Gå til sidens indhold

Østre Landsret

15 mar 2021

Østre Landsret

Dom om konkurrencebegrænsende aftale

Østre Landsret har den 12. marts 2021 afsagt dom i en sag om prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, om, at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S - ”HMN”), DEBRA, Gastech-Energi A/S og Kiertner ApS i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler havde indgået en aftale om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugerne. Det var alene HMN, der havde indbragt sagen for domstolene.

Sø- og Handelsretten havde afsagt dom i 1. instans om at opretholde konkurrencemyndighedernes afgørelser.

For landsretten gjorde HMN navnlig gældende, at det efter den nyeste praksis fra EU-Domstolen var udtryk for en forkert retsanvendelse, at konkurrencemyndighederne og Sø- og Handelsretten havde antaget, at den indgåede aftale havde til formål at begrænse konkurrencen.

Landsretten fandt, at Konkurrencerådet havde anvendt konkurrencelovens § 6 rigtigt – også i lyset af de to nye EU-domme, som HMN havde påberåbt sig – og stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom.

Landsrettens dom kan læses her

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-28455/19.