Gå til sidens indhold

Østre Landsret

05 jul 2021

Østre Landsret

Dom i sag om logningsbekendtgørelsen

I en sag anlagt af Foreningen imod Ulovlig Logning har Østre Landsret den 29. juni 2021 frifundet justitsministeren for foreningens påstand om, at logningsbekendtgørelsen er ugyldig.

En anden påstand fra foreningen om, hvorvidt justitsministeren har sikret, at en sådan ugyldig retstilstand er bragt til ophør hurtigst muligt, har landsretten afvist.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt logningsbekendtgørelsen er ugyldig, fordi den er i strid med EU-retten. Logningsbekendtgørelsen er udstedt af justitsministeren i medfør af retsplejelovens § 786, stk. 4, og den forpligter teleselskaberne til at foretage registrering af al trafikdata og lokaliseringsdata vedrørende elektronisk kommunikation. Sagen angik dernæst foreningens påstand om, hvorvidt justitsministeren har sikret, at en sådan ugyldig retstilstand er bragt til ophør hurtigst muligt.

Parterne har under sagen været enige om, at dele af logningsbekendtgørelsen strider imod EU-retten, som den er fastlagt i tre domme afsagt af EU-Domstolen om medlemsstaternes logningsregler. Parterne er ikke enige om, hvor store dele af bekendtgørelsen dette drejer sig om, og hvad konsekvensen heraf er.

Landsretten udtalte, at retsvirkningen af en konstateret modstrid med EU-retten ikke er, at logningsbekendtgørelsen eller enkeltregler deri er ugyldige. Danske domstole skal i stedet undlade at anvende de danske regler i konkrete tilfælde i det omfang, de ikke er i overensstemmelse med EU-retlige regler med direkte virkning. Allerede af den grund skete der frifindelse for foreningens påstand om ugyldighed.

Landsretten afviste foreningens anden nedlagte påstand, fordi foreningen ikke fandtes at have retlig interesse i at få påkendt denne påstand.

Landsrettens dom i sag om logningsbekendtgørelsen kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 16. afdeling under sagsnummer BS-36799/2018.