Gå til sidens indhold

Østre Landsret

21 jan 2022

Østre Landsret

Uretmæssig brug af anden virksomheds forretningshemmeligheder

Østre Landsret har den 21. januar 2022 afsagt dom i en ankesag mellem Emco Controls A/S (”Emco”) og Valmet Automation Inc. (”Valmet”)

om påstået uberettiget brug af Valmets forretningshemmeligheder i form af software indeholdende opskrifter (modeller/algoritmer) og underliggende data i Valmets måleapparater og samtidig krænkelse efter markedsføringsloven. Der var i sagen endvidere spørgsmål om ophavsret.

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at Valmets apparater var beskyttet efter lov om forretningshemmeligheder § 2, nr. 1, og at Emco ved udviklingen af sine måleapparater i et antal oprindelige softwareversioner havde anvendt Valmets forretningshemmeligheder i form af algoritmer, underliggende datasæt og software på en sådan direkte måde, at Valmet-apparaternes funktionalitet var kopieret, og at Emco dermed havde overtrådt lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 2-4, og markedsføringslovens § 3. Efter den yderligere bevisførelse, der var for landsretten, nåede landsretten endvidere frem til, at nogle efterfølgende softwareversioner af Emcos apparater også krænkede Valmets rettigheder efter lov om forretningshemmeligheder og markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten havde ikke fundet det bevist, at de nyere softwareversioner krænkede Valmets rettigheder.

Valmet havde også gjort gældende, at Emco havde krænket Valmets ophavsret til et edb-program (operativsystem/firmware) i Valmets apparater. Landsretten anså det – ligesom Sø- og Handelsretten –  ikke for bevist, at der forelå en ophavsretlig krænkelse.

Landsretten forhøjede erstatning og vederlag for den begåede krænkelse af Valmets forretningshemmeligheder mv. til 4 mio. kr.

Landsrettens dom kan læses her 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-34317/2020.