Gå til sidens indhold

Østre Landsret

17 aug 2022

Østre Landsret

Skønsmæssig forhøjelse af indkomst i transfer pricing-sag tilsidesat

Østre Landsret har den 17. august 2022 afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og Codan Forsikring, hvorved forsikringsselskabet blev frifundet.

Sagen angik den skattemæssige betydning af fire genforsikringsaftaler indgået mellem Codan Forsikring og et koncernforbundet irsk selskab, RSA Reinsurance Ireland Ltd. for 2010-2013. SKAT havde forhøjet Codan Forsikrings skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med 23 mio. kr., for 2011 forhøjet med 25 mio. kr., for 2012 forhøjet med 18 mio. kr. og for 2013 nedsat med 4 mio. kr. Landsskatteretten nedsatte ved afgørelse af 26. juni 2019 SKATs forhøjelse til 0 kr. for indkomstårene 2010-2012 og fastholdt Codan Forsikrings skattepligtige indkomst ved det selvangivne i indkomståret 2013.

 

For landsretten angik sagen spørgsmål om, hvorvidt udgifter afholdt til genforsikring af Codan Forsikring var forretningsmæssigt begrundede og dermed fradragsberettigede. I bekræftende fald var der spørgsmål om, hvorvidt aftalerne om genforsikring var indgået på armslængdevilkår, og om Codan Forsikrings transfer pricing-dokumentation levede op til de krav, der kunne stilles.

 

Landsretten fandt, at genforsikringsaftalerne tjente et kommercielt formål, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte aftalerne. Betydningen af interessefællesskabet mellem Codan Forsikring og RSA Reinsurance, herunder fastsættelsen af provisionens størrelse måtte herefter bedømmes efter reglerne om korrektion efter armslængdeprincippet af transaktioner mellem interesseforbundne parter. Landsretten fandt videre, at transfer pricing-dokumentationen ikke var mangelfuld i så væsentligt omfang, at det kunne sidestilles med manglende dokumentation, og at Codan Forsikrings indkomst på den nærmere angivne baggrund ikke kunne ansættes skønsmæssigt i medfør af den dagældende skattekontrollovs § 3 B, stk. 8, jf. § 5, stk. 3. Landsretten fandt endelig, at genforsikringsaftalerne ikke lå uden for rammerne af, hvad der kunne være aftalt mellem uafhængige parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1. Landsretten tog derfor Codan Forsikrings påstand om frifindelse til følge.

 

Sagen var henvist til behandling ved Østre Landsret efter retsplejelovens § 226, stk. 1.

 

En anonymiseret udgave af dommen kan læses her.

 

Dommen vil i uddrag blive gjort tilgængelig i Domsdatabasen, men der kan forventes at være en vis ekspeditionstid, inden dette sker.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

 

Sagen har været behandlet af landsrettens 19. afdeling under sagsnummer BS-11370/2020.