Gå til sidens indhold

Østre Landsret

21 dec 2020

Østre Landsret

Dom i straffesag om hacking og bedrageri med pokerspil på internettet

Østre Landsret har ved dom af 15. december 2020 idømt en 38-årig mand fængsel i 3 år og konfiskeret ca. 22,4 mio. kr. for hacking og bedrageri ved anvendelse af ”trojanske heste” i forbindelse med pokerspil på internettet.

Landsretten fandt tiltalte skyldig i over en længere årrække og over for et betydeligt antal personer at have begået hacking under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 1, og bedrageri af særligt grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, ved at have installeret et computerprogram på de forurettedes computere, der gav ham adgang til at se deres computerskærme, hvilket han udnyttede i forbindelse med pokerspil på internettet mod de pågældende. Landsretten fandt det bevist, at tiltalte derved havde påført de forurettede et tab på ca. 3,45 mio. kr. Landsretten fandt tiltalte skyldig i herudover at have begået dels bedrageri over for de forurettede for et ikke nærmere opgjort beløb dels forsøg på bedrageri.

Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 3 år og konfiskerede ca. 22,4 mio. kr. af et beslaglagt beløb på ca. 28,9 mio. kr. hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 1, og § 76 a, stk. 1.

Med hensyn til konfiskationsspørgsmålet havde tiltalte i landsretten forklaret, at han i perioden 2005-2011 havde ernæret sig som professionel pokerspiller, og at han perioden havde tjent ca. 30 mio. kr. på pokerspil, hvoraf størstedelen stammede fra spil på internettet. Landsretten fandt, at tiltalte kun i begrænset omfang havde sandsynliggjort, at hans formue var erhvervet på lovlig måde eller for lovligt erhvervede midler, jf. straffelovens § 76 a, stk. 4.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder og havde konfiskeret ca. 26,4 mio. kr. hos tiltalte.

Landsretten fandt – ligesom byretten – at der efter lovovertrædelsernes karakter ikke var grundlag for at gøre fængselsstraffen helt eller delvist betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen har været behandlet af landsrettens 2. afdeling under sagsnr. S-3597-19.