Gå til sidens indhold

Østre Landsret

16 jan 2023

Østre Landsret

Dom om forhandlingsret for ansatte på SOSU-skoler

Østre Landsret har den 16. januar 2023 afsagt dom om forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på SOSU-skoler

I dommen har landsretten frifundet Centralorganisationen af 2010 (CO10) for en påstand nedlagt af Akademikerne som mandatar for sagsøgerne Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen.

De tre faggruppers organisationer meldte sig i 2019 ud af CO10 og ind i Akademikerne. De tre or­ganisationer anmodede samtidig om, at de kunne medtage forhand­lingsretten for de­res medlemmer ansat på SOSU-skoleområdet. CO10 imødekom ikke ønsket, men besluttede at over­drage forhand­lingsretten for disse medlemmer til Lærernes Centralorganisa­tion/Danmarks Læ­rer­forening. De tre organisationer var ikke enige i dette og anlagde sag med påstand om, at CO10’s be­slutninger var ugyldige.

Under retssagen var parterne enige om, at vedtægterne for CO10 ikke tog stilling til spørgsmålet om forhandlingsretten i tilfælde, hvor en medlemsorganisation melder sig ud af CO10.

Landsretten fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt CO10’s bestyrelse havde hjemmel til at træffe de omtvistede be­slutninger, måtte afgøres ud fra dels en udfyldende fortolkning af vedtæg­terne for CO10, dels karakteren af den omtvistede forhand­lingsret og formålet med de tre organisa­tioners medlem­skab af CO10. Hvis den nødvendige hjemmel forelå, var spørgs­målet der­næst, om bestyrel­sens beslutninger i øvrigt var saglige, rimelige og truffet under en betryg­gende fremgangs­må­de i overensstemmelse med foreningsretlige prin­cipper.

Efter en nærmere gennemgang af karakteren af den omtvistede forhandlingsret sammenholdt med vedtægternes ordlyd og CO10’s formål fandt landsretten efter en samlet vurdering ikke grund­lag for at anse bestyrelsens beslutninger for ugyldige ud fra synspunkter om manglende vedtægtsmæssig og foreningsretlig hjemmel.

Efter bevisførelsen fandt landsretten, at CO10’s beslutninger heller ikke af andre grunde, som de tre sagsøgerorganisationer havde anført, var ugyldige.

Landsretten frifandt derfor sagsøgte CO10 for de tre organisationers påstand om, at be­slutningerne om overdragelse af forhandlingsretten var ugyl­dige.

Sagen var en første instans-sag, som af byretten var henvist til behandling ved Østre Landsret som en principiel sag.

Sagen er behandlet af landsrettens 16. afdeling under sagsnummer BS-19158/2020. Dom­men kan læses her.