Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 nov 2020

Østre Landsret

Svig med lønkompensation i forbindelse med covid-19

Østre Landsret har ved dom af 26. oktober 2020 idømt en 29-årig mand fængsel i 2 år og 3 måneder og en tillægsbøde på 1.275.000 kr. for svig i forbindelse med ansøgning om lønkompensation

Sagen er den første sag ved Østre Landsret om svig med hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien.

Ved byrettens dom, der blev afsagt den 19. august 2020, blev den 29-årige direktør og ejer fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1, ved under særdeles skærpende omstændigheder at have indsendt ansøgning om lønkompensation i henhold til lønkompensationsordningen til virksomheder i økonomisk krise med henblik på at få udbetalt 427.500 kr., selvom han vidste, at hans virksomhed ikke var berettiget til lønkompensation. Tiltalte blev desuden fundet skyldig i dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2, ved i forbindelse med ansøgningen om lønkompensation at have gjort brug af falske ansættelseskontrakter.

Sagen angik for landsretten alene strafudmålingen.

Landsretten fastsatte under hensyn til den gennemførte strafskærpelse for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 (straffelovens § 81 d) straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder samt en tillægsbøde på 1.275.000 kr.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 1.000.000 kr.

Landsretten fandt – ligesom byretten – at der efter lovovertrædelsernes karakter ikke var grundlag for at gøre fængselsstraffen helt eller delvis betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Læs landsrettens anonymiserede dom her 

Læs byrettens anonymiserede dom her

Sagen har været behandlet af landsrettens 2. afdeling under sagsnummer S-2272-20.