten kan vælge at lukke dørene under hele forhandlingen eller under dele af forhandlingerne. Lukkes dørene, skal tilhørerne forlade retslokalet.

Det fremgår af rettens retslister, som findes her på rettens hjemmeside, hvilke sager der behandles ved retten, og hvornår.

Retslisterne offentliggøres på hjemmesiden 14 dage til en uge før, at retsmøderne skal finde sted. Der kan ske ændringer i retslisterne efter offentliggørelse.
Gå til Retten i Næstveds offentliggjorte retslister

Om lejemål og husleje

Det er afdelingen for boligret, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven.

Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan boligretten tage stilling til uenigheden.
Læs om sager i boligretten på Danmarks Domstoles fællesside

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.
Læs om civile retssager på Danmarks Domstoles fællesside

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom.

Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.
Læs om retsmægling på Danmarks Domstoles fællesside

Sidst opdateret: 26. maj 2023