Gå til sidens indhold

Østre Landsret

02 apr 2020

Østre Landsret

Overtrædelse af forbud mod at offentliggøre bog

Østre Landsret har den 13. februar 2020 afsagt dom i en straffesag om overtrædelse af et forbud udstedt af byretten imod offentliggørelse af en bog om PET’s arbejde.

I efteråret 2016 afsagde Københavns Byret efter påstand fra Politiets Efterretningstjene­ste (PET) kendelse om forbud mod udgivelse af bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid”. Bogen skulle gengive indholdet af samtaler mellem bogens forfatter og Jakob Scharf, der nogle år forinden havde været chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Forbuddet blev først nedlagt over for forfat­teren og forlaget og siden over for bl.a. medie­virksomhed A. Af forbudskendelsen mod A fremgik, at PET havde sandsynliggjort, at bo­gen indeholdt fortrolige oplysninger, som det ville være strafbart at videregive, og som det var nødven­digt at hemmeligholde for at varetage væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn til offentlige interesser, statens sikkerhed og rigets forsvar.

Dagbladet B, der udgives af A, offentliggjorde den 9. oktober 2016 manuskriptet i en sær­sektion af dagens avis. I den anledning anlagde PET sag mod A og mod C, der er an­svarshavende chefredaktør for dagbladet B, for overtrædelse af forbuddet. PET har anført, at A bør straffes med en bøde på ikke under 15 mio. kr. og C straffes med fængsel, subsi­diært med en bødestraf.

A og C har ikke under retssagen bestridt formelt set at have overtrådt forbuddet, men har gjort gældende, at de ikke kan straffes for dette. De har navnlig anført, at forbuddet ikke skulle have været rettet imod A, og at der derfor ikke kan idømmes straf for overtrædelse af forbuddet. Desuden vil en håndhævelse af forbuddet være i strid med reglerne om pres­sens ytringsfrihed, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

I ankedom af 13. februar 2020 har Østre Landsret tiltrådt, at der er hjemmel til at idømme straf for overtrædelse af forbuddet, som efter den daværende retstilstand med rette blev nedlagt over for medievirksomheden A, og at A med forsæt har overtrådt forbuddet og C for­sætligt har medvirket dertil. Landsretten har også tiltrådt, at retten til ytringsfrihed, som er nævnt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ikke er til hinder for at straffe A og C for den forsætlige overtrædelse af forbuddet. Landsretten har i den forbindelse frem­hævet, at det i et demokratisk samfund må anses for nødvendigt at kunne sanktionere for­sætlige overtrædelser af forbud og påbud, som er nedlagt af domstolene.

Efter en afvejning af karakteren og grovheden af overtrædelsen sammenholdt med det pro­portionalitetshensyn, som retten skal iagttage, har landsretten fundet, at straffen skal fast­sættes til en bøde på 250.000 kr. for A og en bøde på 100.000 kr. for C.

Byretten var også kommet frem til, at A og C skulle straffes for forsætlig overtrædelse af forbuddet, men havde fastsat bødestraf for A til 100.000 kr. og for C til 50.000 kr.

Gå til en anonymiseret udgave af landsrettens begrundelse

Yderligere oplysninger

Landsrettens sag har j.nr. 11. afd.,  BS 4644/2019.  

Sagen er en anke af Københavns Byrets dom af 18. januar 2019.