Gå til sidens indhold

Østre Landsret

10 maj 2021

Østre Landsret

Dom i to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset

Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt dom i to sager, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales kildeskat af udbytter udloddet af danske datterselskaber til udenlandske moderselskaber.

Den første sag drejede sig om to udbytteudlodninger på henholdsvis ca. 566 mio. kr. og ca. 92 mio. kr. foretaget i 2005 og 2006 af et dansk selskab til dettes moderselskab på Cypern. Landsskatteretten havde givet det danske selskab medhold i, at udbytterne var fritaget for kildeskat i medfør af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, således at selskabet ikke havde pligt til at indbetale kildeskat. Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene med påstand om, at det danske selskab skulle indeholde – og dermed betale – kildeskat på i alt ca. 184 mio. kr.

Den anden sag angik Landsskatterettens bindende svar på to spørgsmål stillet af et andet dansk selskab om skattefrihed af en påtænkt – og senere gennemført – udlodning af udbytte i 2011 på ca. 1,05 mia. kr. til selskabets moderselskab i Luxembourg. Landsskatteretten havde givet selskabet medhold i, at udlodningen var skattefri efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt. Skatteministeriet indbragte også denne sag for domstolene.

Østre Landsret har som 1. instans behandlet de to sager sammen. EU-Domstolen har taget stilling til en række præjudicielle spørgsmål i sagerne, jf. de forenede sager C-116/16 og C-117/16.

Skatteministeriet anførte i begge sager overordnet, at de omhandlede moderselskaber var såkaldte ”gennemstrømningsselskaber”, der ikke var reelle modtagere af udbytterne, og at de reelle modtagere befandt sig i lande, som ikke var omfattet af regler om skattefritagelse, dvs. dels moder-/datterselskabsdirektivet, dels dobbeltbeskatnings­overenskom­sterne med henholdsvis Cypern og Luxembourg.  

Ved dommen gav landsretten i den første sag selskabet medhold i, at udbytteudlodningen i 2005 på ca. 566 mio. kr. ikke udløste kildeskat, da selskabet havde godtgjort, at udlodningen var videreudloddet fra det cypriotiske moderselskab, der måtte anses som et ”gennemstrømningsselskab”, til – ultimativt – koncernens amerikanske moderselskab. Landsretten udtalte bl.a., at det efter den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst ville have været muligt at udlodde udbyttet direkte fra det danske selskab til det amerikanske selskab, uden at dette ville have udløst dansk beskatning. For så vidt angår udlodningen i 2006 på ca. 92 mio. kr. fandt landsretten derimod, at det ikke var godtgjort, at udbyttet var videreført til koncernens amerikanske moderselskab.

Landsretten udtalte i den anden sag bl.a., at der i det konkrete tilfælde ikke forelå nærmere dokumentation for de økonomiske og forretningsmæssige forhold i koncernen, og landsretten fandt, at det måtte lægges til grund, at udbyttet via det luxembourgske moderselskab blot var kanaliseret videre til en række kapitalfonde baseret i lande, som ikke var omfattet af regler om skattefritagelse, dvs. dels moder-/datterselskabsdirektivet, dels en dobbeltbeskatnings­overenskom­st med Danmark.  Det danske selskab kunne på den baggrund hverken påberåbe sig skattefritagelse efter direktivet eller dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Luxembourg, og udbyttet var derfor ikke skattefritaget.

Landsrettens dom kan læses her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 13. afdeling under sagsnummer B-1980-12 og B-2173-12.