Gå til sidens indhold

Østre Landsret

05 maj 2020

Østre Landsret

Tortgodtgørelse i sager om udbredelse af pornografiske videoer

Domme om tortgodtgørelse i sager om udbredelse af pornografiske videoer på sociale medier mv. Østre Landsret har den 5. maj 2020 i en række ankedomme i det såkaldte ”Umbrella”-kompleks forhøjet tortgodtgørelsesbeløbet til to unge, der ses på nogle delte videoer.

Sagerne drejer sig om videosekvenser optaget i 2015 med en 15-årig pige, der udsættes for handlinger af seksuel karakter. Samtidig ses en 15-årig dreng med seksuel aktivitet. Videofilerne er delt i stort tal på de sociale medier mv. Der er gennemført en lang række straffesager mod dem, der har delt (videresendt) videoerne, for overtrædelse af bl.a. straffelovens regel om udbredelse af børnepornografi. De afgjorte ankesager angår alene spørgsmålet om tortgodtgørelse til de to unge på videoerne fra dem, der har delt videoerne.

De 13 ankesager drejer sig om personer, der har delt videoerne et forskelligt antal gange og til forskellige antal modtagere. Sagen med flest delinger handler om en persons deling af to videofiler 13 gange til i alt 13 personer samt besiddelse af videofilerne. Sagen med færrest delinger drejer sig om deling af én videofil til én person samt besiddelse af videofilen. Efter en konkret vurdering af de enkelte omstændigheder har landsretten i hver sag fastsat tortgodtgørelse, som den, der har delt videoen, skal betale til pigen og drengen på videoen. I alle de indtil nu gennemførte ankesager er det konkrete beløb blevet fastsat til 5.000 kr. til pigen og 1.000 kr. til drengen.

I landsrettens begrundelse hedder det bl.a.:

Delingerne af blandt andet denne video via internettet har efter de oplysninger, som foreligger under ankesagen, haft meget betydelige skadefølger for både A og B, og deres liv er – uanset den forløbne tid – i væsentlig negativ grad fortsat præget heraf.

Godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 fastsættes ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Der må herved lægges vægt på krænkelsens grovhed, de følger, den har haft for de forurettede, og omstændighederne i øvrigt, ligesom der må tages hensyn til den dagældende bestemmelse i § 26, stk. 2, om tortgodtgørelse i tilfælde af seksualforbrydelser.  

Landsretten finder, at delingerne af videoen er særdeles krænkende for især A, men også for B, og særlig for så vidt angår erstatningsansvarslovens § 26, stk. 2, bemærkes, at tortgodtgørelsen efter forarbejderne til bestemmelsen bør fastsættes således, at beløbet i lyset af den skete krænkelse – og sammenholdt med øvrig praksis vedrørende tortgodtgørelse – ikke kan karakteriseres som urimelig lavt og bagatelagtigt.

Der må endvidere henses til det godtgørelsesniveau – 10.000 kr. til A og 2.000 kr. til B – som Højesteret har fastlagt i den nævnte dom fra 11. januar 2019 (U.2019.1232), og begrundelsen herfor. Herunder må der henses til, at der var tale om en af de groveste sager i ”Umbrella”-komplekset. Af Højesterets dom følger desuden, at godtgørelsen endvidere må fastsættes under hensyntagen til, at andre, der måtte blive fundet skyldige i at videresende samme video, også kan blive pålagt at betale godtgørelse til de forurettede, ligesom der i sådanne fremtidige sager må tages hensyn til de godtgørelser, som allerede måtte være tilkendt de to forurettede.

Tortgodtgørelse må fastsættes efter en samlet vurdering af de anførte omstændigheder, herunder navnlig videoens indhold og det forhold, at C’s delinger – uanset at der har været tale om et mindre antal end i sagen for Højesteret – har bidraget til den samlede krænkelse og de betydelige skadefølger for de forurettede, også fordi hver enkelt deling har muliggjort nye delinger og dermed været med til at forlænge krænkelsesperioden og de forurettedes frygt for den fortsatte udbredelse af videoen på internettet. Herefter finder landsretten, at tortgodtgørelsen også på baggrund af forarbejderne til erstatningsansvarslovens § 26 bør fastsættes således, at den samlede godtgørelse fra C udgør 5.000 kr. med renter til A og 1.000 kr. med renter til B.

Byretten var i de 11 af de 13 udtagne sager også kommet frem til, at der skulle betales godtgørelse, men havde fastsat godtgørelsen til lavere beløb end landsretten. I de to af de 13 sager havde byretten frifundet den pågældende for at betale tortgodtgørelse.

Til baggrund

Politiet har rejst ca. 1.000 sigtelser i ”Umbrella”-komplekset. Sagerne kaldes ”Umbrella-komplekset”, fordi hver deling af en af videoerne, der videresendes til en modtager, som vælger også at videresende til flere, grafisk kan illustreres som en ”paraply” med yderligere delinger, der kan fortsætte og fortsætte. En deling er således forudsætning for de næste delinger i samme paraply.

Østre Landsret har indtil nu modtaget ca. 100 civile ankesager om tortgodtgørelse i sagskomplekset, og de 13 nu afgjorte sager er udtaget som de første i rækken af civile erstatningssager.

Straffesager i ”Umbrella”-komplekset er fortsat under behandling ved domstolene.

Yderligere oplysninger

De 13 ankesager i landsrettens sager har j.nr. BS-34009/2019, BS-35038/2019, BS-23246/2019, BS-34998/2019, BS-31346/2019, BS-32726/2019, BS-35062/2019, BS-30905/2019, BS-31808/2019, BS-31315/2019, BS-35040/2019, BS-32915/2019 og BS-35079/2019.

Byretsdommene er afsagt af retterne i Lyngby, Roskilde, Helsingør og Odense.