Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Dom i straffesag mod tidligere PET-chef

Østre Landsret har den 28. februar 2020 afsagt ankedom i straffesagen mod en tidligere PET-chef.

Straffesagen har angået spørgsmålet om, hvorvidt den tidligere PET-chef som led i en række interviews med journalist Morten Skjoldager til brug for dennes udarbejdelse af bogen ”7 år for PET” har videregivet fortrolige oplysninger jf. straffelovens § 152, som tiltalte fik kendskab til i kraft af sin tidligere stilling som chef for PET. Straffesagen har drejet sig om 28 citater ud af tiltaltes ca. 450 citater i bogen.

Ved byrettens dom den 25. januar 2019 blev den tidligere PET-chef fundet skyldig i 24 ud af sagens 28 forhold og idømt 4 måneders fængsel, og tiltaltes indtægter fra bogsalget blev konfiskeret.

Tiltalte ankede byrettens dom til frifindelse, og anklagemyndigheden kontraankede med henblik på domfældelse også i de forhold, som tiltalte i byretten var blevet frifundet i.

Landsretten har i meget væsentligt omfang ændret byrettens dom, idet landsretten har frifundet tiltalte i 27 forhold og alene (med dissens) fundet tiltalte delvist skyldig i et enkelt forhold (forhold j), jf. straffelovens § 152, stk. 1. Landsrettens flertal har, modsat byretten, endvidere ikke fundet, at der i dette forhold forelå skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 152, stk. 2.

Tiltalte er idømt 10 dagbøder á 1.000 kr. Landsretten har ikke fundet grundlag for at foretage konfiskation, og landsretten har i lyset af sagens udfald og ekstraordinære karakter og forløb ud fra proportionalitetsbetragtninger fundet, at statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Sagen har været behandlet af landsrettens 20. afdeling under sagsnummer S-477-19.