Gå til sidens indhold

Østre Landsret

13 okt 2021

Østre Landsret

Dom i sag om groft bedrageri med forskningsmidler

Østre Landsret har den 13. oktober 2021 afsagt dom i en straffesag, hvor en læge var tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Der var tale om ankebehandling af Københavns Byrets dom af 26. februar 2020.

Landsretten har tiltrådt, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Landsretten fandt det ligesom byretten bevist, at et firma i Schweiz, til hvem to hospitaler på foranledning af tiltalte havde betalt samlet 3.778.941,41 kr. for ud­førelse af blodprøveanalyser, ikke havde udført eller ladet udføre sådanne analyser, og at fir­maet var oprettet alene med bedragerierne for øje. Landsretten har endvidere som byretten fundet det bevist, at de omhandlede kontrakter, fakturaer og øvrige dokumenter er uden reelt indhold og kon­­strueret af tiltalte.

Landsretten har skærpet straffen fra fængsel i 2 år og 6 måneder til fængsel i 3 år. Retten har ved strafudmålingen i skærpende retning lagt vægt på blandt andet den samlede størrelse af de unddrag­ne beløb, at tiltalte har misbrugt sin ledende og betroede stilling som overlæge på to hospitaler, at lovovertrædelserne har stået på i en samlet årrække på mere end fem år, hvor han fabrikerede 45 fiktive fakturaer og mange yderligere dokumenter, at de strafbare handlinger har været nøje plan­lagt, og at tiltalte på systematisk og kompleks vis har udvist omfattende bestræbel­ser på tilsløring af forholdenes rette sammenhæng.  

Ved dommen blev tiltalte som i byretten indtil videre frakendt ret­ten til i forbindelse med virk­som­hed som læge at modtage, administrere eller på anden måde håndtere offentlige eller private mid­ler bestemt til forskning eller behandling af patienter, ligesom der blev konfiskeret 3.778.941,41 kr. hos vedkommende.

Landsrettens dom er enstemmig.

Sagen er i Østre Landsret behandlet af 6. afdeling under sagsnr. S-0771-20.