Gå til sidens indhold

Østre Landsret

26 maj 2021

Østre Landsret

Ankedomme om beboelse på både i Københavns Havn

Østre Landsret har den 17. maj 2021 afsagt dom i straffesager om beboelse på både i Københavns Havn.

Østre Landsret har i det væsentlige stadfæstet fem domme fra byretten om straf efter kystbeskyttelsesloven til personer, der har bosat sig i både i Erdkehlgraven i Københavns Havn.

Ved Københavns Byret blev fem personer i efteråret 2020 straffet med bøder efter reglerne i kystbeskyttelsesloven, idet bådene ikke var blevet fjernet ved udløbet af et påbud om dette fra Kystdirektoratet. Desuden bestemte byretten, at der skulle udstedes tvangsbøder, der påløber, indtil bådene er blevet fjernet. Dommene blev anket til landsretten.

Østre Landsret lagde angående de fleste af bådene til grund, at de ikke var blevet fjernet, før Kystdirektoratets påbud om fjernelse udløb. Landsretten tiltrådte de bødestraffe, som byretten havde idømt. Og for ejerne af de både, der endnu ikke var fjernet, tiltrådte landsretten også, at der skulle fastsættes tvangsbøder, der påløber med 1.000 kr. om måneden, indtil bådene er fjernet.

Af landsrettens begrundelse fremgår blandt andet, at der før kystmyndighedernes påbud om fjernelse af bådene havde været gennemført en formel høringsproces, og at der havde været dialog mellem Kystdirektoratet og de berørte bådejere. Landsretten fandt ikke grundlag for at sige, at Kystdirektoratets påbud ikke skulle være truffet på grundlag af de samfundsmæssige hensyn til kystbeskyttelse og regulering heraf i kystbeskyttelsesloven. Landsretten lagde også til grund, at kommunens hjemløseenhed havde været inddraget og havde gjort de berørte bekendt med alternative muligheder for bolig. Efter en samlet vurdering fandt landsretten ikke grundlag for at anse Kystdirektoratets indgreb i forhold til de tiltalte for at være uproportionalt. Landsretten fandt således ikke, at indgrebet var i strid Den Europæiske Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om ret til respekt for en persons hjem.

For en enkelt båds vedkommende fandt landsretten det uklart, hvilken båd der var tale om. Landsretten frifandt derfor for tiltalen angående denne båd. Visse af bådene var fjernet fra havnen, da retssagen blev ført. For disse både fastsatte landsretten ikke tvangsbøder.

Yderligere oplysninger

Landsrettens sager har j.nr. S-2533-20, S-2536-20, S-2537-20, S-2538-20 og S-2549-20.  

Sagerne er anke af Københavns Byrets domme af 25. august 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31.