Gå til sidens indhold

Østre Landsret

22 feb 2021

Østre Landsret

Ikke grundlag for en forbenyttelsesret, men patent savnede basis

Østre Landsret har den 16. februar 2021 afsagt kendelse i en kæresag om forbud og påbud.

Kæresagen er anlagt af Fresenius Kabi Deutschland GmbH (”Fresenius”) mod Biogen (Denmark) Manufacturing ApS og Biogen (Denmark) A/S samt som indtrådt part, jf. retsplejelovens § 420, stk. 1, i 1. instans, et med de to Biogen-selskaber forbundet selskab, Samsung Bioepsis UK Limited.

Fresenius påstod, at der skulle udstedes forbud og påbud vedrørende de to Biogen-selskabers fremstilling og markedsføring af et biosimilært lægemiddel, Imraldi, som ifølge Fresenius krænkede Fresenius’ europæiske patent på en formulering med samme aktivstof og indholdsstoffer som Imraldi.

Sagen angik navnlig i) om der tilkom Biogen-selskaberne en forbenyttelsesret efter patentlovens § 4, stk. 1, med det resultat at Fresenius’ påstande ikke kunne fremmes, ii) gyldigheden af Fresenius’ patent (navnlig om der forelå utilladelig udvidelse) og iii) hvorvidt der kunne nedlægges et midlertidigt forbud mod Biogen-selskabernes salg og produktion af Imraldi, herunder om Imraldi krænkede patentet.

Sø- og Handelsretten havde afsagt kendelse i 1. instans om ikke at udstede forbud og påbud.

Landsretten stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse.

Landsretten fandt vedrørende det første spørgsmål, at de to danske Biogen-selskaber ikke havde en forbenyttelsesret efter patentlovens § 4, stk. 1, men antog vedrørende det andet spørgsmål, at Fresenius ikke kunne støtte ret på patentet som følge af utilladelig udvidelse. Forbud og påbud blev derfor nægtet.

For Sø- og Handelsretten havde Fresenius støttet sine forbuds- og påbudspåstande på to danske brugsmodeller, som imidlertid inden landsretten tog stilling til sagen, var blevet ophævet ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Sagen for landsretten angik derfor i stedet Fresenius’ europæiske patent, som lå til grund for brugsmodellerne, og som fortsat var gyldigt.

Sø- og Handelsretten havde – i modsætning til landsretten – antaget, at de to Biogen-selskaber havde en forbenyttelsesret (efter brugsmodellovens § 9, stk. 1, som svarer til patentlovens § 4, stk. 1, og fandt herudover, at der forelå utilladelig udvidelse.

Landsrettens kendelse kan i en version, hvori de oplysninger vedrørende forbenyttelsesret, som de indkærede anser for fortrolige og har ønsket undtaget fra offentliggørelse, er overstreget, læses her.

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300011/files/Kendelse_BS-39398-2018_offentlig.pdf