Gå til sidens indhold

Østre Landsret

18 feb 2021

Østre Landsret

Afgørelser om, at Nets Holding A/S anvendte urimelige priser, opretholdt

Afgørelser om, at Nets Holding A/S havde anvendt urimelige priser ved indløsning af Dankort på internettet og prispåbud opretholdt

Østre Landsret har den 17. februar 2021 afsagt dom i to sager, som Nets Holding A/S havde anlagt i 2013 mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få ophævet to afgørelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foranlediget af klager fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) har truffet i 2012 og 2013 og som efterfølgende er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.

Ved afgørelserne blev det fastslået, at Nets Holding A/S havde overtrådt betalingstjenestelovens § 79 ved at fastsætte selskabets gebyrer for brug af Dankort på internettet højere, end hvad der ville være tilfældet under virksom konkurrence, og Nets Holding A/S fik i den første afgørelse (FDIH I-afgørelsen) påbud om, at Nets Holding A/S senest den 31. januar skulle nedsætte Dankortgebyrerne, således der ikke anvendtes urimelige pris og avancer i strid med betalingstjenestelovens § 79. I den anden afgørelse (FDIH II-afgørelsen) fik Nets Holding A/S påbud om, at Nets Holding A/S skulle nedsætte gebyrerne senest den 1. juli 2013, således at det gennemsnitlige servicegebyr pr. Dankorttransaktion i perioden 1. juli 2013 til 31. december 2014 ikke overskrider 1,20 kr.

Landsretten har frifundet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for Nets Holding A/S’ påstande om, at afgørelserne skal ophæves, hjemvises eller at det maksimale gennemsnitlige Dankortkortgebyr fastsættes til et højere beløb end 1,20 kr.

Sagerne er behandlet af landsretten i 1. instans, idet de af Retten af Glostrup blev henvist til landsretten som principielle.

Landsrettens dom kan (i en udgave, som ikke indeholder fortrolige oplysninger) læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 14. afdeling under sagsnumrene B-3693-13 og B-970-14.