Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 okt 2021

Østre Landsret

Skærpet straf til 21-årig og 19-årig

Østre Landsret har den 28. oktober 2021 afsagt dom i en straffesag, hvor to unge mænd på nu 21 og 19 år tilsammen var tiltalt for et betydeligt antal forhold hovedsageligt begået i perioden januar - december 2019.

Der er tale om en ankebehandling af Københavns Byrets dom af 20. april 2021.

De to tiltalte, der på gerningstidspunkterne var henholdsvis 18-19 år og 17 år, blev ved byrettens dom fundet skyldige i bl.a. flere hundrede forhold af databedragerier af særlig grov beskaffenhed samt røveri, vold, grov vold, samleje med piger under 15 år, forsætlig fareforvoldelse, groft hærværk, brugstyveri og farlig kørsel.

Den ældste af de tiltalte blev endvidere af byretten fundet skyldig i voldtægt af en 14-årig pige og i efterfølgende at have tvunget hende til at give den 17-årige tiltalte oralsex. Byretten frifandt den 17-årige for voldtægt, men fandt ham skyldig i at have tvunget den 14-årige til oralsex.

Landsretten har ændret bevisvurderingen således, at de tiltalte i forening er blevet fundet skyldige i voldtægten og den påtvungne oralsex.

Landsretten har herudover i det væsentligste tiltrådt byrettens bevisvurdering. Bevisførelsen bestod også for landsretten i vidt omfang af videooptagelser fundet på de tiltaltes egne mobiltelefoner, hvor de havde optaget og dermed dokumenteret en lang række af sagens forhold.

Landsretten har skærpet straffene således, at den nu 21-årige er idømt fængsel i 5 år og 5 måneder, mens den nu 19-årige er idømt fængsel i 4 år og 11 måneder. Ingen af de tiltalte er tidligere straffet af betydning for sagen.

Byretten afviste at udvise de tiltalte og tildelte dem i stedet en advarsel om udvisning. Den nu 21-årige er lettisk statsborger, og den nu 19-årige er fransk statsborger. Begge de tiltalte er således EU-borgere. Ved landsrettens dom er den 21-årige blevet udvist af Danmark for bestandig. Den 19-årige, som er født og opvokset i Danmark, er tildelt en advarsel om udvisning, idet han som følge af, at han har haft ophold i Danmark i de 10 forudgående år, nyder særlig beskyttelse efter de EU-retlige regler. Udvisning kan derfor kun ske, såfremt der er tale om et ekstraordinært tilfælde, som gør udvisning bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed. Det er bl.a. en betingelse, at handlingerne er begået på en særlig grov måde. Landsretten har fundet, at dette ikke er tilfældet. En voterende stemte for, at begge de tiltalte skulle tildeles en advarsel om udvisning.

Sagen har også for landsretten være behandlet under medvirken af domsmænd.

Sagen er behandlet af landsrettens 11. afdeling under sagsnummer S-1239-21