Gå til sidens indhold

Østre Landsret

23 nov 2022

Østre Landsret

Partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

Dom afsagt: 23. november 2022

Østre Landsret har den 23. november 2022 afsagt kendelse om partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

Sagskomplekset, der for tiden omfatter omkring 200 verserende sager henvist til landsretten som 1. instans med et samlet krav på ca. 5,6 mia. kr., vedrører overordnet, om Danske Bank er erstatningsansvarlig overfor de sagsøgende aktionærer for ikke at have overholdt oplysningsforpligtelser i den børsretlige regulering i relation til forholdene i bankens tidligere estiske filial.

De sagsøgende aktionærer har gjort gældende bl.a., at Danske Bank også forud for 2018 kendte til eller burde have kendt til, at den estiske filial overtrådte hvidvasklovgivningen, og at banken på et tidligere tidspunkt end sket skulle have informeret markedet herom.

De sagsøgende aktionærer har under sagens forberedelse fremsat en række editionsanmodninger i materiale, som sagsøgerne ønsker, at Danske Bank skal fremlægge til brug for sagens oplysning. Den overvejende del af materialet er omtalt i den af Danske Bank indhentede advokatundersøgelse af 19. september 2018. En del af materialet er tillige omtalt i Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018, Finanstilsynets redegørelse af 28. januar 2019 om tilsynet med Danske Bank i forhold til Estland-sagen, avisartikler og/eller i bogen ”Beskidte Milliarder – da Danske Bank blev centrum i verdens største hvidvasksag”.

Landsretten har ved kendelse af 23. november 2022 taget stilling til i alt 120 anmodninger om edition. Ved kendelsen har landsretten pålagt Danske Bank at fremlægge hovedparten af det materiale, som de sagsøgende aktionærer har anmodet om edition i.

Landsrettens kendelse kan læses her.

Afgørelsen er behandlet af landsrettens 14. afdeling under sagsnummer BS-55994/2019-OLR m.fl.