Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Forsøg på at tilslutte sig IS i Syrien

Dom i sag om forsøg på at tilslutte sig IS i Syrien.

Landsretten har den 7. marts 2019 afsagt dom i en sag, hvor fire personer var tiltalt for som henholdsvis 17-, 18-, 19- og 20-årig at have forsøgt at indrejse i Syrien for at tilslutte sig IS. Forehavendet mislykkedes, idet tre af de tiltalte blev anholdt i Tyrkiet, mens den fjerde ikke tog af sted fra Danmark, fordi hun var af den opfattelse, at hun ikke var i besiddelse af et gyldigt pas.

Landsretten fandt de tiltalte skyldige, og alle fire tiltalte blev idømt fængsel i 3 år. Under henvisning til at de var dømt for meget alvorlig kriminalitet omfattet af straffelovens kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv., længden af den idømte straf og det forhold, at de frivilligt havde forladt deres tilværelse i Danmark for at tilslutte sig en terrororganisation, blev to af de tiltalte, der havde dobbelt statsborgerskab, frakendt deres danske indfødsret og udvist for bestandig, uanset deres tilknytning til Danmark, hvor de var født og opvokset. En tredje, der var afghansk statsborger, men født og opvokset i Danmark, blev også uanset sin tilknytning til Danmark udvist for bestandig. Den fjerde af de tiltalte havde alene dansk statsborgerskab.

Landsrettens dom var en stadfæstelse af Retten i Glostrups dom af 26. juni 2018.

Sagen har været behandlet af landsrettens 18. afdeling under sagsnummer S-1896-18.