Gå til sidens indhold

Østre Landsret

28 mar 2022

Østre Landsret

Skønsmæssig forhøjelse af indkomst i transfer pricing-sag tilsidesat

Østre Landsret har den 28. marts 2022 afsagt dom i to sambehandlede sager mellem selskaber i den daværende A.P. Møller Mærsk-koncern

SKATs skønsmæssige forhøjelse af indkomst i transfer pricing-sag tilsidesat

Østre Landsret har den 28. marts 2022 afsagt dom i to sambehandlede sager mellem selskaber i den daværende A.P. Møller Mærsk-koncern – det tidligere Mærsk Olie og Gas A/S og A.P. Møller - Mærsk A/S – på den ene side og skattemyndighederne på den anden side.

Sagerne drejede sig om selskabernes skattepligtige indkomst i indkomstårene 2006-2008 og herunder om, hvorvidt selskaberne havde overholdt betingelsen i ligningslovens § 2 om, at priser m.v. mellem koncernforbundne selskaber (kontrollerede transaktioner) skal fastsættes i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter (på armslængdevilkår).

Det daværende SKAT (nu Skattestyrelsen) havde i 2012 skønsmæssigt ansat en indtjening i Mærsk Olie og Gas A/S for at stille værdifuld knowhow m.v. til rådighed for dets datterselskabers udenlandske filialer i Algeriet og Qatar. SKAT havde herved lagt til grund, at Mærsk Olie og Gas A/S i årene forud for stiftelsen af datterselskaberne i Algeriet og Qatar først i 1990’erne havde afholdt udgifter til forundersøgelser, som udgjorde en transaktion omfattet af ligningslovens § 2 for indkomstårene 2006-2008. I konsekvens heraf havde SKAT ændret A.P. Møller - Mærsk A/S’ sambeskatningsindkomst for de samme indkomstår.

Landsskatteretten havde i 2018 stadfæstet afgørelserne, og Mærsk Olie og Gas A/S og A.P. Møller - Mærsk A/S havde herefter indbragt Landsskatterettens afgørelser for domstolene. Sagerne var henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Ved dommen af 28. marts 2022 lagde landsretten til grund, at datterselskaberne i Algeriet og Qatar såvel formelt som reelt ejede licenserne til olieindvindingen. Der forelå derfor ikke en transaktion omfattet af ligningslovens § 2.

Landsretten anså det for ubestridt, at de omhandlede forundersøgelser blev afsluttet først i 1990’erne, og at Mærsk Olie og Gas A/S ikke havde afholdt udgifter til de efterfølgende faser af olieindvindingen. Forundersøgelserne udgjorde derfor ikke i indkomstårene 2006-2008 transaktioner i medfør af ligningslovens § 2. Efter bevisførelsen fandt landsretten herefter ikke grundlag for, at der mellem uafhængige parter ville være blevet betalt et årligt vederlag for forundersøgelserne i form af royalty eller overskudsandel fra datterselskaberne i Algeriet og Qatar, som ville udgøre en transaktion i indkomstårene 2006-2008 omfattet af ligningslovens § 2.

Omvendt fandt landsretten, at Mærsk Olie og Gas A/S’ såkaldte performancegarantier for datterselskaberne i Algeriet og Qatar var omfattet af ligningslovens § 2 og derfor burde prissættes på armslængdevilkår. Desuden fandt landsretten, at Mærsk Olie og Gas A/S’ tekniske og administrative bistand (såkaldt timewriting) til datterselskaberne i Algeriet og Qatar til kostpris ikke var i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter, og derfor ligeledes burde prissættes på armslængdevilkår.

Som følge heraf hjemviste landsretten sagerne til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Samtidig blev skattemyndighederne pålagt at betale over 6 mio. kr. i sagsomkostninger til de to selskaber.

Det blev under hovedforhandlingen oplyst, at sagerne har betydning for selskabernes skat i indkomstårene 2009-2016.

Uddrag af Østre Landsrets dom kan læses her.

Dommen vil i uddrag blive tilgængelig i Domsdatabasen, men der kan forventes at være en vis ekspeditionstid, inden dette sker.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Sagerne har været behandlet af landsrettens 22. afdeling under sagsnumrene BS-41574/2018 og BS- 41577/2018.