Gå til sidens indhold

Østre Landsret

10 jan 2023

Østre Landsret

Landsrettens dom i sag vedrørende Eik Banki P/F

Forhenværende direktør for Eik Banki P/F erstatningsansvarlig for dele af tab på et engagement i nogle tyske indkøbscentre, mens bestyrelsesmedlemmer er frifundet.

Østre Landsret har den 10. januar 2023 afsagt dom vedrørende erstatningskrav rettet mod den forhenværende direktør for Eik Banki P/F, den daværende bestyrelsesformand og den daværende næstformand for bankens bestyrelse.

Dommen er et resultat af en anke af Retten på Færøernes dom af 18. november 2019.

Ved landsrettens dom er den forhenværende direktør blevet dømt til at betale ca. 85,7 mio. kr. med renter fra landsrettens dom til Finansiel Stabilitet, mens de to bestyrelsesmedlemmer er blevet frifundet.

Sagen har for landsretten angået spørgsmål om erstatningsansvar for de tre ledelsesmedlemmer som følge af bevillinger i tre engagementer; et engagement i nogle tyske indkøbscentre drevet som kommanditistselskaber i 2008 og 2009, et engagement vedrørende et boligbyggeri på Færøerne og et engagement vedrørende et byggeri i Danmark. For de to byggeengagementer drejede sagen sig kun om en bevilling til hvert af byggerierne til færdiggørelsen heraf i slutningen af 2008.

Landsretten har fundet, at én af bevillingerne til de tyske indkøbscentre blev truffet på et utilstrækkeligt grundlag, herunder at der manglede en sædvanlig kreditvurdering, og at der ikke blev foretaget en nærmere efterprøvelse af en række usikkerhedsmomenter, hvorfor landsretten har tilsidesat bankens forretningsmæssige skøn om forsvarligheden og bevillingens egnethed til at afværge eller formindske bankens risiko for tab på engagementet. Den forhenværende direktør havde kendskab eller adgang til de foreliggende oplysninger og det utilstrækkelige grundlag, ligesom han ikke forholdt sig til flere oplysninger, som fremkom efter bestyrelsens beslutning, men inden bevillingen blev endelig. Han er derfor fundet erstatningsansvarlig.

Der er sket frifindelse vedrørende de to byggeengagementer.

Ved Retten på Færøernes dom af 18. november 2019 var den forhenværende direktør og de to bestyrelsesmedlemmer blevet dømt til in solidum at betale 150 mio. kr. til Finansiel Stabilitet vedrørende de tre engagementer, der har været til behandling ved landsretten. Sagen vedrørte ved Retten på Færøerne flere andre engagementer og flere bevillinger til de to byggeengagementer, hvor der skete frifindelse ved Retten på Færøernes dom.

Landsrettens præmisser kan læses her.

Sagen er behandlet af landsrettens 5. afdeling under sagsnummer B-896-19.